Täna oli eriline päev!
Lasteaed Pisipõnn tähistas ühe lennu ärasaatmispidu. Mürakarude rühm said kooliküpseks ja meie kooli maskott Taps käis lapsi tervitamas ja kooli kutsumas. Meeleolu oli ülivõrdes tore ja kui pidulik osa sai läbi, läksid Taps ja lapsed koos luureretked meeskonnaga õue aaretejahti pidama ja õuepidu jätkama. Küpsetati viinereid ja vahukomme ning mängiti õuemänge. Oli meeleolukas ja mis kõige toredam, lastele see meeldis väga.
Kohtumiseni 1. septembril!

 

Täna (15.05.2020) avalikustati selle õppeaasta ajalooalaste uurimistööde võistluse, mille patrooniks on Eesti president, tulemused.
Meie kooli esindas seekord väga huvitav Ott Kippari töö arheoloogia vallast, mida juhendas bioloogia õpetaja Aivi Leimann koostöös Tartu Ülikoolis olevate keemia katsevahenditega. Juhendajad Tartu Ülikoolist olid Ester Oras ja Tõiv Haljasorg. Lõiming missugune!
Õpilase töö pälvis raamatupreemia ja presidendi tänukirja.

 

Sel aastal emadepäeva kontserti tavavormis teha ei saa. Sellegipoolest leiame alati võimaluse näidata, et te olete väga kallid.

 

 

27.aprillil esitlesid julgemad kaheksandate klasside õpilased oma loovtöid virtuaalselt Zoom´i keskkonnas. Oma töid esitles 12 õpilast, pooled neist olid paaristööde ning pooled individuaalsete tööde kasuks otsustanud. Loodud oli makette, tants, mis endast noortematele tantsijatele ka selgeks õpetatud, animatsioon "Kino Maale" festivali raames, kokaraamat, mille retseptid olid ka läbi proovitud, käidud töövarjuks, tunde läbi viimas aktiivõppe meetodil ning uuritud tuntud sportlast. Kogemus oli kõigile uus ja õpetlik ning andis kindlasti julgust edaspidi traditsioonilistele lahendustele vahelduseks ka alternatiivseid kasutada.

Austatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kogu koolirahvas!

Juba kuu aega tagasi, mil eriolukorra tingimused olid tänasest oluliselt murettekitavamad ning lootust distantsõppe lõpetamise tähtaegade kohta ei söandanud anda ka kõige optimistlikumad meie hulgast, asusime Haridus- ja Teadusministeeriumis kavandama samme, kuidas korraldada kooliaasta lõpetamist.

Nüüd, mai alguses on hea meel tõdeda, et meie toonased plaanid on saanud taas heakskiidu.

ESITEKS. Kooliaasta lõpetamine.

Alustan sellest, et kümne päeva pärast saame osaliselt jätkata kontaktõppega.

Nimelt Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks ettepaneku, mille Haridus- ja Teadusministeerium esitas arutamiseks juba 9. aprillil. Selle kohaselt võivad haridusasutused alustada osalist kontaktõpet mai keskel. Alates 15. maist võib osaliselt taastada kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes.

Aga ka pärast kontaktõppe osalist taastumist saab korraldada õpet koolide ruumides kuni 10-liikmelistes rühmades. Õppurite paigutamisel tuleb järgida 2+2 nõuet.

Vaata joonist siin:

Õppeaasta Lõpp 2020

TEISEKS. Lõpuaktused ja lõputunnistused.

Kooliaasta lõpetamise ja selle ajakavaga seoses on paljudel tekkinud küsimus ka lõpuaktuste korraldamise võimaluste kohta. Rõhutan jätkuvalt, et kindlasti ei saa korraldada tavapärast lõpuaktust, mis toob kokku suure rahvahulga. Siiski annab viiruse leviku taandumine lootust, et eritingimustel saab tänavusi lõpuaktuseid läbi viia. Esiteks on selleks võimalik kasutada nutikaid digilahendusi, mis võimaldavad aktusest osa saada ka lõpetajate sugulastel-sõpradel-tuttavatel. Teiseks saab seda teha väiksemates rühmades ka vabas õhus, mitte üksnes ekraanide vahendusel. Aga kindlasti sõltub see klasside või lennu suurusest. Järgima peab kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Anname esimesel võimalusel täpsemaid soovitusi nendeks pidulikeks sündmusteks, mis toimuvad enamasti juuni lõpus.

Pidulik koolilõpuüritus on ka Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele. See lükkub edasi. Võimalusel toimub vastuvõtt suve lõpus või sügise alguses.

Iga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse omandamist. Tegemist on eriolukorra ajal loodud lahendusega, et kaitsta õpilaste tervist ning välistada vajadus minna lõpetatud haridusasutusse järele oma lõputunnistusele, mis võib õpingute jätkamiseks olla hädavajalik. Digitaalne väljavõte lõputunnistusest võimaldab ka senisest lihtsamat asjaajamist nii edasi õppimisel kui ka tööle siirdumisel, kuna õpilasel puudub vajadus lõputunnistuse originaaldokumendi esitamiseks uuele koolile või tööandjale.

KOLMANDAKS. Lõpueksamid.

Samuti on põhjust üle korrata, et Vabariigi Valitsus kiitis eile heaks meie aprilli alguses esitatud ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Arutasime seda põhjalikult lapsevanemate, õpilaste, õpetajate ja koolipidajate esindajatega ning jõudsime ühisele arvamusele, mida omakorda kinnitas ka haridusorganisatsioonidelt saadud üksmeelne tagasiside. Praeguses olukorras on oluline anda õpilastele valik – sooritada riigieksameid või mitte, teha seda praegu või hiljem. Siiski kutsume kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik. Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerinud, saavad soovi korral sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Riigieksamite toimumise ajad:

 • Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
 • Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
 • Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni 2020
 • Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020

Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleksamid toimuvad järgmiselt:

 • Saksa keel Goethe-Zertifikat B1- ja B2-tase – kirjalik ja suuline osa 08.-11. juuni 2020.
 • Inglise keel Cambridge Assessment English C1 Advanced 12.-22. juuni (kirjalik eksam 20. juuni 2020).
 • Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid juunis ei toimu. SA Innove saadab täiendava teabe eksami aegade kohta eksamitele registreerunud õpilastele.

Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka riigieksamite lisaeksamid. Neid saavad sooritada õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

Alljärgnevalt pisut põhjalikumalt ka korralduslikest küsimustest.

Riigieksamid korraldatakse kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid silmas pidades. Täpsemad juhised edastab koolidele SA Innove. Selleks, et abiturient saaks sellel õppeaastal gümnaasiumi lõpetada, peavad tema kooliastmehinded olema vähemalt „rahuldavad" või „arvestatud". Õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam ei ole riiklik lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimise või praktilise töö ning koolieksami sooritamine on eriolukorrast tulenevalt võimalik. Juhul, kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, ei pea abiturient õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit sooritamata. Põhikoolieksameid sellel õppeaastal ei toimu, kuid neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt „rahuldavad" või „arvestatud". Loovtöö ei ole riiklik põhikooli lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas selle sooritamine on eriolukorda arvestades võimalik või mitte. Kui eriolukorrast tulenevalt loovtööd sooritada võimalik ei ole, siis ei pea põhikoolilõpetaja seda tegema.

Kaunist kooliaasta lõppu soovides
Mailis Reps
haridus- ja teadusminister

 

Tapa Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õpilaseks kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele Tapa Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vaba õppekoha olemasolul võetakse vastu õpilasi ka väljast poolt Tapa valda.

Tapa Gümnaasiumi 1.klassi vastuvõtmiseks esitab vanem vastavasisulise avalduse alates käesoleva aasta 1. maist kuni 15. juunini*, millele lisab:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (eelistatult sünnitunnistuse või –tõendi kuna see on ainus dokument, kus on näha õpilase põlvnemine) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2. vanema isikut tõendava dokumendi* ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3. tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. lasteaia lõpetanud lapse puhul ka lisaks lapse koolivalmiduskaardi (tagastatakse vanemale I kooliastme lõpus või õpilase koolist väljaarvamisel);
 5. täiendavad dokumendid, kui sisseastujale on määratud erisused õppekava või õppesisu osas (nt Rajaleidja soovitus eritoe või tõhustatud toe määramiseks, vähendatud õpitulemusi või soovitus õppida lihtsustatud õppekava järgi jms).

Õpilaspileti ja matrikli jaoks esitab lapsevanem klassijuhatajale lapse kaks dokumendipilti.

Isiku õpilaste nimekirja arvamise ja klassi määramise otsuse teeb kooli direktor tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 27-st.

 

*Avaldusi saab esitada:

·      digitaalselt digiallkirjastatult kooli üldmeilile kool@tapagymnaasium.ee;

·      posti teel kooli aadressil Pargi 12, Tapa linn, 45106;

·      kooli üldmeili või telefoni 32 22311 teel eelnevalt kokkuleppel otsekontaktina kooli kantseleisse.

Vajadusel saab erandkorras esitada avalduse kuni käesoleva aasta  25. augustini.

 

**Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 

 

 

Täiendav info 1. klassi astujate vanematele:

Tapa Gümnaasiumis on kohustuslikud:

·      kõikidel õpilastel KOOLIMÜTS, mille tellimiseks tuleb lapsevanemal ära mõõta oma lapse peaümbermõõt ja edastada see koos lapse nimega eelkoolirühma õpetajale või otse kooli kantseleisse majandusjuhatajale (sel juhul lisada kindlasti ka, et laps tuleb 1.klassi). Mütsi hind on 18 €.

*Laps võib vajadusel kasutada ka varem ostetud nt vanema õe-venna väikseks jäänud mütsi, tingimusel, et kõikidel perest Tapa Gümnaasiumis õppivatel lastel on oma müts. **Mütsi on lubatud soetada ka taaskasutuse kaudu, tingimusel, et koolimüts on terve ja puhas. Olemasolevast mütsist tuleb enne 1. septembrit teavitada 1. klassi klassijuhatajat.

·      1.-6. klassides KOOLIVORM, mille saab iga vanem tellida personaalselt läbi veebi. Täpsem juhend siin: https://tapagymnaasium.kovtp.ee/koolivorm

·      1.-6. klassides OMA KOOLI ÕPILASPÄEVIK, mis kingitakse igale 1.klassi sisseastuvale lapsele kooli poolt.

 

Tartu Ülikooli teaduskooli 1.-3. klasside "Jänku-Juta" matemaatika võistlusel said Mairold Dvorov 2. järgu diplomi ja Andri Pilt 3. järgu diplomi.

Õpilasi juhendas õpetaja Elle Kivisoo.

Vajuta lingile ja saad uudistada koolimaja.

Koolimaja on õpilastele olnud suletud juba 16.märtsist ja mõnel võib tekkida soov meenutada, milline see seest välja näeb. Teised on ehk alles tutvumas Tapa Gümnaasiumiga. Nüüd on kõigil võimalik viirusvabas keskkonnas, kooliga tutvust teha. Siin lehel saad koolis ringi vaadata. Esialgu on nähtavad vaid esimene korrus ja fuajee, aga aja jooksul on tervet kooli võimalik uudistada. 

Koolikorraldusest pärast 15. maid.

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

 • Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Lapsi võib kooli lubada ainult siis, kui see on nende jaoks ohutu.
  • Enne seda peab olema ühiskonnale ekspertidelt antud tõenduspõhine sõnum, et olukord riigis võimaldab seda teha.
 • Kui tingimused seda võimaldavad, siis:
  • koolides jätkub õppetöö ainult distantsõppe vormis 15. maini;
  • pärast 15. maid ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna;
  • pärast 15. maid on kontaktõpe individuaalne või kuni kümneliikmelistes rühmades, see ei välista distantsõppe jätkumist, kui selleks on vajadus.
  • pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab:
   ✓ hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös;
   ✓ vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud; 
   ✓ korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine);
   ✓ viia läbi arenguvestlusi;
   ✓ teha kokkuvõtteid õppeaastast;
   ✓ teha ettevalmistusi eksamiteks.
  • Pärast 15. maid on koolides toimuv kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud:
    12. klassi lõpetajatele;
    11. klassi lõpetajatele, kel vaja teha katsed gümnaasiumisse astumiseks;
    lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi.
  • Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused(lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jne).

Koostöövestluste tagasisidest

Märtsi lõpus ja aprilli alguses viis ministeerium läbi koostöövestlused õppeasutuste pidajate ja juhtidega. Arutati, kuidas on eriolukord mõjutanud õppeasutuste tegevust, kuidas koolid on olukorraga toime tulnud ja millist toetust ning teavet oodatakse ministeeriumist. Eesmärk oli ka koondada parimat praktikat.

Tagasiside koostöövestlustest on kättesaadav ministeeriumi kodulehel.


Kevadvaheaja sisustamisest

Haridus- ja Teadusministeerium soovib, et eriolukorra aegne koolivaheaeg oleks õpilaste jaoks võimalikult sisukas.

Distantsõpe on nõudnud paljudelt tõsist pingutust. Oleme seisukohal, et õpilased vajavad puhkust ka distantsõppe tingimustes. Pikisilmi oodatud vaheaeg annab võimaluse lisaks puhkamisele ka kinnistada õpitut ning valmistuda õppeaasta lõpuks.

Kutsume üles jagama häid mõtteid, kuidas eriolukorra ajal tervisele ohutul viisil ja leidlikult sisustada 20.-26. aprillini kestvat vaheaega. Üleskutse on mõeldud kõigile – õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele, koolidele, asutustele, organisatsioonidele, partneritele.

Põnevaid mõtteid, tegevusi ja algatusi koondatakse portaali Teeviit, kust kõigil on võimalik ammutada inspiratsiooni koolivaheaja veetmiseks.

Igaüks saab anda oma panuse, täites portaalis vormi, saates kirja aadressile teeviit@teeviit.ee või jagades sotsiaalmeedias postitusi teemaviitega #sisukasvaheaeg.

Head õpetajad, palume teil võimalusel arutada õpilastega, kuidas eriolukorras ohutult vaba aega veeta. Meie noored on ilusti järginud 2+2 ja kodus püsimise reegleid, oluline on neid meeles pidada ka puhates. Meil kõigil on oma roll ja vastutus viiruse leviku tõkestamisel.

Soovime head mõttelendu ja aktiivset osalemist koolivaheaja ideekorjes ning noortele erilist vaheaega! 

Haridus- ja Teadusministeerium

VAHEAEG
20.-26. aprill 2020

Ilunud on uus "TG Express"

Valitsuskabineti otsusest lähtuvalt seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgesid kõik Eesti haridusasutused uksed 16. märtsist ning läksid üle distantsõppele. Kõik muudatused eriolukorra tingimuste kohta on leitavad www.kriis.ee  ja haridusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et . Kool lähtub õppe korraldusel Vabaariigi Valitsuse korraldustest ja etteantud seadustest.

Suhtlus õpilaste/pere ja kooli vahel.

Peamine infovahetuskeskkond õpilase ja õpetaja vahel on Stuudium, õpetajatel on jätkuvalt kohustus jälgida ka üks kord tööpäeva jooksul töömeili. Kõikide õpetajate meiliaadressid on üleval kooli kodulehel. Samuti on kooli kodulehel üleval info koolikorralduse muudatuste kohta.

