Tapa Gümnaasiumi Vilistlaste Toetusfond

Statuut
 
1. Tapa Gümnaasiumi Vilistlaste Toetusfondi (edaspidi Fondi) eesmärgiks on Tapa Gümnaasiumi õpilastele silmapaistvate õpitulemuste, spordisaavutuste ja aktiivses koolielu osalemise eest stipendiumide või tunnustuste määramine.
 
2. Fondi juhatus määrab igal aastal stipendiumid õpilastele, kes on eriliselt silma paistnud:
  • õppimises
  • olümpiaadidel osalemises
  • aktiivse osalemisega koolielus
  • väga hea uurimistöö koostamises
  • spordisaavutustes 
3. Fondi juhatusel on õigus määrata mitterahaline tunnustus õpilastele, keda peetakse vajalikuks ära märkida mis tahes silmapaistvate saavutuste ja tegude eest.
 
4. Fondi juhatusel on õigus määrata mitterahaline tunnustus kategoorias "aasta tegu"
 
5. Fondi liikmetel (annetajatel) on õigus esitada omapoolsed kandidaadid stipendiumide ja tunnustuste saamiseks.
 
6. Fondi tööd korraldab fondi juhatus, kuhu kuuluvad Tapa Gümnaasiumi direktor, vilistlaste esindaja(d), hoolekogu esindaja, vallavalituse esindaja. Juhatusse kuulub 5-7 liiget.
 
7. Juhatuse tööd koordineerib selle liikmete hulgast valitud esimees.
 
8. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas: jooksva aasta mais (kinnitatakse fondi stipendiaadid) ning novembris (tehakse kokkuvõte jooksva aasta tegevusest ning kavandatakse plaanid uueks aastaks).
 
9. Stipendiumi kandidaadid esitab fondi juhatusele Tapa Gümnaasiumi direktor. Enne seda selgitatakse kandidaadid välja küsitluse teel nii õpilaste kui õpetajate seas.
 
10. Taotlused stipendiumide määramiseks esitatakse hiljemalt jooksva aasta 15. maiks aadressile: gymnaasium@tapa.ee.
 
11. Stipendiumi või mitterahalise tunnustuse määramiseks esitatav taotlus peab sisaldama
järgmisi andmeid:
kandidaadi nimi, klass
taotluse põhjendus
stipendiumi kategooria
 
Taotlusele võib lisada muid kandidaati iseloomustavaid materjale (publikatsioonid, retsensioonid jmt).
 
12. Juhatus võib ühes kategoorias korraga välja anda mitu stipendiumi; vajaliku tasemega taotluste puudumisel jätta mõnes kategoorias stipendiumi välja andmata. 
13. Kahel järjestikusel aastal ühele ja samale isikule stipendiumi ei määrata.
 
14. Fondi toetused avalikustatakse hiljemalt 15. juuniks. Stipendiumiga kaasneb fondi tunnistus, mis antakse üle pidulikul aktusel. Fondi toetuse rahalise summa kannab Tapa Vallavalitus stipendiaadi arvele.
 
15. Fondi tegevust kajastab Tapa Gümnaasiumi veebileht. Viimasel on kajastatud stipendiumi saajate nimed ja nende saavutused, aga samuti fondi annetanud vilistlaste nimed.
 
16. Fondi vara moodustub juriidiliste ja eraisikute annetustest. Fondi vara hoitakse Tapa
Vallavalitsuse erikontol, a/a EE282200221013341412 Swedbank.
 
17. Fondi tegevuse lõpetamisel läheb allesjäänud vara üle Tapa Gümnaasiumi eelarvesse.