TG õppetöö korraldamine alates 18. maist

Tapa Gümnaasium jätkab distantsõppega kuni õppeperioodi lõpuni (9. juuni k.a), kuid alustab sellega paralleelselt alates 18. maist ka osalist kontaktõpet.

Distantsõppet võib jätkata samadel tingimustel, kui seni, kuid soovituslikult keskendutakse alates 18.maist pigem loovamatele ja lõbusamatele tegevustele, s.h õpilaste üldpädevuste arendamisele läbi ainete lõimingu või projektülesannete, ülesande võib anda nädalaülesandena.

Kontaktõppe korraldamine:

  • Kontaktõpet korraldatakse õpilastele, kellel on suur mahajäämus õppeaine(te)s või raskused distantsõppes osalemisega. Algklassides võib kontaktõpet rakendada ka õpilaste õpitulemuste kaardistamiseks, järgides kehtivaid tervisekaitsenorme.
  • Õpilased kutsub kooli vastav aineõpetaja, kelle aines konkreetsel õpilasel on vaja läbi viia kontaktõpet, teavitades sellest klassijuhatajat ja õpilast Stuudiumi vahendusel. Kõik kontakttundidesse kutsutud õpilased tuleb aineõpetaja poolt eelnevalt registreerida vastavas keskkonnas hiljemalt kolm tööpäeva enne tunni toimumist.
  • Koolimaja avatakse õpilastele  7.30. Tunnid algavad 8.30 ja toimuvad kuni 80 minutilised paaristunnid:

o   8.30 – 9.50

  •  9.50 – 10.10 koolieine

o   10.10 – 11.30

o   11.30 jätkuvad vajadusel täiendavad tunnid ning 9. klasside lõputesti ja gümnaasiumi riigieksamite konsultatsioonid.

  • Ühes grupis võivad koos olla erinevate klasside õpilased, tingimusel, et grupi suurus ei ületa koos õpetajaga kümmet inimest ruumis ning võimalik on hoida 2 m distantsi. Kasutada tuleb põhimõtet,  mida vähem kontakte, seda parem. Õpetaja kindlustab klassis kehtivate tingimuste täitmise. Õpilastel on kohustus järgida riigis kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja õpetaja korraldusi.
  • Haigestunud või viimase kahe nädala jooksul viirushaigust põdevate isikutega lähikontaktis olnud last kooli ei lubata. Kontakttunnist puudumise kohta peab esitama lapsevanem põhjenduse vastavalt kooli kodukorra tingimustele.
  • Alates 18. maist algavad G-3-l konsultatsioonid gümnaasiumi riigieksamiteks.

 

Kool võimaldab õpetajatele ja õpilastele käte desinfitseerimise ja vajadusel varustab kaitsemaskidega.

Mittestatsionaarne õpe (MSÕ) alustab kontakttundidega alates 19. maist teisipäeviti ja neljapäeviti vastavalt kehtivale tunniplaanile.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi tundide ajakavas ja õppekorralduses vastavalt kehtivale olukorrale.