Õppetöö.

Õpilase jaoks on distantsõppes osalemine kohustuslik ja samasugune kooliskohustuse täimine nagu tavaolukorras koolis tundides osalemine. Õpilastel ei ole kohustust õppida tunniplaani järgi, v.a juhul kui on nt Zoom-i tund või planeeritud kontrolltöö. See annab võimaluse planeerida oma õppepäeva. Õpetajad on tunniplaani järgse ainetunni ajal elektrooniliselt õpilastele kättesaadavad. Kehtivad ka individuaalsed vastastikused kokkulepped.

Õpetajad kannavad tunniplaanijärgselt Stuudiumi päevikusse tunnikirjelduse ja tehtavad ülesanded koduste ülesannete alla. Õpiülesanded, mis on vaja ära teha peavad olema koduste ülesannete all, kuid viited nt ülesannete tegemiseks erinevates keskkondades, lisaselgitused või täiendavad kommentaarid võivad olla ka tunnikirjeldustes või Teras.

·       Järgmise päeva tunniülesanded pannakse üles hiljemalt tunnile eelneval päeval, et õpilane saaks oma järgmist õppepäeva varakult planeerida. Veel parem on anda ette nädala ülesanded.

·       Õppeülesannetes arvestada õpilaste reaalsete võimetega iseseisvalt tööd teha ja kogu päeva võimaliku õppemahuga, s.h tööülesanded ei tohiks ületada ainetunni mahtu. Ülesanded ei pea olema ise e-ülesanded, võivad olla ka nt õpik lk.., tv lk ... ül nr... Samuti on soositud pigem loovülesanded ja erinevate ainete lõimingud. Tööjuhised palume täpsemalt ja etapiviisi lahti kirjutada. Oluline on arvestada õpilaste individuaalsete võimetega. 

·       Uue osa õpetamine on aineõpetaja töö. Iga õpetaja viib läbi vähemalt ühe vidosillaga tunni iga ~3 tunni kohta. Tund ei pea olema kogu klassiga, võib olla ka väiksema rühmaga. 

·       Klassijuhatajad teevad klassiga kontakttunni vähemalt üks kord nädalas. 

·       Kõikidest kontakttundidest või ajalise piiranguga tundidest peab õpilast teavitama vähemalt üks päev ette, et õpilane/pere saaks tagada tunniks õigel ajal valmisoleku. Kui õpilane ei saa osaleda antud tunnis, siis palume sellest õpetajale ette teada anda ja õpetaja pakub vajadusel alternatiivlahenduse.

·       Õpetajad võivad õpilastega kokkuleppel kiire tagasiside andmiseks ja suhtlemiseks kasutada ka nt sotsiaalmeedia vms kontosid, kuid sellegi poolest peavad olema ülesanded Stuudiumis koduste ülesannete all kirjas. 

·       Kodustele ülesannetel ja nõutud töödele on õpetaja kohustatud andma tagasiside ülesannete õigete vastuste näol, et õpilane saaks tehtud tööd ise kontrollida, või individuaalselt hinde/hinnangu näol. Tööülesannete täitmise jälgimisel palume olla paindlikud. Õpilase kohustus on töö õigel ajal esitada. Kui hinnang antakse õpilase tööle individuaalselt, peab märge selle kohta kajastuma ka Stuudiumi päevikus.

·       Hindamisel kasutame nii mitteeristavat (A ja MA) kui ka numbrilist hindamist. Kui on tähtajaline töö, aga õpilane ei esita, siis võib sisse kanda Stuudiumisse "T" –tegemata või meeldetuletuse „!". Kui töö esitatakse, siis saab selle maha võtta ja nt A või siis vastava hinde/hinnangu sisse kanda. Iga õpetaja teavitab Stuudiumi kaudu õpilasi hindamise kriteeriumitest antud aines.

·       Tööde esitamise aeg on soovituslikult pigem pikema vahemikuga. Nt kontrolltöö sooritamiseks on soorituse keskkond avatud paar tundi (mitte 45 minuti jooksul tuleb sisse logida ja sooritada ja esitada, muidu läheb keskkond kinni). Hindeliste või kohustuslike tööde puhul tuleb lisada töö andmisel juurde ka hinde kriteeriumid - missugune töö on vastav nt A ja missuguse puhul on tulemus MA (ka juhul kui töö on esitatud ei pruugi sisu ju olla asjakohane).

 

Õpi-, tehniline ja muu abi.

Tehnoabi. Kooli poolt oleme abivajajatele välja laenutanud nutivahendeid, et koolitöö ei jääks tehniliste võimaluste puudumise taha. Kui selles osas on veel murekohti, siis palume ühendust võtta klassijuhatajaga.

Õpiabi. Kui õpilane ei saa ülesandest aru, siis pöördub ta täiendavate selgituste saamiseks läbi Stuudiumi aineõpetaja poole. Koos leitakse lahendused. 

Õpilasele, kellel on vaja õppimisel pidevalt tuge, on kool võimaldanud abiõpetaja. Abivajajad selgitatakse välja koostöös lapsevanemate, aineõpetajate ja klassijuhatajatega. Vajadusest anda märku klassijuhatajale.

·       Abiõpetajana saab kool kaasata lisaks oma tugipersonalile ka lasteaiaõpetajad. Põhimõttel: kui on laps,

o   kellel on keeruline ilma toeta ülesannetest aru saada või

o   kes vajavad lihtsalt kuulajat nt lugemise harjutamisel või

o   kes vajavad igapäevast kontakti ja innustust, et säiliks koolirütm - keegi võtab ühendust ja koos räägitakse läbi ülesanded.

Toiduabi.

·       Toiduabi osutatakse Tapa valla lastele vajaduspõhiselt. Eelnevalt hinnatakse pere majanduslikku olukorda. Kõikidest abivajajatest palume teatada valla lastekaitsetöötajale Monika Martinile (monika.martin@tapa.ee).

 

Hingeabi. Murede korral aitavad:

·       TG sotsiaalpedagoog Siiri Klasberg (siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee)

·       TG psühholoog Helgi Hilborn (helgi.hilborn@tapagymnaasium.ee)

·       https://peaasi.ee/

 

Turvalisus.

·       Lastel enamasti koroonaviiruse sümptomid ei avaldu, kuid nad võivad olla viirusekandjad. Ära luba lapse ja riskigrupis inimse kokkupuudet, et vältida viimase haigestumist. Igasugused avalikus ruumis kogunemised ei ole lubatud, k.a kooli juures korvpalli mängimine.

·       Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti kõigi õpilaste ja nende vanematega (last kasvatava isikuga). Kui vanematega/õpilasega pole võimalik ühendust saada ja õpilase varasemat toimetulekut puudutava teabe põhjal on alust arvata, et lapse heaolu võib olla ohustatud, edastatakse vastav info viivitamatult õpilase elukohajärgsele omavalitsusele või lasteabitelefonile 116 111 (www.lasteabi.ee ).

·       https://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/

 

Info liikumine.

·       Esimene kontakt kooli ja kodu vahel on klassijuhataja. 

·       Lastevanemate küsimused koolielu ja õppetöö korralduse kohta peavad tulema kooli üldmeilile kool@tapagymnaasium.ee, sealt antakse ametlik vastus või edastatakse küsimus vajaliku inimeseni. Kui juhuslikult pöördutakse õpetaja poole, siis õpetaja suunab lapsevanema kirjutama kooli üldmeilile ametliku vastuse saamiseks.

 

Mõistvat ja üksteist toetavat suhtumist meile kõigile. Mida vähem reaalseid kontakte, seda kiiremini see olukord lõpeb. Lihtne ja selge. 

Aitame kaasa eriolukorra lõpetamisele, püsime kodus!

Lp lapsevanem!

Küsime teie tagasisidet praeguses eriolukorras toimuva distantsõppe korralduse kohta. Küsimustiku täitmise eesmärk on distantsõppe parim võimalik läbiviimine, et see oleks jõukohane lapsele, perele ja õpetajale. Küsimustikku saab täita Stuudiumi keskkonnas (https://tapa.ope.ee/auth/), kui olete sisse loginud. Üleval valikuribal on valik „Muu", milles olevale kirjale „Küsimustikud" klikkides saate esitada oma tagasiside. 

 

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit.

30. 03 – 03. 04. 2020

Selle nädala kokkuvõtte teen klassijuhatajate ja aineõpetajate tagasisideküsitluse vastuste põhjal, tuues välja nende mõtteid ja tundeid, mis on seotud eriolukorraga ja distantsõppega. Paljudel juhtudel on klassijuhatajad oma vastustesse põiminud ka lastevasemate ja õpilaste tagsisidet, seega on selle nädala kokkuvõte tinglikult koond kõikide osapoolte arvamustest.

Kolmandal eriolukorranädalal uurisime üldist meelolu ja olukorraga toimetulekut. Lisaks kaardistasime õpilased, kes ei täida koolikohustust ja määrasime täiendavalt abiõpetajaid neile, kelle puhul see oli vajalik. Vajadusel pakume täiendavat tuge koduse õppetöö osas just neile I – II kooliastme õpilastele, kelle vanemad töökohustuste või muu põhjuse tõttu  ei saa päevasel ajal oma lapse õppimistel silma peal hoida. Kindlasti andke klassijuhatajale oma abivajadusest teada. Abiõpetajatena on ulatanud oma abikäe lisaks kooli oma töötajatele ka lasteaedade õpetajad. Koolikohustuse mittetäitjatega tegelevad lisaks kooli tugisüsteemidele ka valla spetsialistid.

Kui palusin õpetajatel välja tuua hetkeolukorda kirjeldavad märksõnad, siis väga toredal kombel oli loetelu mõnusalt kirju ja ikka positiivse poole peale kaldu. Alustades positiivsemast toodi märksõnadena välja näiteks eluks vajalike tarkuste õppimine, hakkamasaamine, huvitav, arendav, õppimine, väljakutseid pakkuv, ka nii on võimalik õpetada ja õppida, muutused, vastutus, huvitav ja enda jaoks väljakutseid esitav, õpetamine, eriline, lootustandev, muutused, põnev, töörütm, harjutused iseseisvaks eluks, väljakutse, omapärane, iseseisvumine, uudsus. Kuid toodi välja ka eriolukorra keerulisemat poolt väljendavad märksõnad: distants, ärevus, ülipikk tööpäev, väsimus, masendav, keeruline, teadmatus, äng, eriolukord. Neid märksõnu lugedes saab kindlasti nii mõnigi õpilane ja ka lapsevanem noogutada ja öelda, et tunneb täpselt sama. Siinkohal on jälle sobiv endale meelde tuletada, et me ei ole keegi siin maailmas ja selles olukorras üksi. Abistavaid ja toetavaid materjale leiab SA Innove ja ka Rajaleidja keskuste veebipostitustest, vajadusel on kooli tugimeeskond valmis nõuga aitama. Anna abivajajast märku klassijuhatajale!

Tõeliselt heameel on tõdeda, et meie õpilased on väga tublid ja kohusetundlikud. Enamus neist osaleb väga entusiastlikult igapäevases õppetöös, s.t täidab ülesandeid järjepidevalt, esitab koduseid töid, osaleb videotundides ja täidab teisi õpetajate antud väljakutseid. Ikka on olukordi, kus mõnel harval juhul jääb tööülesanne erinevatel põhjustel täitmata, kuid sel juhul on võimalik ju õpetajale sellest teada anda ja sõlmida individuaalseid kokkuleppeid. „T" – tegemata märksõna Stuudiumis annab märku just sellisest tööst, mis oleks vaja esitada või mille osas õpetaja ootab õpilase panust, kuid õpilane ei ole võib-olla tööülesannet märganud. Pane tähele ja tee ära! Kui mingil põhjusel ei saa tähtajaks teha, anna õpetajale teada!

Tagasisidest selgus, et eriti suurt heameelt tuntakse videosillaga tundidest, mis on järjest enam populaarsust kogumas nii õpilaste kui õpetajate seas. Ka õpetajatel ja kooli juhtkonnal on juba heaks tavaks saanud iganädalased koosolekud ja arutelud virtuaalkeskkondades, ikka nii et oleks pilt ja oleks ka häält. Me kõik oleme teatud suhtlemisvaeguses ja see on antud olukorras normaalne. Õnneks pakub tehnikaajastu selleks ka vahendeid ja võimalusi.

Kõige rohkem tuntaksegi puudust otsekontaktist ja seda ni õpilaste kui õpetajate tagasisidest lähtuvalt. Õpilaste puhul toodi välja, et õppimine klassis koos õpetaja vahetu juhendamisega on parem, kui kodune iseseisev või videosillaga õppimine. Kuid lisaks sellele on oluline ja väga suure kaaluga ka sõpradega suhtlemise vajadus. 

Murekohtadena on õpetajad välja toonud ka uue osa selgitamise ja tagasisidestamise. Selle probleemiga tegeletakse pidevalt, otsitakse uusi ja paremaid lahendusi, kohandatakse tingimusi jne. Kui uue osa edasi võtmise puhul on lahenduseks enamasti see, et suurem tähelepanu on pööratud pigem kordamisele, siis tagasisidestamine on kahepoolselt keeruline. Ühelt poolt eeldab see õigeaegselt ja tingimustele vastava töö esitamist õpilase poolt, teisalt on teatud tööde ja õppeainete puhul individuaalne vastamine väga aeganõudev. Positiivne on siin, et kõik saavad individuaalse tagasiside, mis klassis võib jääda mõnikord pealiskaudseks. 

Toon siinkohal lõpetuseks välja õpetajate poolt esitatud suurimad eriolukorra plussid: 

·      õpilased on palju iseseisvamad: õpivad ma aega planeerima, vastutama ja vajadusel abi küsima;

·      lapsed ja vanemad suhtlevad omavahel rohkem;

·      on paranenud kodu ja kooli koostöö, suheldakse omavahel palju rohkem ja õpitakse teineteist paremini tundma;

·      õpetajad tegelevad õpetamisega, mitte käitumisprobleemide lahendamisega;

·      hiigelsuure (Tiigri)hüppe digioskuste osas on teinud nii õpilased kui ka õpetajad.

 

Mida vähem reaalseid kontakte, seda kiiremini see olukord lõpeb. Lihtne ja selge.

Aitame kaasa eriolukorra lõpetamisele, püsime kodus! 

 

Head tervist ja kannatlikkust!

 

Aile Kippar

TG õppejuht

Facebooki grupi "Nutitund igasse kooli!" korraldatud konkursil distantsõppetundide kohta sai Haridus- ja Teadusministeeriumi auhinna meie kooli 1.a klassijuhataja Elle Kivisoo!
 
#Distantsõpe igas koolis kolmanda nädala auhinnad:

HTM auhinna saavad (erinevad auhinnad nt veepudelid või muud põnevat): ... Elle Kivisoo, Tapa Gümnaasium..."

Et meil igav ei hakkaks ja oleks põnevam perega looduses ringi liikuda kuni eriolukorra lõpuni korraldab TG fotovõistluse, kus osaleda võivad kõik 1.- 12. klasside õpilased ja õpetajad.

Kategooriad on neli: 
LOODUS, TEHNOLOOGIA, VAREMED, VARIA.

