Tasemetööd, eksamid ja arvestused 2019/2020 õa.

aeg

õppeaine

Riigieksamite vormid ja ajad

20. aprill 2020

eesti keel (kirjalik)

21. aprill 2020

eesti keel teise keelena (kirjalik); 21.–23. aprill 2020 (suuline)

4. mai 2020

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik);

5.–7. mai  2020 (suuline)

22. mai 2020

matemaatika (kirjalik)

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

27. mai 2020

eesti keel teise keelena (kirjalik); 27.–29. mai 2020. a (suuline)

 1. juuni 2020

eesti keel (kirjalik)

4. juuni 2020

matemaatika (kirjalik)

10. juuni 2020. a

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)

10.–11. juuni 2020

valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

24.-25. september 2019

loodusõpetus (kirjalik), 7.kl

1.- 2. oktoober 2019

 loodusõpetus (kirjalik), 4.kl

12. mai 2020

eesti keel (kirjalik), 3.kl

13. mai 2020

eesti keel (kirjalik), 6.kl

 

Lisaks osalevad meie kooli erinevad klassid katselistel e-tasemetestidel. Täpne info katsetestide aja ja osaleva grupi kohta edastatakse õppeaasta jooksul Stuudiumi suhtluskeskkonnas ja õpetajate toa infostendil. 

 

8. klasside loovtööd, gümnaasiumiastme uurimistööd, üleminekueksamid ja –arvestused

 

Uurimis- ja loovtööde koostamise ning esitamise ajakava 2019/20 õa.

 

Kuu:

Kuupäev:

Tegevus:

september

reede, 20.09

Põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajad esitavad  loovtööde teemad (igaüks 3-4 teemat) ja/või valdkonnad, mida nad on valmis juhendama. Lähtuvalt TG arengukavast peavad vähemalt 50% teemadest olema seotud Tapa Gümnaasiumi, valla ja linnaga. 

 

esmaspäev, 23.09

G-2 klassi õpilased esitavad oma uurimistöö teema, valdkonna, eesmärgi, probleemi, uurimisküsimuse(d) ja vajadusel hüpoteesid koordinaatorile e-päeviku keskkonna kaudu. 

 

esmaspäev, 30.09

Uurimistööde teemade, valdkondade, juhendajate ja juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

oktoober

teisipäev, 01.10

 

Klassijuhatajad saavad koordinaatorilt loovtööde teemade ja juhendajate nimekirja (õpilasel on õigus valida ka oma teema kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga).

 

reede, 11.10

Klassijuhatajad edastavad koordinaatorile õpilaste loovtöö teema ja juhendaja valiku koos juhendaja nõusolekulehega.

 

kolmapäev, 16.10

Loovtööde teemade, juhendajate ja juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

 

esmaspäev, 4.11

Gümnaasiumi  teaduskonverents (ettekannetega esinevad G-3 õpilased, kohustuslik G-1 ja G-2 õpilastele). Kaasatud on ka 8. klasside loovtööd.

jaanuar 

reede, 10.01

VIII klassi õpilased esitavad oma loovtöö päeviku klassijuhatajale vahekokkuvõtteks. Klassijuhataja edastab probleemide korral info koordinaatorile. 

veebruar

esmaspäev, 03.02

Õpilased esitavad valmis loovtöö ja selle kirjaliku osa juhendajale parandus- ja täiendusettepanekute tegemiseks.

märts

esmaspäev, 09.03

Õpilased esitavad juhendajatele korrektselt vormistatud valmis loovtöö ning selle kirjaliku osa pdf-formaadis läbi e-päeviku keskkonna, lisades adressaadiks ka koordinaatori.. 

 

esmaspäev, 16.03

Õpilased esitavad oma valmis uurimistööd elektrooniliselt läbi e-päeviku keskkonna retsensendile esimeseks retsenseerimiseks. Töödele esmase tagasiside andmiseks on aega 14 tööpäeva. 

 

reede, 20.03

Loovtööde esitlused

aprill

reede, 03.04

Uurimistöö esialgse tagasiside esitamise tähtaeg õpilasele ja tema juhendajale läbi e-päeviku keskkonna. Paranduste ja ettepanekute sisse viimiseks on aega neli tööpäeva. 

 

neljapäev, 09.04

Õpilased esitavad oma valmis ja parandatud uurimis- või praktilise töö koordinaatorile. Selle, kas töö vastab nõuetele ja võib edastada retsensendile lõplikuks retsenseerimiseks, otsustab juhendaja andes (digi) allkirjad annotatsioonilehtedele. 

 

esmaspäev, 13.04

Koordinaator edastab uurimis- ja praktilised tööd retsensentidele lõplikuks retsenseerimiseks, milleks on aega 27 kalendripäeva. 

mai

esmaspäev

11.05

1. Retsensioonide esitamise tähtaeg koordinaatorile. 

2. Uurimistööd ja retsensioonid esitatakse kaitsmiskomisjoni esimehele ja komisjonile tutvumiseks. 

 

11.-15. mai

Paberkandjal esitatud retsensioonide koopiad või elektrooniliselt esitatud retsensioonid edastab koordinaator klassijuhataja abiga õpilastele. 

 

25.-29.mai (üleminekueksamite- ja arvestuste nädalal)

Uurimistööde kaitsmised (kahel päeval ühes komisjonis). 

Loovtööde järelesitlused

 

neljapäev,

11.06

G-2 uurimistööde järelkaitsmine

 

8.klasside  ja gümnaasiumi üleminekueksamite ja arvestuste plaan arvestuste nädalaks

 

 

E - 25.05

T – 26.05

K – 27.05

N – 28.05

R – 29.05

1.

Toimuvad tunnid kõikidele klassidele v.a samal päeval arvestuse või eksamiga seotud klassid.

2.

3.

4.

5.

Eksam

 

G-2 eesti keele eksam

G-2 UT kaitsmised + G-3 õpilased

 

G-2 UT kaitsmised

 

G-3 koolieksamid

Arvestus

 

G -1 inglise keele arvestus (k)

G -1 inglise keele arvestus (s)

G -1 matemaatika arvestus

8. kl eesti keele arvestus

 

 

Õpetajad, kes ei ole arvestustega seotud, saavad tegeleda konsultatsioonide ja järeleaitamistega. 

Arvestuste nädalale järgneval nädalal läheb õppetöö edasi tavapärasel moel.