Vastuvõtt Tapa Gümnaasiumisse

Sisukord

Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu tingimused ja kord

Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise eelduseks on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus. Kõigil kandidaatidel on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumisel. 

Gümnaasiumisse vastuvõtmisel hinnatakse isiku teadmisi ja oskusi koolis kehtestatud tingimustel:

1.     Õpilane esitab motivatsioonikirja.

2.     Õpilane sooritab viiest ainevaldkonnast koosneva komplekstesti.

3.     Põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne peab üldjuhul olema vähemalt 4,0.

4.     9. klassi lõputunnistusel ei tohi olla rohkem kui neljas aines hindeks "3".

5.     Põhikooli lõpueksamite keskmine hinne peab olema vähemalt 4,0.

6.     Pingerea aluseks on 15- palline süsteem:

·      lõputunnistuse keskmine hinne - 5 palli;

·      9. klassi kolme eksami keskmine hinne - 5 palli;

·      komplekstesti tulemus - 5 palli.

 

Gümnaasiumisse astuja infoleht 2021

10.klassi sisseastumise avaldus 2021

Isiku Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmeõpilaste nimekirja arvamise ja klassi määramise otsuse teeb kooli direktor tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 27-st. 

* Kinnitatud 30. märts 2021 Käskkirjaga TG 1-1/21/2

 

Õpilase vastuvõtt esimesse klassi

Tapa Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õpilaseks kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele Tapa Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vaba õppekoha olemasolul võetakse vastu õpilasi ka väljast poolt Tapa valda.

Tapa Gümnaasiumi 1.klassi vastuvõtmiseks esitab vanem vastavasisulise avalduse alates käesoleva aasta 1. maist kuni 15. juunini*, millele lisab:

1.     sisseastuja isikut tõendava dokumendi (eelistatult sünnitunnistuse või –tõendi kuna see on ainus dokument, kus on näha õpilase põlvnemine) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2.     vanema isikut tõendava dokumendi* ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3.     tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

4.     lasteaia lõpetanud lapse puhul ka lisaks lapse koolivalmiduskaardi (tagastatakse vanemale I kooliastme lõpus või õpilase koolist väljaarvamisel);

5.     täiendavad dokumendid, kui sisseastujale on määratud erisused õppekava või õppesisu osas (nt Rajaleidja soovitus eritoe või tõhustatud toe määramiseks, vähendatud õpitulemusi või soovitus õppida lihtsustatud õppekava järgi jms).

Õpilaspileti ja matrikli jaoks esitab lapsevanem klassijuhatajale lapse kaks dokumendipilti.

Isiku õpilaste nimekirja arvamise ja klassi määramise otsuse teeb kooli direktor tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 27-st.

 

*Avaldusi saab esitada:

·      digitaalselt digiallkirjastatult kooli üldmeilile kool@tapagymnaasium.ee;

·      posti teel kooli aadressil Pargi 12, Tapa linn, 45106;

·      kooli üldmeili või telefoni 32 22311 teel eelnevalt kokkuleppel otsekontaktina kooli kantseleisse.

Vajadusel saab erandkorras esitada avalduse kuni käesoleva aasta  25. augustini.

 

**Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 

Täiendav info 1. klassi astujate vanematele:

 

Tapa Gümnaasiumis on kohustuslikud:

·      kõikidel õpilastel KOOLIMÜTS, mille tellimiseks tuleb lapsevanemal ära mõõta oma lapse peaümbermõõt ja edastada see koos lapse nimega eelkoolirühma õpetajale või otse kooli kantseleisse majandusjuhatajale (sel juhul lisada kindlasti ka, et laps tuleb 1.klassi). Mütsi hind on 18 €.

*Laps võib vajadusel kasutada ka varem ostetud nt vanema õe-venna väikseks jäänud mütsi, tingimusel, et kõikidel perest Tapa Gümnaasiumis õppivatel lastel on oma müts. **Mütsi on lubatud soetada ka taaskasutuse kaudu, tingimusel, et koolimüts on terve ja puhas. Olemasolevast mütsist tuleb enne 1. septembrit teavitada 1. klassi klassijuhatajat.