Fotovõistluse töö palun lae siia Tera kausta vastava kategooria alla. Ühe inimese poolt võib üles laadida 3 pilti ühe valdkonna kohta.

https://tapa.ope.ee/tera/610-tg-fotovoistlus

Parimad saavad pärjatud!

Mikk ja Raili

 

23.03 – 27.03.2020

Kui esimene koolinädal distantsõppel oli pisut ärev ja uue elukorraldusega harjumise aeg nii peredele, lastele kui ka õpetajatele, siis teine nädal näitas, et on toimumas teatud rahunemine ja  olukorraga kohanemine, kui nii võib öelda. Tekkinud on arusaam kuidas distantsõpe käib. Siinkohal esitatud nädala kokkuvõte on koond klassijuhatajate, lastevanemate ja õpilaste tagasisidest.

Kõige esimese asjana on mul rõõm tunnustada kõiki tublisid õpilasi ja lapsevanemad, kes on võimalusi arvestades väga hästi kohanenud uue olukorraga ja edukalt hakkama saanud igasuguste ootamatustega, mis nende kahe nädala jooksul on ette tulnud. Valdav enamus õpilastest osalevad koolitöös ja see on igati tunnustust väärt, aplaus teile! Ikka kehtib reegel, kes oli õppimises tubli ja kohusetundlik kooli ajal, on seda ka eriolukorras, lisaks toredad üllatajad. Kuigi nii mõnigi õpilane ja ka lapsevanem ei võta distantsõpet, kui koolikohustust ja eirab nii õpiülesandeid kui ka õpetajapoolset kontakti, on rõõm seda suurem toredate kontaktide ja tehtud tööde juures.

Õpilastele, kellel on raskusi iseseisva õppimisega ja kelle hariduslik erivajadus nõuab pidevat selgitamist, õpetajapoolset juhendamist ning kelle vanemad vajavad selles osas tuge, oleme võimaldanud igapäevase kontakti abiõpetajaga. Samuti toetab vald toiduabiga peresid, kelle majanduslik olukord seoses eriolukorraga on muutunud keerulisemaks. 

Positiivsena saab välja tuua, et enam-vähem on paika loksunud õpperütm ja ka õpikoormused. Kodudes on saavutatud päevarütm, mis on sobiv nii koolilapsele kui vajadusel ka kodus töötavatele vanematele. Enamasti püütakse kooliasjad korda saada päeva esimesel poolel, kui peaksid olema ka tavaolukorras ainetunnid. Esimese kooliasteme (1.-3.kl) õpilaste puhul võib mõnel juhul lükkuda õppimine küll ka õhtusele ajale, kui vanemad töölt tulevad, kuid õpetajad on püüdnud sellega arvestada ja täiendavaks juhendamiseks erinevaid lahendusi leida. 

Oleme omavahel koolis kokku leppinud, et õpilase ja ka vanema jaoks peab olema kogu õppeinfo üleval Stuudiumi keskkonnas. Õpiülesanded, mis on vaja ära teha peavad olema koduste ülesannete all, kuid viited nt ülesannete tegemiseks erinevates keskkondades, lisaselgitused või täiendavad kommentaarid võivad olla ka tunnikirjeldustes või Teras. Lisamärkusena võib öelda, et õpetajad võivad õpilastega kokkuleppel kiire tagasiside andmiseks ja suhtlemiseks kasutada ka nt sotsiaalmeedia vms kontosid, kuid sellegi poolest peavad olema ülesanded Stuudiumis kirjas. Arutlusel on võimalus luua Stuudiumi konto juba alates 1. klassist (hetkel kohustus 3.klassist alates), et laps saaks ise oma õppetöö eest vastutada ja iseseisvalt õppida.

Hea tagasisidena võib välja tuua, et esimese nädala esimestel päevadel antud õpikoormust on õpetajad üsna palju optimeeinud. Esimese nädala esimeste ülesannete tagasisidest selgus tõsiasi, et õpilaste igapäevast iseseisva õppimise võimet arvestades ei saa anda õppida samas mahus, mis tavalistel koolipäevadel oli koormuseks tunni sisu ja koduste õppimistega. Eks siin on olukord aineti ja õpetajati erinev, kuid me kõik õpime ja areneme kogemuse najal, ka õpetajad. Õpetajate jaoks on ka uuel nädalal väljakutseks leida selline kesktee, kus õpilastel oleks piisav koormus nii neile, kes on aines nutikamad kui ka neile, kes vajavad toetamist. Õpetajad on siin ühe toreda lahendusena sageli lisanud õpiülesannete juurde ka täiendavalt õppetööd või antud teemat toetavaid videoklippe, mängulisi ülesandeid jt materjale. Ikka selleks, et anda õpilasele tuge lisaks õpikutekstidele. Õpiülesanded on täpsemalt ja selgemalt lahti kirjutatud. Siin teen üleskutse:igasuguste murede korral ootavad õpetajad otsest tagasisidet antud ülesannete koormuse ja raskusastme kohta. See aitab ka õpetajatel oma tööd reguleerida.

Selle nädala lõppedes hakkas tekkima ka rutiin ja teatud õpimotivatsiooni langus, mis peegeldub eriti õppeainetes, kus on jäetud õppimine vaid õpik-töövihik tasandile. Mida aeg edasi, seda loovamaks püüavad õpetajad minna, et säiliks huvi õppimise vastu ja õpilastel oleks kodus tegevust olukorras, kus kodus püsimine on meie kõigi tervise huvides. Hea õpilane, kasuta ära kõik õpetajate saadetud kehalise kasvatuse, tantsu, mängu jm rutiini murdvad ülesanded, et vaim püsiks värske ja keha terve!

Teisel nädalal koolitasid õpetajad end videosilla loomise keskkondadega ja sellest lähtuvalt alustasid paljud õpetajad ka selgitavate videotundidega, kus õpilased saavad küsimusi esitada ja ise õppetöös klassikalise tunni võtmes kaasa rääkida. Siiani on olnud nendele tundidele väga hea tagasiside. Loomulikult on siin ka erinevusi vastavalt õpetaja õpetamisstiilile ja ka õpilaste võimekusele. Oleme õpetajatega kokku leppinud, et aeg-ajalt püüavad nad tunni läbi viia videosilla kaudu, et säiliks kontakt õpilastega ja saaks vajadusel anda kohest tagasisidet.

Kallid lapsevanemad, ka õpetajad on inimesed, nii kummaline kui see ka pole. Õpetajate jaoks on olnud esimesed nädalad, lisaks õpetamisele, ka sama suure õppimiskoormusega, kui õpilastel. Üleminek e-õppele nõuab uute keskkondadega kohanemist ja nendega tutvumist enne õpilaste ette minekut olukorras, kus iga päev tuleb välja uusi arendusi ja õpikeskkondi. Peab olema loov ja julgema katsetada variante mis toimivad distantsõppel ja mis mitte. Lisaks on enamus õpetajaid ka pereinimesed, kes samuti peavad ühildama oma „kodukontoris" tehtavad tunnid isikliku eluga nagu iga teinegi kodanik. Õpetajatel on samuti lapsed, kellele nad on lapsevanemad samal ajal, kui peavad kodust läbi viima tunde ja andma tagasisidet õpilaste töödele või klassijuhatajana „taga ajama" õppetööst puudujaid.

Mõistvat koostoimimist ja ikka jätkuvat õpihimu kõikidele!

 

Aile Kippar

TG õppejuht

Veel vähemalt kaks nädalat koduõppel!

Püsige terved, hoidke ennast ja oma lähedasi!

Täpsemat infot: 

https://www.valitsus.ee/…/valitsus-kuulutas-eestis-valja-er…

 

 

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

Tapa Gümnaasiumil on Teile mõned üleskutsed ja meeldetuletused.

1.       Praegu toimub õppetöö e-õppe meetodil.

2.       Õpetajate õppetöö ülesehitus toimub kaugtöö- meetodil.

3.       Iga õpilane peab omad õppetööd puudutavad ülesanded tegema õigeaegselt vastavalt õpetaja antud juhistele.

4.       Õpilase ja õpetaja suhtlemise aluseks on praeguses perioodis erinevad internetilahendused. Tapa Gümnaasiumi ametlik suhtluskanal on stuudium.

5.       Me kõik õpime selles olukorras, kuidas paremini hakkama saada.

6.       Loodame kodu toetusele, et õpiülesanded saaks õpilasel paremini täidetud. Lapsevanema vastutuseks on tagada lapse koolikohustuse täitmist ka eriolukorra ajal.

7.       Soovitame säilitada tavapärast koolipäeva rütmi, kus õpilane teeb ära koolitöö õppetundide ajal.

8.       Õpetaja on õpilasele ainetunni ajal kättesaadav, vajadusel kokkuleppel kogu koolipäeva jooksul.

9.       Võtame kasutusele lisaks mitmeid erinevaid suhtluskanaleid, et õpiprotsessi mitmekesistada.

 

Lp. Lapsevanemad

Julgustage oma lapsi õppima, võtma vajadusel ühendust oma aineõpetajaga või klassijuhatajaga, et saada oma küsimustele vastuseid.

Suur vastutus õppimise kvaliteedis langeb õpilase enda õlule. Praegune olukord viib õpilase mõtlemise muutumiseni.

 

10 soovitust õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

 1. Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi.
 2. Paku juurde informatsiooni, selgita, kust sinu info pärineb ja millised on usaldusväärsed allikad info hankimiseks (Terviseamet, Maailma Terviseorganisatsioon, teadlaste ja arstide sõnavõtud jms). Suuna noori võimalusel jälgima ka Facebookis neile mõeldud kanalit Teeviit, kus vahendatakse viiruse kohta käivat ametlikku infot ja nõuandeid.
 3. Ära koorma noori infoga üle. Jäta võimalus infot juurde küsida. Võta päevakajalisi sündmusi jälgides viirusega seonduvad uued teemad ja vaatenurgad regulaarselt jutuks. Viiruse kohta saadakse igapäevaselt teada uusi fakte, mis aitavad selle käitumist mõista ja end paremini kaitsta.
 4. Uurige viiruse kohta koos midagi uut juurde (nt kuidas inimese keha viirustega võitleb ning millele viitavad haiguse sümptomid, kuidas viirused meid haigeks teevad ning mida me saame teha, et haigestumise riski vähendada).
 5. Selgita lihtsalt ja toetu faktidele, mitte emotsioonidele ega arvamustele.
 6. Ole rääkides tõsine ja veenev. Väldi hirmutamist ja ähvardamist – palju mõjusam on suunata noori tõeste faktide kaudu olukorda mõistma ja sellele vastavalt käituma.
 7. Juhi noorte tähelepanu mõtlematu käitumise tagajärgedele. Nakatudes seavad nad ohtu mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste tervise.
 8. Selgita, et viirus ei ole seotud vaid ühe riigi (nt Itaalia) või inimrühmaga – viirus ohustab kõiki vanusest sõltumata.
 9. Palu noortel pakkuda ise lahendusi vaba aja veetmiseks. Näiteks virtuaalse noorsootöö tegevused – mõtteid ja meetodeid leiad Eesti Noorsootöö Keskuse alalehelt "Noortevaldkonnale eriolukorras".
  • Sotsiaalmeedias kasuta teemaviidet #püsikodus.
 10. Selgita, et viiruse leviku tõkestamiseks peab vältima nii avalikke kogunemisi kui ka kohtumisi sõpradega.
  • Avalikus kohas peab rangelt järgima 2 + 2 põhimõtet: liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet.

 

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eriolukorra veebist.
Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee
Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium

16.-23. märts 2020

Esimene koolinädal eriolukorras on selja taha jäetud ja uued väljakutsed ees ootamas. Kuidas meil siis läinud on ajal, kui koolikohustust täidetakse kodus? Ilmselgelt oli esimene nädal distantsõppel väljakutseks nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. Esmaspäeval, 23. märtsil vaatasime õpetajatega tagasi möödunud nädala tegemistele ja tegime väikese kokkuvõtte õpilaste, lastevanemate ja õpetajate tagasiside põhjal.

Üldine seis. Õpe toimub distantsõppe põhimõttel, kus kooli ja kodu õppetööalase suhtlemise ametlikuks elektrooniliseks kanaliks on Stuudium. Stuudiumi kontod on avatud õpilastele alates 3. klassist ja kõikidele Stuudiumiga liitunud lapsevanematele. Suurim segadus valitses esimesel kahel päeval, nädala lõpuks muutus seis rahulikumaks. Rõõmuga võib tõdeda, et viimase nädala Stuudiumi kasutusaktiivsus on pea 100%, mis tähendab, et info kodu ja kooli vahel liigub. Aitäh Teile armsad õpilased ja vanemad! 

Stuudiumi keskkond võimaldab ka tehtud või tegemata tööde osas ise enda asjadel järge hoida. Kui ülesanne on tehtud, paned linnukese vastava ülesande juures lahtrisse kirja ja nii on selge ülevaade olemas.

Kooli poolt oleme abivajajatele välja laenutanud nutivahendeid, et koolitöö ei jääks tehniliste võimaluste puudumise taha. Kui selles osas on veel murekohti, siis palume ühendust võtta klassijuhatajaga.

Õpilased on olnud tublid ja väga hakkajad. Ikka on nii, et kes oli tubli ja usin koolis käies, on seda ka distantsõppel olles. Kui nädala alguses oli veel suuri probleeme ülesannete leidmisega ja täitmisega, siis nädala lõpu poole tundus kõik juba sujuvat. Õpilased ongi ühe miinusena välja toonud selle, et paljudel õpetajatel on erinevad elektroonilised keskkonnad, kuhu nad töid üles panevad ja õpilaste jaoks teeb see elu keeruliseks. Loodetavasti loksuvad asjad selles osas uue nädalaga paika. 

Paljude õpilaste jaoks on distantsõppe suurimaks plussiks, et nad saavad üldjuhul ise oma päeva planeerida ja ise otsustada millal nad ülesandeid teevad. Samas on see ka paljude jaoks miinuseks ja suureks väljakutseks – kuidas oma aega planeerida ja sooritada tööd õigeaegselt. Oleme siinkohal juhtkonna poolt soovitanud jätkata tavalise tunnirütmiga ning võimaluse korral vältida lühikese ajapiiranguga töid. Kodus õppimine nõuab väga head enesedistsipliini, ajaplaneerimise ja iseseisvalt töötamise oskust, oskust ja julgust vajadusel õpetaja või kaaslastega suhelda ning küsimusi küsida. Õpetajad on ainetunni ajal elektrooniliselt kõikidele õpilastele kättesaadavad – ole vaid julge ja küsi abi.

Õpetajatele on toonud eriolukord samuti palju väljakutseid. Kuidas õpetada ainet nii, et sa õpilast ei näe ja temaga silmast-silma kontaktis pole? Kuidas luua ülesanded nii, et õpilane saaks neid iseseisvalt lahendada ja samas ka õpiks midagi uut? Õpetajad on energiliselt ja loovalt otsinud parimaid lahendusi õppetöö sujuvamaks korraldamiseks. Kasutatakse uusi platvorme ja keskkondi, püütakse olla õpilastega otsekontaktis läbi sotsiaalvõrgustiku ja videosilla kaudu, üritatakse leida parimat teed tagasiside andmiseks. Eks see kõik võib muuta tõepoolest olukorra õpilase jaoks kirjuks. Siinkohal ootame õpilaste otsest tagasisidet oma aineõpetajale. Kui sulle õpilasena keskkond ei sobi või jäävad ülesanded arusaamatuks, siis anna aineõpetajale või klassijuhatajale sellest teada. Koos leiame parimad lahendused.

Kõige keerulisem on see kindlasti algklasside õpilastega, kes vajavad koos tegemist ja täiendavat juhendamist pidevalt. Siinkohal täname kõiki vanemaid, kellel on olnud võimalus sel keerulisel ajal olla toeks oma lapsele ja tema õpetajale. 

Väga suur roll selle distantsõppe võimalikult valutult läbi viimisel ongi lapsevanemal. Tänu sulle, armas lapsevanem, saame me seda tööd teha just nii nagu ta meil välja tuleb. Me oleme selles erilises olukorras kõik koos ja ühiste jõupingutustega saame sellega ka hakkama. Pea püsti ja edasi! Kui kodus on mingigi mure õppimise või õppetöö korraldusega, siis esimene hea sõber on lapsevanemale lapse klassijuhataja. Kuid ka tugisüsteemid s.h psühholoog ja sotsiaalpedagoog jt on endiselt olemas. Anna oma muredest teada ja me püüame koos leida parima võimaliku lahenduse.

Mõistvat ja üksteist toetavat suhtumist meile kõigile. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on kõik täiesti uues situatsioonis ning selle olukorraga toimetulek sõltub meie omavahelisest suhtlemisest ning üksteise toetamisest. Jõudu ja edu meile, püsige terved!

 

Aile Kippar

TG õppejuht

Joosep Kivisilla uurimistöö "AASTAVAHETUSE ILUTULESTIKU MÕJU SADEMETE (LUME) TAHKETE OSAKESTE SISALDUSELE JA KOOSTISELE TAPA LINNAS" valiti välja SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus korraldatud Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi II vooru, mis toimub Tartu Loodusmajas 19. märtsil. 

Juhendajad: Kalle Kirsimäe, Aivi Leimann ja Tõiv Haljasorg.

Eriolukord – Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldus nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil".

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

 

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

 

Üldine juhis

 

Üldinfot edastame kooli kodulehe ja vajadusel FB kaudu.

Peamine infovahetuskeskkond õpilase ja õpetaja vahel on Stuudium, õpetajatel on jätkuvalt kohustus jälgida ka üks kord tööpäeva jooksul töömeili. 

Kooli lauatelefonidele ei vastata alates 16. märtsist (esialgu 2 nädalat). 

Lastevanemate küsimused koolielu ja õppetöö korralduse kohta peavad tulema kooli üldmeilile kool@tapagymnaasium.ee, sealt antakse ametlik vastus või edastatakse küsimus vajaliku inimeseni. Kui juhuslikult pöördutakse õpetaja poole, siis õpetaja suunab lapsevanema kirjutama kooli üldmeilile ametliku vastuse saamiseks.

 

Valla kriisikomisjoni info ja juhised

 

Kõik valla koolid suletakse 16. märtsist. Kõik piirangud hakkavad kehtima alates sellest päevast.

TG kohustus on edastada vallavalitsusele info kooli käitumisjuhiste kohta.

Kogu info õppetöö korralduse kohta peab olema üleval kodulehel, lisaks info ka kooli sissepääsudele.

 

Juhtkonna koosolekud

 

Juhtkond suhtleb igapäevaselt vajaduspõhiselt telefoni või e-lahenduste kaudu (direktsioon -WhatsAPP ja laiendatud juhtkond - Hangouts).

 

Üldine käitumisjuhis - õppetöö korraldus

 

Kaheks nädalaks on koolimaja igasuguseks tegevuseks suletud. Edasised tegevused selguvad iga kahe nädala tagant. Palume operatiivselt jälgida kooli kodulehte ja stuudiumit.

Õpetajad teevad tööd kaugtöövormis vastavalt ametlikule tunniplaanile. 

Õppetöö info jagamise ametlik keskkond on Stuudium. 

Igapäevaselt: Tundide sissekanded, õppeülesanded, viited Tera kausta (või muu tuttav keskkond), hindamise kriteeriumid, tagasiside.

Õppeülesannetes arvestada õpilaste reaalsete võimetega iseseisvalt tööd teha ja kogu päeva võimaliku õppemahuga. Ülesanded ei pea olema ise e-ülesanded! Tööjuhised täpsemalt ja etapiviisi lahti kirjutada.

Puudumisi ei ole vaja märkida, v.a kindla haigestumise puhul, kui laps pole võimeline sooritama õppeülesandeid (lapsevanema teavitus).

Gümnaasiumiastmele ostsime ligipääsu Opiq keskkonnale kuni 13. juunini - avaneb, anname teada (k.a mittestatsionaarne õpe).

 

Ootused lapsevanemale

 

Hea lapsevanem!

Palume suhtluses kooliga arvestada, et meil on riigis kehtestatud eriolukord ja kool lähtub kindlatest juhistest, mis seab teatud piiranguid õppetöö korraldamiseks ja läbiviimiseks. 

Teilt ootame rahulikku meelt, toetavat suhtumist ja head koostööd.

 Täpsemad juhised edastame õpilastele ja vanematele stuudiumi keskkonna kaudu.

Tere!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

 

 

 

 

TG raamatukogu soovib tänada käsitööõpetajat Piretit ja 9.a klassi tüdrukuid, kes tegid tööõpetuse tundides tänuväärset tööd ja andsid uue ilme vanadele kott-toolidele. 

Nüüd on kooli raamatukogus veelgi toredam aega veeta.

Tulge külla!

 

Tapa Gümnaasiumi teise korruse platvormil on Eesti Loodusmuuseumi rändnäitus. 

Õpilastele on vaatamiseks välja pandud üheks kuuks tiiger Bronto ning tutvustav tekst looma enda ja tema liigi kohta.

 

Maakondlikul 4.-6. klasside matemaatika olümpiaadil saavutas 4. klasside arvestuses 4. koha Anatoli Babii. 

Õpilast juhendas õpetaja Malle Truu.

5. klasside arvestuses saavutas 4. koha Karl Rosental. 
Õpilast juhendas õpetaja Aleksander Monakov.

 

Maakondlikul gümnaasiumiastme vene keele olümpiaadil saavutas 6. koha G-1 klassi õpiplane Eerik Jakimovski.

Õpilast juhendas õpetaja Tiina Nugisman.

 

Koolivaheajal toimus Tapa Gümnaasiumi klassiõpetajate koolituspäev Kehtna Kutsehariduskeskuses. Juba sõitmine läbi puhta, valge ja lumise Eestimaa oli selle talve kohta eriliselt ilus ja nautimisväärne kogemus. Kohale jõudes tutvusime maja ajalooga ja saime teavet toitlustusvaldkonna õppetöö kohta. Meile esinesid toitlustusvaldkonna juht Anne ja sama valdkonna õpetaja Liis. 

Praktilise kogemuse osaliseks saime õpperestoranis "Neljapäev". Menüü autor, peakokk Aliina Tamm, oli koostanud 16-osalise koreapärase lõunasöögi. Tugevalt koreahuvilise inimesena valis ta oma menüü teemaks - Kuidas öelda "TERE" korea keeles? 

Kaunisse, heledates toonides restoraniruumi sisenemisel tervitasid õpilased meid korea keeles ja juhatasid lauda. Kõigil külastajatel oli laual menüü kahes keeles – eesti ja korea keeles.

Kokad (viimase kursuse õpilased) tegutsesid köögis, mis on sisustatud Liisi sõnade järgi parimal võimalikul tasemel. Eelviimase kursuse õpilased teenindasid külastajaid. Tundsime ennast õpperestoranis hästi ja nautisime erinevaid maitseid ning õpilaste püüdlikku ja meeldivat teenindust. Kuuldu ja nähtu ning omal nahal kogetu põhjal võime väita, et Kehtna Kutsehariduskeskuses valmistatatakse küll noori väga põhjalikult ette kutse saamiseks. Näiteks selle neljapäevase praktilise õppepäeva läbiviimiseks alustati ettevalmistustega juba õppeaasta alguses – nii peensusteni on kõik etapid läbi arutatud, arvutatud ja mõeldud, et jõuda parimale tulemusele. Lisaks põhjalikele kutsealastele teadmistele ja praktilistele oskustele tuleb õpilastel selgeks saada ka gümnaasiumi õppeained. Tublid õppijad! 

Kehtna Kutseharidukeskuse kodulehelt (https://www.kehtna.edu.ee/) saab teada ka teiste toredate erialade ja õppimisvõimaluste kohta. Samuti on seal info õpperestoranis NELJAPÄEV toimuva kohta. Soovitame külastada!

Klassiõpetajad

 

Maakondlikul gümnaasiumiastme matemaatika olümpiaadil saavutas 10. klasside õpilaste seas 3. koha Laura Himma ja 4.-5. koha Kelli Gagarina. 

Õpilasi juhendas õpetaja Marina Muravkina.

8. klassi õpilasel Robin Rohulal valmis loovtööna isa juhendamisel koolimaja makett. 

Plaanikohaselt peaks õpilase töö olema peadselt üles pandud kõigile vaatamiseks ja imetlemiseks.

Järgnevalt on näha töö protsess ja tubli töö tulemus.

 

Reedel (21. veebruaril 2020) tähistati Tapa Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva pidulike kontsertaktustega. Esineti mitmete rahvuslike ettekannetega, lauldi rahvuslikke laule ja tantsiti rahvatantsu. Õpilastele tegid vabariigi sünnipäeva puhul ettekanded õpetaja Mikk Maasikrand ja abivallavanem Andrus Freienthal.

Palju õnne meile kõigile!

Meil oli 18.veebruaril unistuste koolipäev. Olime nädal enne seda päeva unistanud rühmatöö ülesandena, millised võiksid olla unistuste koolipäeva tunnid. Ja siis ütles õpetaja, et see päev tulebki nii, nagu meie tahame. Me kõik ootasime unistuste koolipäeva kuni lõpuks jõudiski see päev kätte. Mia ei saanud elevusest öösel magadagi. 

Kõikidel olid tekid, padjad, kott-toolid ja magamiskotid kaasas. Paigutasime klassi ümber ja võtsime mugavalt kohad sisse. Kell helises ja algas filmitund. Vaatasime filmi „ Nimed marmortahvlil". Olime pool filmist juba esmaspäeval ära vaadanud. See film meeldis meile. Filmis läksid meie riigi eest võitlema poisid ühest Tartu Kommertskooli klassist ja neist jäi ellu ainult üks, kelle nimi oli Enn. 

Järgmine tund oli vabatund, aga selle tunni ajal täitsime arvutiklassis rahuloluküsitlust.

Kolmas oli kendama tund. Kõigil olid kendamad kaasas. Me pidime seisma ringis ja kordamööda ükshaaval ringi keskel ühe triki näitama. Teised tegis seda järele. Veel tegime viie miinuse mängu. Poisid olid osavad, aga mõni tüdruk ei rõõmustanud eriti selle tunni üle. Kui kendamatrikkidest ära väsisime, võisime istuda ja Sander esitas küsimusi Eestimaa kohta. See oli lahe ja huvitav mäng!

Pärast söögivahetundi oli meil magamise tund. Sättisime end mugavalt sisse ja jäime tukkuma. Mõned tegid endale tekkidest koopad laua alla, mõned pikutasid laudade peal, mõned pugesid magamiskotti või lebotasid kott- toolidel. Õpetaja luges samal ajal ette muinasjutte õnnelikust printsist ja väikesest merineitsist. Mia suutiski päriselt magama jääda ja ei kuulnud kogu juttu. Pärast sõbrad rääkisid talle. 

Peale magamist tuli käsipallitund. Vahetasime riided ja läksime väikesesse võimlasse. Meie klassist käivad käsipallitrennis Markus, Elis, Anatoli, Carol, Sander ja Iiris. Nemad viisidki seda tundi läbi. Nad seletasid reeglid ära ja näitasid, kuidas mäng käib. Alustasime soojendusharjutustest, mis kestsid päris kaua. Siis moodustasime kolm tiimi ja hakkasime mängima. Iga mäng kestis 5 minutit. Kõik said mängida ja mõn e lapse arvates on käsipall nii lahe, et ta tahab trennis hakata käima. 

Kuuenda tunni ajal võisid veel soovijad jääda klassi, et mängida. Mängisime silmapilgutamise, Jüri ja Mari, tühja tooli ja pimesiku mänge. Pärast koristasime klassi. 

Selline oligi meie unistuste koolipäev. See oli väga tore! Sooviksime, et selline päev tuleks veel! Tehke oma klassiga ka unistuste koolipäev!

4.b klassi kirjutatud juttude põhjal koostatud.

 

 

Maakondlikul geografiaolümpiaadil saavutas 9. klasside õpilaste seas 6. koha Markus Nõlvak. 

Juhendaja: Eve Kasekamp

 

 

17.02.2020 külastas TG Gümnaasiumi ja kooliraamatukogu meie kooli vilistlane ning näitleja Tanel Saar. Teemaks oli, kuidas minust sai näitleja.

Tanel meenutas ka kooliaega, kui tema siin majas käis ja rääkis õppimisest, õpetajatest ja koolielust üldisemalt. Võib öelda, et tema näitlejakarjäär sai alguse ühelt koolipeolt, kui siin käis esinemas üks rokkbänd, kelle liikmed kutsusid Tanelit malevasse. Tundus ju põnev ja saigi mindud. Malevas olid omakorda huvitavad inimesed (näiteks Sepo Seeman), kes süstisid tahet saada näitlejaks. Ja see soov sai teoks...

Tänasest jäi kõlama, et tihtipeale on meie valikud seotud juhusega. Tuleb vaid õigel ajal õiges kohas olla ja muidugi väga tahta...Aitäh Tanel, et leidsid oma kiires päevas aja meie kooli gümnasistidele, kellel valikud veel ees... #tagasikooli

Aitäh!

 

 

Sõbrapäeval (14.02.2020) toimus Tapa Gümnaasiumis tunnustusüritus

HEA ÕPETAJA, HEA ÕPILANE, HEA TEGU 2019

Hea õpetaja 2019 nominendid: 
Indrek Niibo
Heidi Luik
Mikk Maasikrand

Hea õpetaja 2019 laureaat: Mikk Maasikrand

Hea õpilane 2019 nominendid: 
Sandra Karajev
Marta Pajula
Laura Peri

Hea õpilane 2019 laureaat: Sandra Karajev

Hea tegu 2019 nominendid: 
annetamine loomade varjupaigale – Sirje Pipenberg
kooli vilistlaste raamatu koostamine – Liivi Liivak
annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile – G1

Hea tegu 2019 laureaat: kooli vilistlaste raamatu koostamine – Liivi Liivak

 

 

 

"Deutsch macht Spaß!" ("Saksa keel teeb rõõmu!") - sellist vahvat pealkirja kannab saksa keelele ja maiskonnaloole pühendatud traditsiooniline maakondlik üritus, mis sellel õppeaastal toimus 13.veebruaril Rakvere Reaalgümnaasiumis ning mille fookusesse olid võetud Saksamaa Liitvabariigi 16 liidumaad koos linnadega. 