·      1.-6. klassides KOOLIVORM, mille saab iga vanem tellida personaalselt läbi veebi. Täpsem juhend siin.

·      1.-6. klassides OMA KOOLI ÕPILASPÄEVIK, mis kingitakse igale 1.klassi sisseastuvale lapsele kooli poolt.

 

Õpilaspiletile ja matriklile pilt – kokku 2 tk.

Kõik vajalikud vihikud jm õppetarbed ostame kogu klassile ühiselt kooli alguses, täiendav info klassikoosolekul (augusti lõpus).

·      Koolikott (kerge ja ergonoomiline), eraldi kergem kott kehalise kasvatuse asjadele (mitte kilekott).

·      Heleda tallaga sisejalatsid (soovitavalt lahtisemad, nt sandaalid).

 

Õppeaine

 

Vahendid

 

Eesti keel

·      Pinal

·      2 + 2 harilikku pliiatsit HB, B (soovitavalt kolmnurkne, ergonoomiline)

·      värvipliiatsid (12 värvi)

·      viltpliiatsid (12 värvi)

·      tekstimarker (hele värv, nt kollane)

·      pliiatsiteritaja (kogujaga, soovitav paksule ja tavalisele pliiatsile)

·      kustutuskumm

·      joonlaud (20 cm, mitte painduv ja mitte läbipaistev)

·      liim (pulgaliim 2 tk (üks pinalis, teine koolis)

·      koolikäärid (ümara otsaga)

Matemaatika

Loodus-, inimeseõpetus

Kunst

 

·      A4 ja A3 joonistuspaber (rebitava köitega)

·      lauakatted – suurem vakstu või vahariie (guaššitööd)+ väike lauakate (plastikust, voolimistööd jms)

·      guaššvärvid  

·      vesivärvid

·      veetops (kaanega, plastikust), segamispalett

·      õlipastellid või rasvakriidid

·      pintslid (erineva laiusega, 3 lamedat, 3 pehmete karvadega, soovitatavalt nr 8, 10, 12)

·      mapp joonistuste kogumiseks A3 (kinnitus kummide või paeltega)

Tööõpetus

 

·      värvilised paberid (A4)

·      plastiliin

Kehaline

kasvatus

·      eraldi sise ja õuetreeninguteks: botased, tennised või ketsid, dressid, T-särk, vahetussokid

·      talvel suusariided (kelk, võimalusel: suusad, uisud  - saab osaliselt ka koolist laenutada)

·      pesemisvahendid, käterätik

·      vajadusel isiklik väike joogipudel (Lubatud ainult vesi!)

 

Kooli alguses kohe tuleb õpikutele ja vihikutele panna ümber ümbrispaberid ja -kaaned. Kõikidele kooliasjadele ja õppetarvetele tuleb nimi peale kirjutada, nii ei lähe midagi kaotsi ega teiste õpilastega vahetusse.

Kooliks ettevalmistusrühma töökorraldus 2020/21 õa

Kooli tulevad lapsed on oma arengus väga erineval tasemel. Igaühes neist peegelduvad just tema kasvutingimused, sest seitsme aastaga on laps käinud läbi pika elutee. Nende mõtlemist ja tegevust on erineval määral juhendatud ja suunatud.

Taas alustavad sügisel koolis tööd 6-aastaste ettevalmistusrühmad. Ettevalmistusrühmade ülesandeks on toetada ja täiendada kodust kasvatust, arendada ning kujundada teadmisi, oskusi, vilumusi ning käitumisnorme, mis oleksid eduka edasijõudmise ja toimetuleku eelduseks koolis.

Avalduse koolieelikute rühma vastuvõtuks täidab lapsevanem koolis oktoobrikuu jooksul. Töö toimub vahemikus 28.oktoobrist – mai teise nädalani

Koolieelikute ettevalmistusrühmad on mõeldud nendele lastele, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Rühmadesse võetakse ka 7-aastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud. 

Ettevalmistusrühmade tegevus toimub ühel päeval nädalas, kolm 30-minutilist tundi.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

keel ja kõne;

matemaatika;

kirjutamine;

loovtegevused.

Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse mahu ning õppekava eesmärgid määrab õpetaja, arvestades rühma koosseisu ning arenguvajadusi.