Ürituse eesmärgiks oli teadvustada saksa keele olulisust Euroopas, mille omandamine laiendab õpingute jätkamise võimalusi välisülikoolides, nagu rõhutas oma avakõnes RRG direktor hr Martti Marksoo, ning andis erinevate tegevuste raames võimaluse suhelda nii erinevate koolide õpilastel kui ka õpetajatel omavahel. 

Igal osalejal koolil tuli "külakostiks" ette valmistada etteaste, peale mida jätkati virtuaalse reisiga läbi Saksamaa ning viktoriiniküsimustega tegevuspesades. 

Tapa Gümnaasiumit esindasid kaheksandate klasside õpilased Eleri Õun, Ksenia Potapova, Keimo Jürnas ja Valeri Popov. Õpilasi saatis ning aitas etteaste harjutamisel õp. Maarja Suvorov.

 

 

11. veebruar 2020 Tapa Gümnaasiumi võimla

1. koht Tapa Gümnaasiumi 1. võistkond
2. koht Tapa Gümnaasiumi 2. võistkond 
4. koht Tapa Gümnaasium 3. võistkond
5. koht Tapa Gümnaasium 4. võistkond

 

 

2.b klass tähistas sõbrapäeva Rakvere Linnakodaniku Majamuuseumis.

 

 

Laupäeval 08. veebruaril 2020 toimus maakondlik kunstiolümpiaad, kus gümnaasiumiastmes saavutas 1. koha meie kooli õpilane Eleriin Sahtel G1 klassist.

Meie edukas koostöö Eleriini, õpetaja Katrin Leete (kunstikoolist) ja õpetaja Eve Allsooga kandis väga viljakat tulemust. Nüüd algab lihvimine teooriaga, et 02. mail vabariiklikul kunstiolümpiaadil väga edukalt kaitsta meie maakonna ja kooli au.

 

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondilt tuli järgnev kiri:

Head Tapa Gümnaasiumi 10. klassi õpilased ja õpetaja Aivi Leimann!

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on Teile väga tänulik Teie toetuse ja jõuluaegse annetuse eest! Oma heateoga olete kaasa aidanud raske haigusega silmitsi seisvate laste ravitingimuste parandamisele.

Tänuavaldusena soovime TÜK Lastefondi poolt anda Teile tänukirja, mis on lisatud kirjale ning Teie heategu saab märgitud ka Lastefondi Facebook lehel.

Suur aitäh väga tänuväärse ettevõtmise ja heategevusliku panuse eest!

 

 

8. veebruaril toimunud maakondlikul ajaloo olümpiaadil saavutas 9. klasside arvestuses 5. koha Laura Jürjo ja 6. koha Tormi Viirg. Juhendaja Indrek Niibo.

Gümnaasiumiosas saavutas 3. koha Ott Kippar teemal Eesti 18. sajandil. Juhendaja Mikk Maasikrand.

 

 

Maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutas 10. klasside arvestuses 3. koha Sander Šašlov.

Juhendas õpetaja Aivi Leimann.

 

 

Neljapäeval, 30. jaanuaril, käis 3.-4. klassi majandusõppe õpilastega kohtumas ettevõtja, Vaksali Trahteri, Õnnela Külalistemaja ja Linnumäe talu perenaine Õnnela Neidek. 

Alustuseks näitas ta filmi oma pereettevõtte mitmekülgsetst tegemisest. Järgnev jutt oli nii haarav ja lapsi mõtlemapanev, et kõik kuulasid tähelepanelikult ja asjalikke küsimusi esinejale jätkus veel vahetunnikski.

Järgnevalt 4. b klassi õpilaste mõned mõtted kohtumise kohta.

"Mulle jäi meelde, kuidas nende ettevõte samm- sammult kasvas. Alustati Linnumäe talu kanuumatku ja väikestele seltskondadele mõeldud ürituste korraldamisega. Järk-järgult leiti uusi võimalusi laienemiseks, tubade juurde tegemiseks, sünnipäevade, pulmade ja muude pidude korraldamiseks. " Janely

"Mulle meeldis Õnnela jutt. Sain teada, et kui tahad oma ettevõtet luua, siis pead selleks aastaid ja aastaid õppima, ennast arendama ja seda kõike väga-väga tahtma teha." Marelle

"Ettevõtja peab väga kannatlik ja järjekindel olema. Peab oskama rahaga ümber käia." Carolin

"Ega Õnnela mingi suurettevõtja pole, vaid üsna väike. Aga ta proovis väga kõik tööd ise selgeks saada. Tema ettevõttes teevad inimesed kõiki töid ja nad saavad hästi hakkama." Rasmus

"Mulle meeldis neljapäevane majandusõppe tund väga. Sain teada, mida peab ettevõtte tegemiseks tegema, mida selleks vaja on. Ja sul peab olema kannatust, tahtmist ja sa pead olema tugev, et seda suuta." Sander

Aitäh Sulle, Õnnela! Lastel oli tore tund. Aitäh, õpetaja Sirje Pipenbergile kohtumise korraldamise eest!

 

 

 

 

01. veebruaril 2020 osales Tapa Gümnaasiumi robotikameeskond "Fire Nation" First Lego League pandivere eelvoorus. Päev oli pikk ning täis uusi kogemusi ning ootamatuid üllatusi. 

Noored robootikud saavutasid Innovatsiooniprojekti kategoorias 1. koha oma ideega legaalsetest graffitiseinadest. 
Samuti võideti kohapeal toimunud Instagrami võistlus. 

Meeskonda kuulusid Toomas Joosua Kivisild, Kertu Rebane, Hendrik Himma, Anna-Lia Haavistu, Andro Lilleoja, Jako Karl Talvik ning maskott Fred.

Õpilasi juhendas Heli Kukk

 

 

 

 

TG kooliraamatukogu kutsus külla noore, andeka, tubli Rakvere Reaalgümnaasiumi 9. klassi õpilase, Karmen Parijõgi, kes kirjutas loovtööks raamatu "„Läbikukkunud" suvi Kunda kandis". Ta on heaks inspiratsiooniks ka meie kooli seitsmendatele ja kaheksandatele klassidele, kes käisid kooliraamatukogus tema lugu kuulamas. 

Karmen mainis, et iial ei tea, kuhu kooliöö välja võib jõuda. Ka tema ei osanud uneski näha, et lugu, mis sai paberile pandud loovtööks, on praeguseks kaante vahel ja suuremates raamatupoodides saadaval. Raamatukogudes saab raamatut ka laenutada ja miks mitte võtta üdini positiivne raamat ka kooli kohustusliku lugemise hulka. Meie kool pakub võimalust seda raamatut laenutada.

Karmen ise kommenteeris: „Mõtlesin, et tahaks kirjutada lugu, mida on lõbus lugeda, aga kust saab teadmisi ka". 
Nimetatud raamat on huvitav, põnev ning kaasahaarav ja soovitame kindlasti lastele ja miks mitte kogu perele seda lugeda, sest nagu Karmen ütles, on see kogupereraamat.

Aitäh kõigile, kes tulid kuulama ja inspiratsiooni saama! Kõik on võimalik, kui ise tahad edasi liikuda...

 

 

Koolis käis õpilastel külas TG vilistlane Pärja Õun. Ta rääkis väga huvitavalt oma erialasest tööst nelja kuu jooksul Malis, mis asub Aafrikas.

Pärja töötab Eesit kaitseväes meedikuna. Ta armastab väga oma elukutset. Malis viibides ja oma põhitööd tehes tutvus ta lisaks ka kohalike elanikega, nautis sealse looduse omapära ja sooja ilma. Õpilastele oli kohtumine Pärjaga huvitav ja väga põnev, ühelegi küsimusele ei jätnud ta vastamata. 

Aitäh meeldiva kohtumise eest!

 

 

Algklasside õpetajad leidsid võimaluse minna õppima toidu tegemist. Nad valisid maailmas hetkel väga populaarse toidu SUSHI. Koolitus oli tore, sest iga õpetaja sai koolitaja Dina Viktori õpetussõnade järgi ise valmistada sushi ja seda siis kodus koos pereliikmetega süüa.

Aitäh koolitajale!

 

 

Maakondlikul emakeele olümpiaadil saavutas 6. koha Lisette Lõõnik 8.kl (juhendaja Heidi Luik) ja 4. koha Sandra Karajev 9.kl (juhendaja Aime Tops).

 

Juba teist korda korraldasid Tapa Vene Põhikooli vene keele õpetajad Lääne-Virumaa põhikooli õpilastele, kelle ema- või kodune keel ei ole eesti keel, toreda ning väljakutseid pakkuva ürituse „Vene keele ainepäev". Ürituse raames harjutati meeskonnatöö oskusi, luuletati ning laiendati oma teadmisi võrdlemisi keeruliste nähtuste, nagu fraselogismid ja vanasõnad, tundmises. Samuti tuli nii mõneski voorus ühendada kiire mõtlemine ja liikumine täpse vastusega, mis osutus nii mõnigi kord päris keerukaks ülesandeks. 

Tapa Gümnaasiumit esindasid vene keele ainepäeval seitsmendate klasside õpilased Laura Piksar, Michela Kruuser, Evelin Soodla, Evely Anton ning kaheksanda klassi õpilane Maksim Mürk. 

Õpilasi saatis õp. Maarja Suvorov

 

 

Reedel 17.01.2020 külastas Tapa Gümnaasiumit Tartu Ülikooli professor Gholamreza Anbarjafari (prof. Shahab), kes rääkis 9.-12. klassidele tehisintellektist ja selle vallas toimuvatest arengutest.

 

 

 

 

Maakondlikul inglise keele olümpiaadil saavutasid kõik Tapa Gümnaasiumi 12. klassist osalenud õpilased esikümne kohad: Joosep Kivisild 4. koht, Alo Ostumaa 7. koht ja Mia-Marii Tedrekull 10. koht. Õpilasi juhendas õp Sigurd Fohs.

Täname ka 10. klassi tublisid osalejaid ja nende juhendajat õp Anneli Kaasikut.

 

 

Aasta 2019 on lõppenud ning taaskord on aeg valida Tapa Gümnaasiumi 

HEA ÕPETAJA, HEA ÕPILANE JA HEA TEGU. 

Valiku kriteeriumid ja vorm on kättesaadavad vajutades siin, oma valikud saad teha 31. jaanuarini! 

 

 

12.klassi jõuluetenduste otseülekanne K 18.12 kell 17 ja N 19.12 kell 18.
https://youtu.be/7tP6D3s3Hto

Reedel, 20.detsembril väljub koolibuss Tapa-Karkuse-Moe ringil kooli juurest kell 12.00.

Kaunist jõuluaega!

G3 õpilased Mia Marii Tedrekull ja Anna Abrosimova käisid jõulurõõmu viimas lasteaed Pisipõnn Sipsiku rühmale. 

Nad joonistasid lastele seintele Sipsiku, õppimiseks numbrid ning tähed ja puu, mis saab igal aastaajal selga sobiva kuue.

 

 

 

Saksi raamatukogus toimus 14. detsembril 2019 uue kodukandi ajalugu tutvustava raamatu "Lui Lätt" esitlus. Pedagoog ka kunstnik Lui Lätt on seotud nii Lääne-Virumaa kui Ida-Virumaaga. Sõjategevuse lõppedes asus ta elama Saksi valda, Järve tallu ja tööle kohalikku kooli õpetajana. Porkuni lähedal metsas võib leida tema mälestuskivi. Üritusest võtsid osa ka tütred Tiiu Übi ja Imbi Tomberg. 

Raamatu esitlusel osalesid 5.a klassi pärandkultuuri õpilases koos õpetaja Elle Kivisooga.

 

 

 

Täna (15.12.2019) toimus Rakvere Põhjakeskuses õpilasfirmade laat, milles osalesid ka Tapa Gümnaasiumi G2 majandusõppe õpilased. Parima müügitöö auhinna pälvis Tapa Gümnaasiumi ÕF Vinülex

Meie kooli võistkond võitis täna TalTech Mektorys toimunud KüberPähkli koolivooru lõppvooru 7.- 9. klasside arvestuses. Osales 16 võistkonda. Võidukasse võistkonda kuulusid Kermo Mätlik, Aleksander Bezuglov, Miina Matilda Risthein ja Sabrina Karajev. Kahe tunni jooksul tuli lahendada keerukaid ülesandeid küberturvalisuses ja dekodeerimise teemadel.

 

 

Meie kooli võistkond võitis täna TalTech Mektorys toimunud KüberPähkli koolivooru lõppvooru 7.- 9. klasside arvestuses. Osales 16 võistkonda. Võidukasse võistkonda kuulusid Kermo Mätlik, Aleksander Bezuglov, Miina Matilda Risthein ja Sabrina Karajev. Kahe tunni jooksul tuli lahendada keerukaid ülesandeid küberturvalisuses ja dekodeerimise teemadel.

 

4.b klassi õpilased on majandusõppe tundides kavandanud rühmatööna erinevaid kohvikumenüüsid. Koostatud said eelarved. Vanemate abiga valmisid kodudes pannkoogid,viinerisushi, muffinid, pirukad, puuviljakokteil ja mitmed erinevad joogid, mida õpilased 5. detsembril klassikohvikus müüsid.Kohvikukülastajateks olid klassikaaslased, 3. klassi majandusõppe õpilased, õpetajad.Koolipäeva lõpus läks müük hästi. Esialgsete hinnangute järgi teeniti veidi kasumit. Kokkuvõtte müümise tulemustest teeme järgmises tunnis.

 

Algus 20:30
Lõpp 00:30

Esinema tuleb bänd nimega AHOI - - -> https://www.facebook.com/AnsambelAhoi

Kui vähegi võimalik, palume tulla oma veetopsiga, et vähendada tekkiva prügi hulka ja säästa loodust

Pilet:
TG õpilasele (9-12 klass) 2€
Teiste koolide õpilastele 3€

 

 

 

 

TG Expressi ristsõna kiireim lahendaja oli seekord Aris Roditšenko 5. klassist.

Tubli!

 

29. novembril toimus I kooliastme aktus. 

Ürituse avas 1.a klass toreda lauluga. Edasi tunnustati neid õpilasi, kes I trimestril olid väga tublid või tublid nii õppimises kui käitumises.

 

 

 

Tapa Gümnaasium alustas jõulukuud imeilusa üritusega "Ilusa elu lood lood ise". Kontserdid olid kolmele vanuseastmele. Meile olid külla tulnud Karin Muldma ja Illika Lõhmus, kes on üheskoos kirjutanud lugusid ja laule ning kaante vahele on jõudnud kolm laulikut, mida ka meie koolis kasutatakse.

Karin Muldma esimene kogumik "Laulupai" ilmus detsembris 2012. Üllatavalt kiiresti hakkasid laulud aktiivselt oma elu elama... Uued viisid said hoogu juurde ning jõudsid käesoleva lauliku "Laulupai läks rändama" kaante vahele. Nii muusika kui ka valdavalt sõnade autoriks on Karin Muldma, vahejuttude ja osade sõnade autoriks on Illika Lõhmus.

Meil oli suur rõõm kuulata Karini ja Illika lugusid ja laule, mis olid vägagi sobivad advendiaja algusesse.

Aitäh nii kuulajatele, kui esinejatele. Ilus algus jõulukuule...

 

Rahvakalendri järgi tähistatakse novembris mardi- ja kadripäeva.

Meie koolis käisid ringi 4.a klassi mardid ja kadrid koos pillimees Kaiga. Koputati erinevate klasside ustele ja esineti meeleoluka kavaga.

 

 

 

Neljapäeval, 28. novembril toimub 7.tunni ajal aulas selle aasta teine mälumäng "Tarkade klubi"
 

 

Täna, 23.11.2019, Virumaa matemaatikavõistlusel noorem rühm saavutas 6. koha, vanem rühm 11. koha.

 

 

22.novembril toimunud maakondliku "Koidulauliku valgel" konkursi võitis oma vanuseklassis ja läheb edasi vabariiklikule võistlusele Mattias Kaasik, 7.b klassist. Mattiase juhendaja on õp Sirje Sell. 

Maakondliku vooru  II koha saavutas  oma vanuseklassis  Markus Nõlvak, 9.a klassist, juhendaja õp Aime Tops ja III koha Kevin Teinfeldt, 9.b klassist, juhendaja õp Sirje Sell.
Suur tänu tubli esinemise eest ka Laura Jaanisele, Laura Hornile ja Eliise Saksale.
 
Hoiame pöialt lõppvoorus!

 

 

Kodutute loomade varjupaigale kogutud annetused jõuavad peagi abivajavate kiisude ja kutsudeni.

Täname toredaid inimesi, kes leidsid võimaluse oma panuse andmiseks!

Pildil on usinad 3.b klassi kogujad.

 

Täna olime ettevõtlikud ja kuulasime Eesti Teed AS külla tulnud finants- ja personalidirektor Katrin Vellemaad. Teemaks olid nii finants- kui inimressursside juhtimise vaated, milliseid töötajaid (ameteid) nende ettevõte otsib ning miks ootame igalt töötajalt ettevõtlikust? Kuidas töötaja ettevõtlikus on seotud organisatsiooni arenguga. 

Osalesid 7. klassid ja 8.b.

Üritus oli korraldatud projekti #tagasikooli raames

 

 

Tapa Gümnaasiumis tähistati 19. novembril 2019 rahvusvahelist meestepäeva

Hommikul tervitati kogu kooli meesperet rüdrukute küpsetatud muhvinitega. Neljanda tunni ajal kohtuti aulas Tapa Gümnaasiumi vilistlase näitleja Tanel Saarega, kes rääkis võitluskunstidest ja näitas ette mõned enesekaitse võtted.

 

 

Täna said Tapa Gümnaasiumi 1.-5. klasside õpilased osa Virumaa pärimusmuusika programmist.

Kontserdi eesmärgiks oli rikastada Virumaa-aladel asuvate koolide õppeprogrammi piirkondliku pärimusmuusikaga. Koolikontserdi kava „Virumaa pärimusmuusika", viisid läbi Virumaalt pärit pärimusmuusikud Taavet Niller, Martin Müller ja Tõnis Kirsipu. Noored muusikud mängisid, rääkisid lugusid ning laulsid laule Virumaalt, mis on päritud esivanematelt või leitud arhiividest ning taaselustatud.

Virumaa koolikontsertide muusikaline koosseis on põnev, sest Miila külast pärit Martin mängib Eesti lõõtspilli, mis on üks väheseid pille, mille mängutraditsioon on säilinud. Haljala alevikust pärit Tõnist võib seevastu pidada eesti pärimusmuusika löökpilli traditsiooni üheks algatajaks, sest arhiivis pole pea ühtegi Eesti pärimuslikku löökpilli salvestatud. Ta on loonud unikaalse folktrummikomplekti ning omanäolise mängustiili. Ja kui ansamblis kõlab ka kontrabass, siis on pidu alati palju kobedam, sest nii see lihtsalt on ning selle eest hoolitseb Rakverest pärit Taavet.

Taavet Niller on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia Jazzmuusika osakonnas kontrabassi eriala ning täiendanud end vahetusaastal Rootsis, Göteborgi Muusika- ja teatriakadeemias. Õpingute kõrvalt on ta tegutsenud sellistes pärimusmuusika kooseisudes nagu Gjangsta, Urtapan, Estonian folk orchestra ning paljudes muudes lühiajalisemates projektides, esinenud Viljandi pärimusmuusika festivalil alates aastast 2003, kuni tänaseni. Laiale üldsusele on ta tuntud ansambel Curly Stringsi kontrabassimängijana.

Tõnis Kirsipu on esimene diplomeeritud pärimusmuusika löökpillimängija Eestis, kes on loonud unikaalse folk-trummikomplekti ning omanäolise mängustiili. Tõnis on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika erialal ning õpetab Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis pärimusmuusika löökpille. Tõnis on
musitseerinud erinevates koosseisudes nagu Ukerdajad, Estonian Folk Orchestra, Ars Apta, VonKuusk, DuoMalva & Kirsipu, Phosphorus Trio jpm.

Martin Müller on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning töötab meie oma valla Tapa Muusika- ja kunstikoolis lõõtspilli õpetajana. Õpilastega koos on antud nii mõnigi kontsert.�Martin alustas oma muusiku teekonda
Lääne-Virumaalt, Miila külast, kuhu ta nüüd on oma pillimänguga taas tagasi jõudnud, et nakatada Virumaalasi kaasahaarava lõõtsamuusikaga.

 

 

 

Marta Pajula maadles Saksamaal kolmandaks
Spordiklubi Tapa 18-aastane maadleja Marta Pajula võistles Saksamaal Berliinis toimunud rahvusvahelisel juunioride turniiril, kus saavutas naistemaadluse kaaluklassis kuni 72 kilogrammi kuue võistleja hulgas kolmanda koha.

 

Täna käis meil Tagasi kooli projekti raames külas vallavanem Riho Tell, kes rääkis karjäärivalikutest, valla ja ettevõtete koostööst ning majandusest laiemalt. Teda kuulasid 9 a,b, c ja 8.a ja 8.c klasside õpilased.

Aitäh kõigile osapooltele!

Fotod: Merili Vipper

 

Esmaspäeval toimus Tapa Gümnaasiumi aulas eelmisel õppeaastal valminud loov- ja uurimistööde konverents. Ettekandmisele tuli kolm loovtööd, kuus uurimistööd ning üks õpilasfirma aruanne. 

Külalisesinejana pidas loengu Tartu Ülikooli geoloogia osakonna teadur Päärn Paiste teemal "Astrobioloogia ehk kas Marsil on rohelisi mehikesi?"

Loov- ja uurimistööde konverentsi läbiviimisega tegeles loov- ja uurimistööde koordinaator õpetaja Maarja Suvorov.

 

 

Tapa Gümnaasiumi 9.b klass võitis KredEXi poolt välja kuulutatud konkursi ja saab auhinnaks ''vaba päeva'', mille sisustab kolme Lääne-Virumaal paikneva ettevõtte külastamisega.

Loe lähemalt Virumaa teatajast

 

 

Saame kokku mängude toas, neljapäeval 31.oktoobril 2019, kell 13.45 ja 14.45. Juhendaja Koit Kuusk.

Tapa Gümnaasiumi (TG) õpetajad tulid, nägid, võitsid! 

Pärnumaal Kilingi-Nõmmes toimus 18. oktoobril esimene üle-eestiline üldhariduskoolide ja lasteaedade töötajatele mõeldud ohutusteemaline võistlusmäng ÖÖ-Maru 2019. TG-d esindasid sellel võistlusel õppejuht Aile Kippar, tehnoloogiaõpetaja Piret Võlli, õppe- ja haridustehnoloog Raili Rooba, bioloogiaõpetaja Aivi Leimann ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Mikk Maasikrand. 
Kogu võistlus viidi läbi Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ja selle lähiümbruses. Start anti reede õhtul kell 18.00 ja võistlus lõppes öösel ~2.45. Pea 9 tunnise öise võistluse jooksul läbisime 25 kontrollpunkti, millest igas punktis oli vaja lahendada 15 minuti jooksul mõni ohutusalane ülesanne ning 5 minutiga jõuda kogu võistkonnaga järgmisesse punkti. Punktide vahel liikumiseks oli meil olemas kaart, kus peal kogu info asukoha ning seal lahendatavate ülesannete teema kohta. Kontrollpunktides testisid meid erinevate organisatsioonide parimad spetsialistid. Oma teadmisi ja oskusi pidime meeskonnana demonstreerima tuletõrje- ja pääste valdkonnas, esmaabis, merepäästes, naabrivalves, raudteeohutuses, küberkaitses, metsas ellujäämises, jahinduses. Politsei- ja piirivalveameti poolt loodud erinevate eluliste situatsioonide lahendamine oli emotsionaalselt kõige raskem, sest lahendada tuli olukordi, mis on otseselt lastega seotud ning väga reaalsed ka päris koolielus (varjatud perevägivald, äkkrünnak koolis, isiku tuvastamine, intervjuu andmine tundlikel teemadel). Elasime kõikidesse olukordadesse väga sisse ning ülesandeid lahendades panime mängu kõik oma oskused ja teadmised. Parim osa kogu võistluse läbimisel oli meie hinnangul see, et protsessi käigus õppisime iga ülesande juures ise väga palju. 
Õnnestuda saab vaid väga hästi koos toimiva meeskonnaga. Seda me ka olime. Tapa Gümnaasiumi õpetajate meeskond tuli koju ÖÖ-Maru 2019 võidukarika ja Politsei- ja piirivalevameti eriauhinnaga. 

Täname Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi suurepärase ning elamusterohke võistluse eest! Täname ka PPA Ida Prefektuuri noorsoopolitseinik Anni Kruuset selle ürituse reklaami levitamise eest!

 

 

Enne vaheajale minemist oli tore kutsuda gümnaasiumi õpilased kooli raamatukokku külla  kuulama meie kooli vilistlase, Ain Küti,   kriminaallugu "Risti soldati mõistatus". 

Raamat on olnud nii populaarne, et raamatulettidelt on kõik ära ostetud. Kui hästi läheb, tuleb müüki kordus tiraaž raamatuid. Küsimusele, kas raamatule tuleb ka järg, vastas Ain Kütt: "Huvi lugejatel ja kirjastajal on ning algus on tehtud…."

Ain on Tapal kooliteed alustanud 1981 aastal ja lõpetanud keskkooli aastal 1993. Tore on tõdeda, et kooli vilistlane tuleb meie juurde tagasi, et rääkida oma lugu. Ainil on suured teadmised ajaloos ja teda oli huvitav kuulata. Loodame, et tema raamatu tutvustus tekitas huvi ka meie noore lugeja seas.

 

 

 

Täna (18.10.19) toimus hõimupäeva ürituste raames 7.-9. klassile kontsert, mille jooksul tutvustas külla tulnud rahvakultuuri- ja laulu ansambel mordvalaste rahvariideid, rahvalaule- ning laulumänge.

 

Teisipäeval oli meie koolis üritus, kus meie kooli 10. klassi õpilased käisid algklassides lugemas lastekirjanduse klassikat. Üritus toimus ettelugemispäeva raames teemal "Heal meelel ja ilusal keelel". Koostöö õnnestus ja saime väga head tagasisidet mõlemalt poolelt. 

Algklasside õpilased olid väga head ja tähelepanelikud kuulajad, gümnasistid tublid õpetajad.

 

Häid traditsioone tuleb ikka hoida. 

Igal aastal toimub üleriigiline 4. klasside ettelugemisvõistlus "Heal meelel, ilusal keelel".

Sellel eesti keele aastal toimus Lääne- Virumaa ettelugemisvõistluse eelvoor 15. oktoobril Rakvere Keskraamatukogus. Meie koolist osales 4.a klassi õpilane Mia Kuusemets. Ta luges seal katkendi E. Valteri raamatust "Iika". Tubli esinemise eest võistulugemisel sai ta kiidukirja.

 

 

 

Virumaa Kodu-uurimiskonverentsile Kohtla-Nõmme kooli 15.10.2019 olid kutsutud Toomas Joosua Kivisild ja Aris Roditšenko 5.a klassist. Poistel tuli ette kanda uurimistööd. Toomas Joosua Kivisilla töö oli üks rahva lemmikutest ja pälvis tunnustuse ka Haljala MTÜ Õpetaja Autähise poolt.

 

 

24. septmber 2019.a., käisid 5.c klassi õpilased toredal
KIK õppekäigul "Veetarga retk puhta vee tekkekohas" Järsil.

 

 

Reedel, 18.okt toimub aulas 1.tunni ajal selle aasta esimene mälumäng "Tarkade klubi"

 

 

 

7. novembril algusega 18.00 toimub lastevanemate üldkoosolek.

Koosolekul mõtiskleb eripedagoog ja koolitaja Pille Kriisa teemal:

KUIDAS MÕISTA "NUTIPÕLVKONDA", KUI ISE OLEN KETTAGA TELEFONIGA SUUREKS SAANUD?

 

 

 

• Kellele: Tehnikahuvilistele Tapa Gümnaasiumi Noortele;

• Kus: Tapa Gümnaasiumi võimlas (väike saal);
• Millal: Neljapäeviti kell 17:30 – 19:00;
• Esimene kohtumine: 10.10.2019 kell 17:30 Tapa Gümnaasiumi võimlas;
• Mida tehnikaringis teha saab:
→ saab sõita võidusõidu simulaatoritel,
→ mängida lauamänge,
→ ehitada konstruktoritest,
→ Talvel saab võimalusel sõita kardiga jäärada,
→ rääkida oma huvidest, ideedest ja miks mitte neid ka ellu viia,
→ UUE tegevusena on sel aastal kavas MUDELISM!!!
→ Suvehooajal (mai – september) saab sõita erinevate viguritega sõidukitega ja
KARDIGA!!!
• Kui palju maksab: TASUTA!!!
• Mis veel: Kui sul on küsimusi, kahtled, mõtled...!??! Siis võta sõber, ema/isa kaasa ja
tule 10.10. lihtsalt kohale ja saad küsida, vaadata, proovida!!! Kaotada ei ole midagi!!!

Põrisevat sügist!
 

 

 

Liikumisnädalal käisid 3.a ja 4. a klassi õpilased matkal Viru rabas. 

See oli matk, kus saadi tarkuseid rabast ja liiguti üle 5 km jalgsi mööda ilusat laudteed ning huvitavat matkarada. Ilm oli super! Õpilased tutvusid raba kui huvitava loodusmaastikuga Lahemaal. Mõnus liikumise päev väga tublide ja matkahimuliste lastega meie koolist!

 

 
Eelkooli lastevanemate koosolek toimub 16.oktoobril kell 17.00 Tapa Gümnaasiumi aulas.

Avalduste vastuvõtt toimub Tapa Gümnaasiumi kantseleis.

Eelkool alustab tööd 30.oktoobril kell 13.00.
Õpilastel on koolipäeval kolm 30 minutilist tundi:
13.00 - 13.30
13.40 - 14.10
14.20 - 14.50

* Koolieelikute ettevalmistusrühmad on mõeldud nendele lastele, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Rühmadesse võetakse ka 7-aastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud.

 

24. septembril 2019. aaastal, toimus meie klassi ja 3.c klassi retk Kodru rabasse. See asub Järva-Madise kihelkonnas. Kõndisime neli kilomeetrit laudteel. Raba peale jõudes tundsin natuke hirmu kuna ma polnud varem rabas käinud ja kartsin, et astun laudteest mööda ja kukun sisse ning jään turbasse kinni. Pärast aga tundsin hoopis uudishimu, sest rabas oli nii palju erinevaid taimi: turbasammal, jõhvikas, väikesed puud ja seened. Nägin päris mitut Pokut ja sisalikku. Õppisin tundma rabataimi ja tean nüüd nende nimesid. Näiteks sookail, sinikas, jõhvikas, küüvits ja kanarbik. Kuulsin rabas väikeste puude sahinat ja jalgade all lirtsuva sambla häält. Mulle meeldis meie rabamatk väga. Loodan, et lähen tulevikus sinna tagasi. 

Carolin Paas 4.b klass

 

25. septembril käisid õpilased orienteerumas Tapa linnas Actionbound mängu abil ning teel koguti maailmakoristus päeva raames pisikest prügi. Keskmiselt läbiti 8,5 kilomeetrit ja korjati 20 kotti prügi Tapalt ja selle lähiümbrusest.

 

7.-27. oktoobrini kodukandi saalides üle Eesti!

Kino maale on Tapal sündinud ja Eesti maapiirkondadele suunatud filmifestival, mille programme näitavad mitmekümned kultuuri- ja haridusasutused üle Eesti ja seda kõigile ning täiesti tasuta!
Huvilistel tasub jälgida Kino maale Facebooki lehte, et olla kursis kõige värskema informatsiooniga!
Festivali teabe pesapaik on veebilehel www.kinomaale.ee

 

 

TG Tehnikaringi noored osalesid 21.09.2019 Aravete kardirajal toimunud USKUMATU VÕIDUSÕIDU III. etapil. Poisid võistlesid seitsme kardi konkurentsis Raket klassis. Tapa linnapäevade raames toimunud vigursõidu võistluse võitja Trevor Torop saavutas Aravetel esimese koha. TG õpilane Dennis Skryabin tuli teiseks ja Benjamin Skryabin võitles välja tubli 5. koha.

Põrisevat kooliaasta algust!

 

 

 

Täna (23.09.2019) toimus 5.-8. klassi õpilastel matkapäev

Klassid võtsid ette erinevaid matkuradu, kes matkas Nelijärvel, kes jalutas Moeni, kes matkas Neerutis. 

4.v, 3.v, 8.a, 6.a, 6b. ja 6.c aga otsustas maha pidada ühe ägeda interaktiivse matkapäeva. Kooli ees rivistati kõik klassid ülesse ja jagati meeskondadeks. Meeskonnajuht sai instruktsioonid õpetaja Raili Roobalt ja pidi edasi instrueerima oma meeskonnakaaslasi. Kui kõik oli selge mindi tegutsema. Mängu jooksul saadi teada uut ja põnevat kodulinna kohta, pidi oskama ka kaubanduses suhelda ja olukordi lahendama, pidi tantsima ja mis peamine, pidi oskama lugeda kaarti. 

Kas sa tead, mis on teisiti raudteejaama pargis oleval kellal?
- Ei?
Mine ja mängi läbi meie põnev mäng! Kuna laupäeval oli maailmakoristuspäev, siis viisime läbi ka meie oma mini koristustalgud. Tegime puhtaks kultuurikoja mänguväljaku.

Õpetaja Eve Allsoo

 

Tapa Gümnaasiumi algklassid tähistasid sügise sünnipäeva toreda sügisnäitusega.

Pilte saate vaadata järgnevalt lingilt: https://photos.app.goo.gl/eYpbGUFwXWeaqvSS6

 

 

18.09.19.a külastas meie kooli 1. klasse Tapa piirkonna noorsoopolitsei Anni Kruuse, kes rääkis üle ohutu liiklemise reeglid ning jagas liiklusaabitsaid. Õpilased olid tublid ja küsisid palju temaatilisi küsimusi. Anni Kruuse tuletas meelde, et on viimane aeg helkurid üles otsida ja need välisriietele riputada, õhtud ja hommikud on juba üsna hämarad. 

Vaata lisaks: https://www.teeviit.ee/helkur-teeb-sind-pimedal-ajal-nahta…/
Ohutut ning turvalist õppeaastat ka Tapa Gümnaasiumi koolipere poolt kõigile lastele ning vanematele!

 

 

 

Siit saad allalaadida ja lugeda Tapa Gümnaasiumi 2019/2020 raamatut. 

 

Raamat

 

 

 

1. koolipäeva fotod

Pilte saate vaadata ja neid tellida järgneva lingi kaudu:

Albumi aadress (URL): http://pildipood.ee/album/274d9c

 

 

Tapa Gümnaasiumi mittestatsionaarne osakond alustab tööd 05. septembril kell 14.30. Õpilased on oodatud kooli lektooriumis toimuvale õppeaasta sissejuhatusele, millele järgnevad õppetunnid.
 
Õppetöö toimub 2019/2020 õppeaastal teisipäeviti ja neljapäeviti algusega kell 14.30.
 

 

 

Tapa Gümnaasiumi tublid noored on ära mainitud muinsuskaitse aastaraamatus (lk 127).

Väljavõte:
lapsi.

KOOLINOORED PÄRANDIVADERITENA

KULTUURIPÄRANDIT HOIDMAS

Elle Lepik

 

Pärandivaderite algatusega kaasatakse 7–19-aastaseid kooliõpilasi muinsuskaitsesse põneval moel, mis annab uusi teadmisi ja väärtushoiakuid ning pakub kaasalöömisvõimalusi. 

Pärandivaderid õpivad tundma ja väärtustama kohalikku ajalugu ning kultuurilooliselt huvitavaid paiku, ise tegutsedes ja midagi silmaga nähtavat ära tehes – nad korraldavad talguid hooldamist vajavates või unustusse vajunud pärandipaikades. Algatuse eripära on asjaolu, et peale töötegemise tutvustatakse õpilastele alati põhjalikult objekti ajalugu ja tähtsust.

 

SIRGUVAD NOORED MUINSUSKAITSJAD

 

Kogemus näitab, et lapsed ei jää ükskõikseks, kui kultuuripärandi objektiga on hooletult ringi käidud, ning nad on valmis sekkuma. 

Näiteks Tapa Gümnaasiumi 3. klassi pärandkultuuri ja folklooriringi õpilased võtsid oma hoole alla Naistevälja kalmevälja. Eesti kivikirstkalmete hulgas loetakse seda 30–35 kangrust koosnevat kalmerühma üheks vanimaks – see pärineb 9.–8. sajandist eKr. Kalmed on üsna suurel alal laiali, osa põllul, osa metsas, osaliselt muinsuskaitse all ja osaliselt mitte. 

Kuna ühest tähistamata kalmest olid metsaveomasinad üle sõitnud ja sellega kalme kõvasti madalamaks vajutanud, tärkas noortes pärandivaderites soov midagi ette võtta. Lapsevanema abiga valmistati kaks infosilti, millele muinsuskaitseinspektorid koostasid tutvustavad tekstid. Õpilased paigaldasid sildid kahe kalme juurde, mis ei ole veel muinsuskaitse alla võetud, et hoida teadmatusest juhtunud rüüstamisi edaspidi ära.

 

TALGUTEL ÕPITAKSE TUNDMA KOHALIKKU KULTUURILUGU

 

Pärandipaikade ajaloolist tausta ja seotud lugusid on õpilastele käinud tutvustamas mälestiste omanikud, muinsuskaitseinspektorid, arheoloogid-restauraatorid jt eksperdid. Kultuuripärandi objektide tublid tutvustajad on olnud ka pärandivaderid ise. 2017. aasta talgupäeval jagas Hargla Kooli pärandivaderitele Hargla pastoraadihoone kohta teadmisi Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor Mari-Liis Paris. 2018. aastal tutvustasid vanemate klasside õpilased juba ise noorematele, mis hoone on pastoraat ja miks on see võetud muinsuskaitse alla.

 

REKORDILINE AASTA 2018

 

„Eesti Vabariik 100" ja Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 tähistamisel tuli algatusega kaasa rekordiline arv õpilasi (989). Nende abil korrastati, tähistati ja tutvustati avalikkusele 31 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika. 

Talgud võeti ette mõisaparkides ja kalmistutel, muinasaegsel kalmeväljal, linna- ja hiiemäel, linnusevaremetel, kirikute ja pastoraadihoone ümbruses, kultuurilooliselt oluliste isikute sünnikodude ja mälestuskivide juures ning tuuleveskis. Abiks käidi ka muuseumis. 

Eriti tähelepanuväärse panuse andsid pärandivaderid kogukonna ja vallavalitsuste abiga Saaremaal Valjala vana kalmistu ja Viljandimaal mõisnike von Siversite perekonnakalmistu päästmisel. Need unustusse vajunud paigad oli juba võsa ja mets endasse haaranud, kuid kahe aastaga tehtud töö tulemusel on mälestuspaigad nüüd äratuntavad ja kenasti hooldatud. Praegu valmistavad õpilased ette nendesse kalmuaedadesse infotahvli ja sepistatud värava paigaldamist. 

Pärandivaderitest kooliõpilased tegid Eesti riigile sajandaks sünnipäevaks väärikaid ja ilusaid kingitusi 14 maakonnas, andes oma panuse kohaliku kultuuripärandi kestmajäämisele. Kuid mis tähtsamgi, algatusega kaasatulek mõjutab laste ja noorte hoiakuid ja väärtushinnanguid. Pärandivaderiks saades kasvab nende hoolivus ja vastutustunne oma kodukoha pärandväärtuste eest.

 

 

Sel aastal korraldas TG Tehnikaring Tapa Linn 93 raames kolm võistlust! Muusikakooli pargis sai mõõtu võtta WII-rally´s ja E-rally´s ning Tapa Gümnaasiumi hokiväljakul vigursõidus. 

Tänud osalejatele! Ja toetajatele: Tapa Gümnaasium, Autoport, Tapa Autokool, Tapa Vald.

Taavi Ojaniit

 

 

 

Põhikooli lõpuaktust saad reaalajas jälgida siit.
Kolmandat aastat järjest saavad pärandkultuuri ja folklooriringi lapsed Pärandivaderite tänukirja. Selle kevade toimetusel tuleb tänusõnad öelda ka Tapa Kultuurikojale ja Merili Vipperile.
 

 

12-18. augustil toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis juunioride vanuseklassi maailmameistrivõistlused maadluses.

Augusti keskpaigas toimuval MM-il on võimalik näha tulevikutalente üle maailma. Nende seas on võistlemas ka kolm Tapa Gümnaasiumi endist ja praegust õpilast Polina Sahnod, Marta Pajulat ja Jegor Jakovlevi. Võistlustel on osalemas USA, Jaapani, Venemaa ja paljude teiste riikide rahvuskoondised.

Kuid ettevalmistused on käinud MM-iks juba pikemalt. On olnud mitmeid välislaagreid Leedus, Saksamaal ja USA-s. Ning sellel nädalal 3.06-9.06 toimuvad ka Euroopa Meistrivõistlused Hispaania, mis aitavad noortel hinnata oma taset ja parandada seda. Kuigi ajaliselt ei ole võimalik enam suuri parandusi teha siis tuleb õppida oma vigadest ja neid vältida.

Ka pealtvaatajate osakaal on suur ja siin on teie võimalus tulla meie noortele appi ja neid toetada. MM'i maskotiks on Eesti rahvusloom hunt nimega Wolfgang ja patroonideks on Eesti täiskasvanute tippmaadlejad Epp Mäe ja Heiki Nabi.

Tule ja ela omadele kaasa!

Marta Pajula

Pildil Eesti juunioride koondis
Foto: Eesti Maadlusliit

 

 

3. klasside õpilased käisid õppereisil Ida - Virumaal. Uudistati Kohtla - Nõmme Kaevanduspark - muuseumi, Põnevusega laskusid lapsed turvariietuse ja kiivritega vanasse kaevandusse, mis asus 8 m sügavusel. Seal ka sõitsid õpilased maa- aluse "ekspressiga" (giidi ütlus) päris pika vahemaa kaevanduse käikudes. Tarkused põlevkivist ja selle töötlemisest ning kasutamisest olid väga huvitavad. Sõit läks edasi Valaste joa juurde. Pikk teekond mööda treppe alla mere äärde oli päris raske. Fotod tehtud ja tagasisõit Tapale!

Põnev ja õpetlik päev!

 

 

 • 17. juunil kell 10.00 on täiendav võimalus sooritadasisseastumisteste gümnaasiumisse soovijatel (päevaõppesse). Test viiakse läbi ruumis 110.

 

 • Lõpudokumentide vastuvõtt toimub 25. - 27. juunil 2019.a kell 9.00-13.00

·     Võta kaasa eeltäidetud avaldus, põhikooli lõputunnistus, isikut tõendav dokument, tervisekaart ja 2 dokumendipilti. 

·     Iga õpilasega viiakse samal päeval läbi ka vestlus. 

Kui etteantud päevade jooksul ei ole mõjuval põhjusel võimalik tulla, siis palume isiklikult leppida kokku teine aeg. Kooli üldtelefon 3222 311 või direktor 3222 310.

Gümnaasiumisse astuja infoleht 2019

 

 

Tapa Gümnaasiumi mittestatsionaarne õpe võtab 2019/2020 õppeaastaks vastu õpilasi 10., 11. ja 12. klassi.

Õpihuvilistel esitada kooli kantseleisse avaldus (võimalik täita kohapeal), varasemat haridust tõendavad dokumendid ja hinnete väljavõtted. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Õppetöö toimub teisipäeval ja neljapäeval kell 14.30-20.30.

Küsimuste korral palume pöörduda järgnevate kontaktide poole:

Mittestatsionaarse õppe õppejuht Aime Tops
tel nr 53420060

või

Tapa Gümnaasiumi kantselei 
tel nr 32 22311

 

Lääne-Virumaa tehnoloogiavõistlusel "Sepapoisid", saavutasid 2. koha Kristjan Kärt ja Jako Sandor Sahtel.

Õpilasi juhendas Jaak Keskla.

 

8.a klassi õpilane Jana Katre Ojasoo saavutas inimeseõpetuse olümpiaadi vabariikliku võistluse lõppvoorus oma vanuseklassis II koha

Jana Katret juhendas õp Helve Lees.

 

18. mail 2019 kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud pidulikul auhinnatseremoonial välja 27. Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad.

Sten Roosi muinasjutuvõistlusele saadeti 273 tööd. Ajakirja Hea Laps viie väljavalitu hulgas oli ka Johannes Talbach 4.a klassist.

 

 

Täna (17.05.2019) toimus Tapa Gümnaasiumis algklasside kevadlaadake. 

Müügil oli kõike laadale kohast: maitsvaid sööke ja -jooke, käsitööd, ehteid, taimi jms.

Laadalisi ja tublisid müügimehi tervitas särav päike ja mõnus meeleolu.

 

 

4. c klass KIK – õppekäigul „ Rannaküla Altja"

29. aprillil käis Tapa Gümnaasiumi 4.c klass KIK – õppekäigul „ Rannaküla Altja". 

Meie õppekäik algas Altjal, kus liikusime mööda matkarada metsa, sealt mere äärde, rannakülasse ja lõpetasime taas seal, kus olime õppekäiku alustanud. 

Kogu õppekäigu vältel pidime kasutama edasi liikumiseks kaarti ja kompassi. Looduses pisemate detailide uurimiseks saime kasutada ka luupe, mis võimaldas avastada ka midagi sellist, mida silmaga ei näe. Me uurisime samblikke, samblaid, erinevaid taimi, puukoort, nägime karu söödud sipelgapesa, vaatasime merd, tuvastasime binokkliga merelinde, kuulasime huvitavaid jutte loodusest ning nautisime rannaküla esivanemate iidsete majade ilu. 

Meie õppekäik lõppes toreda piknikuga looduses, kus jätkus veel pikaks ajaks juttu õppekäigul nähtust ja kuuldust. Me oleme väga õnnelikud ja tänulikud, et meile võimaldati selline tore õppepäev looduses, hea ilma ning targa teejuhiga.

 

 

Täna (16.05.2019) toimus Tapa Gümnaasiumi põhikooli õpilastel kohtumine male suurmeistri hr. Kaido Külaotsaga. Esimese tunni raames rääkis suurmeister oma kujunemisteest ja tulevikuplaanidest ning teises tunnis rakendasid ja näitasid oma oskusi maleringi õpilased ning huvilised nii põhikoolist kui gümnaasiumist simultaanil.

 

 

 

23.04.2019 Tapa Gümnaasiumis toimunud üleriigilisel etlusvõistlusel „Ellen Niiduga Midrimaal", saavutas vanemas vanuserühmas 1. koha 6. klassi õpilane Mattias Kaasik.

Juhendas Sirje Sell

 

Eile (02.05.2019) toimus Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi korraldatud kolmandas üle-eestilisene õpilastööde võistlus "KOOLIAJALUGU UURIMA!"

Gümnaasiumiastmes saavutas esikolmiku koha Tapa Gümnaasiumi õpilaste Agneliis Pilt, Laura Peri ja Marta Pajula töö "Tapa Gümnaasiumi õpetajad 1939-1946."

Oma uurimiste eest auhinnalised kohad saavutasid ka Krislin Kruus ja Alo Ostumaa. Lisaks saavutas Alo ka kolmanda koha publiku hääletuses kõige parema ettekande eest.

Töid juhendas õpetaja Mikk Maasikrand

 

 

08. märtsil 2019 Rakveres toimunud maakondlikul põhikoolide kirjandusvõistlusel saavutas vanemas vanuserühmas

2. koha 8. klassi õpilane Markus Nõlvak.

 

 

Täna toimus Tapa Vene Põhikoolis 5.-8. klasside vene keelt emakeelena ja/või kodukeelena kõnelevatele õpilastele vene keele päev, mille raames harjutati nii meeskonnatöö kui ka vene keele oskusi. Tegevused toimusid meeskondades, mis olid koostatud erinevate koolide õpilastest. 

Tapa Gümnaasiumist osalesid ainepäeval Eveli Anton, Michela Kruuser, Evelin Soodla, Laura Piksar, Saamuel Skrjabin, Emilia Lośtśina ja Karina Tarassenko. 

Õpilasi saatis õp. Maarja Suvorov.

 

 

Meie kooli 8.a klassi õpilane Jana Katre Ojasoo pääses inimeseõpetuse olümpiaadil 8. klasside arvestuses edasi vabariiklikusse vooru, jagades maakonna tulemustes 1.-4. kohta. Jana Katre õpetaja on õp Helve Lees.

 

16. aprillil osales 9.a klass koos oma klassijuhatajaga KIK-i matkal "Soode Salapära". Tapalt sõitsime bussiga Järva-Madise kiriku juurde. Seal kohtusime Aegviidu RMK matkajuhi Tiinaga. Matkasime läbi metsa Kordu rabani. Matkatee Kordu rabas kulges tavapärast laudteed pidi. Matkajuht tegi väikesi peatusi, tutvustas meid nähtuga. Nägime Vibujärve. Meie 4,5 kilomeetrine matk lõppes Vargamäe heinamaal. Õpilased täitsid töölehe ja pidasid piknikku. 

Matk meeldis kõigile osalejatele, kuna lisaks saadud uutele teadmistele, soosis suurepärane ilm meie matkapäeva.

 

 

3.b klass Aegviidu Loodusmajas KIK-i projekt "Avastusretk putukametsa"

 

 

12. aprillil toimunud riiklikul soome keele olümpiaadil saavutas 10. klassi õpilane Alex-Sander Arisalo 3. koha.

https://www.teaduskool.ut.ee/et/uudised/selgusid-tanavused-soome-keele-olumpiaadi-parimad#.XLR2E27YKLE.facebook
 
 
 
 

 

15. aprillil käis Tapa Gümnaasiumi 9.b klass KIK-õppekäigul „Soode eripära", mis seekord viis meid Kõrvemaa maastikukaitsealale ja Kodru rabasse. Ilm oli imeilus. Meie teekond algas Järva-Madise kiriku juurest ning lõppes Vargamäel. Kogu seekordne matk oli pühendatud Tapa Gümnaasiumi 100. sünnipäevale. Mis me siis teada saime? Seda, et Eesti kõige väiksem taim on lemmel, et Eestis on 1 männiliik ja 4 kaseliiki, et rabas kehtib tagurpidi valgufoor (roheline ei luba ja punane lubab). Saime teada, et älved on ohtlikumad kui laukad ja et rabajärve pole mõistlik üksi ujuma minna. Mõnusa ja õpetliku päeva lõpetas lõkke ääres grillimine. Meie soovitus kõigile on - minge rappa.

 

 

Maakondlikul saksa keele olümpiaadil saavutasid

7. klasside arvestuses
3. koha Eleri Õun ja
5.-6. kohta jäid jagama Keimo Jürnas ja Valeri Popov.
Õpilasi juhendas Maarja Suvorov.

8. klasside arvestuses saavutas
3. koha Kevin Teinfeldt ja
6. koha Ardo Raus.
Õpilasi juhendas Tiiu Saluste.

9. klasside arvestuses saavutas
4. koha Eneli Õun
ja 5. koha Sander Šašlov.
Õpilasi juhendas Maarja Suvorov.

Kooli esindasid lisaks järgnevad tublid õpilased: Robin Rohula 7. kl, Ksenia Potapov 7. kl, Olga Altenberg 7. kl, Randmar Tuulemäe 7. kl, Marleen Vaigurand 9. kl ja Rosalia Buš 9. kl. Õpilasi juhendas Maarja Suvorov.

 

 

Algas koolivormi tellimise periood. Tellimine kestab kuni 20.juunini! Kiirusta!
 

 

2. aprillil toimus meie kooli saalis 1.-6. klassi õpilaste luulekonkurss. See oli eelvoor vabariiklikule etluskonkursile Ellen Niiduga Midrimaal.

Tublimad olid LOVIISE LAOS, JANNE TANNING, GREGOR KIRPU, ELIISE SAKS ja MATTIAS KAASIK. 

Meie kooli esindavad 23. aprillil vabariiklikul konkursil GREGOR KIRPU JA MATTIAS KAASIK. 

Hoiame pöialt!

 

 

7. – 11. klassi rahvaluuleolümpiaadi Lääne-Virumaa piirkonnavoorus 2018/2019 saavutas

8. klasside õpilaste seas 1. koha ja lõppvoorus 6. koha Jana Katre Ojasoo.

Tema töö tunnistati uurimustöö eripreemiaga.

 

 

29.-31. märtsil 2019 toimus Põlva Mesikäpa Hallis noormeeste A (2000 ja hiljem sündinud) vanuseklassi meistrivõistluste teine ja ühtlasi viimane etapp käsipallis. Kuus meeskonda selgitasid paremusjärjestuse omavahel kaks korda turniirisüsteemis läbi mängides. 

Spordiklubi Tapa/Tapa valla Spordikool võistkond saavutas 2. koha.

1 Tanel Kari
2 Endrik Jaanis
3 Sten Reinvart
4 Ranet Nüüd
5 Ilja Kosmirak
6 Marten Saar
7 Ivary Volkov
8 Vahur Oolup
9 Robert Hiiemaa
10 Jens Ülesoo
11 Madis Valk
12 Raimond Himma
13 Kert Kähari
14 Artur Morgenson

Treener: Elmu Koppelmann
Treener: Aron Jaanis

Võistkonna parimaks mängijaks oli Marten Saar.

 

 

27. märtsil 2019 Rakveres maakondlikul neljandate klasside Kirjandusmängul osalesid:

Mia Mariitta Teinonen,
Eliisa Maria Sahtel,
Johannes Talbach,
Taavi Viirg
ja
Keimo Kari.

4.a klassi võistkond saavutas V koha.

 

 

23.aprillil - 25.aprillil kell 12.00 koolivaheaja töötoad

Tapa kultuurikoja väikeses majas (valve tn 30)

 • 23.aprillil kell 12.00 näputöö teisipäev, osalustasu 1€
 • 24.aprillil kell 12.00 kokkamise kolmapäev, osalustasu 1€
 • 25.aprillil kell 12.00 õuesmängimise neljapäev , tasuta 

Oma tulekust anna teada või küsi infot telefonil +372 5343 2710 või e-posti aadressil info@kutluurikoda.ee

 

22. märtsil 2019 Uhtna Põhikoolis toimunud maakondlikul tehnoloogiaolümpiaadil saavutas

4. koha 8. klassi õpilane Markus Nõlvak.
Õpilast juhendas Jaak Keskla

 

Reedel, 22. märts 2019, Rakveres toimunud inglise keele maakondlikul olümpiaadil saavutasid Tapa Gümnaasiumi õpilased järgnevad tulemused:

6. klasside arvestuses saavutas 3. koha Kertu Rebane ja 7. koha Kärt Varblane.
Õpilasi juhendas Rita Püümann.

7. klasside arvestusesd saavutas 2. koha Miina Matilda Risthein, 7. kohad Ragnar Liibur ja Emma Jane Kütismaa.
Õpilasi juhendas Sigurd Fohs.

8. klasside arvestuses saavutas 7. koha Helga-Mai Kivisild.
Juhendas Rita Püümann.

Kooli esindasid lisaks järgnevad tublid õpilased: Teivi Tomingas 6. kl, Kermo Mätlik 8. kl, Kerdo Vähk 8. kl, Marleen Vaigurand 9. kl, Eneli Õun 9. kl ja Jarek Makrjakov 9. kl.

Õpilasi juhendasid: Sigurd Fohs, Marii Fohs, Anneli Kaasik, Tiina Nugisman ja Rita Püümann.

 

3. b klass valmistas rahvusvahelise teatrikuu raames ette 5 nukuetendust tuntud muinasjuttude põhjal. 

Lapsed meisterdasid ise kõik nukud, dekoratsioonid ja kavad. Reedel, 22. märtsil esineti 1.a, 1.b , 2.c ja 2. b klassile. 

Täname vaikseid ja väga tähelepanelikke kuulajaid ja vaatajaid! 

Pärast etenduste vaatamist toimus kohtumine " näitlejatega", kus igaüks sai lähedalt vaadata nukke ja esitada küsimusi.

 

 

21.-22.03 osalevad Tapa Gümnaasiumi G2 õpilased Brüsselis EESC korraldatud noorte poliitikas kaasarääkimise üritusel Your Europe, Your Say 2019. 

Ürituse 10. juubeliaastal koostavad üle Euroopa kokku tulnud noored EL-ile oma ettepaneku resolutsiooniks, kuidas ühiselt edasi minna. 

#YEYS #YEYS2019

Eestit esindanud Tapa Gümnaasiumi õpilased kuulusid gruppi"EUROVOTE," kelle ettepanekud valimisaktiivsuse tõstmiseks Euroopas hääletati üldkogul top 3 sekka. EMSK edastab antud mõtted Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonile. 

 

Euroopa noorte poolt koostatud ja heakskiidu saanud ideedega saab tutvuda siin: https://www.eesc.europa.eu/en/documents/your-europe-your-say

 

 

Meie kooli G-3 õpilane Marc Girfanov saavutas 18. märtsil 2019 inglise keele vabariiklikul olümpiaadil väga tihedas konkurentsis tubli 9.-10. koha. Õpilast juhendasid Külvi Kivisild ja Sigurd Fohs. 

Aitäh kooli eduka esindamise eest riiklikul ainevõistlusel!

 

19.märtsil Palamusel Oskar Lutsu nimelises Gümnaasiumis toimus Nutispordi Kesk-Eesti finaal, kus meie 12.kl õpilane Airi Võsuri saavutas rahvaspordi tasemel 4.koha.
Õpetaja Anneli Morgenson saavutas samal võistlusel tippspordi tasemel 4.koha. 

Palju õnne!

 

Esimesel korral kohtutakse neljapäeval 21.märtsil kell 13.45 klassis 107

 

08. märtsil 2019 toimunud vabariiklikul rahvaluuleolümpiaadil saavutas

Jana Katre Ojasoo 6. koha. 

Juhendaja Aime Tops

 

Fotograaf Tiit Poom jäädvustas kontserdi ja külalised fotokaameraga, kogu galeriid saate vaatada siit.

 

Otseülekanne Tapa Gümnaasiumi 100. aastapäevale pühendatud pidulikust kontserdist.

Vaata aktust siit 

Homme, 01.03 toimub Tapa Sporidhoones kell 19:00 võrkpalli näidistreening ja showmäng. Tule vaatama ja kaasa lööma! Kohtume juba homme saalis!

 

 

Põnev mäng Tapa Gümnaasiumi Facebooki lehel!

Seoses 02. märtsil toimuva Tapa Gümnaasiumi 100. sünnipäevaga loosime välja värskelt ilmunud juubeliraamatu „Vilistlaste ajakaja". 

Võitmiseks vasta foto alla kommentaaridesse õigesti küsimusele "Kes on fotol keskel istuv Tapa Gümnaasiumi pikaaegne õpetaja?" ja jaga postitust, et ka kunagised klassikaaslased seda näeksid.

Vajuta siia, et kommenteerida ja pilti lähemalt vaadata.

Abi leiate värskelt valiminud TG arhiivikogust aadressil https://arhiiv.tapagymnaasium.ee/ 

Täpsem juubeli kava on leida https://bit.ly/2IAZdoK

Võitja loositakse õigesti vastanute hulgast välja 02. märtsil kell 10:00. 

Peatse kohtumiseni!

 

2018. aasta Hea õpilane. Hea õpetaja. Hea tegu. 

Hea õpilane on Betty Abel
Nominentideks olid lisaks Bettyle ka Kertu Allik ja Meriliis Valdlo.

Hea õpetaja on Indrek Niibo
Nominentideks olid ka õpetajad Külvi Kivisild ja Mikk Maasikrand.

Hea tegu - "Etioopia lastele annetuste kogumine" õpetaja Helve Lees 
Nominentideks olid ka kodutute loomade varjupaigale annetuste kogumisega õpetaja Sirje Pipenberg ja G1 klassi õpilased.