Tasemetööd, eksamid ja arvestused 2020/2021 õa

aeg

õppeaine

Riigieksamite vormid ja ajad

19. aprill 2021

eesti keel (kirjalik)

21. aprill 2021

eesti keel teise keelena B2-tase (kirjalik); 

21.–23. aprill 2021 (suuline)

3. mai 2021

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tase (kirjalik);

4.–7. mai  2021 (suuline)

21. mai 2021

matemaatika (kirjalik)

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

21. aprill 2021

eesti keel teise keelena B2-tase (kirjalik); 

21.–23. aprill 2021 (suuline)

25. mai 2021

eesti keel teise keelena B1-tase (kirjalik); 

25.–27. mai 2021 (suuline)

 28. mai 2021

eesti keel (kirjalik)

3. juuni 2021

matemaatika (kirjalik)

9. juuni 2021

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)

9.–10. juuni 2021

valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

21.-22. september 2020

loodusõpetus (kirjalik), 7.kl

23.-24. september 2020

 loodusõpetus (kirjalik), 4.kl

28.-29. september 2020

matemaatika (kirjalik), 7.kl

30. september - 01. oktoober 2020

matemaatika  (kirjalik), 4.kl

 

Lisaks osalevad meie kooli erinevad klassid katselistel e-tasemetestidel. Täpne info katsetestide aja ja osaleva grupi kohta edastatakse õppeaasta jooksul Stuudiumi suhtluskeskkonnas ja õpetajate toa infostendil.

>8. klasside loovtööd, gümnaasiumiastme uurimistööd, üleminekueksamid ja –arvestused

Uurimis- ja loovtööde koostamise ning esitamise ajakava 2020/21 õa.

 

 

Kuu:

Kuupäev:

Tegevus:

September

Reede, 04.09 

* G-3 klassi õpilased esitavad valmis uurimis- ja praktilise töö juhendajale. Peale juhendaja heakskiitu esitada uurimistöö retsensendile retsenseerimiseks, nägijaks lisada Stuudiumis ka koordinaator.

 

07.09 - 17.09 

* G-3 uurimis- ja praktiliste tööde retsenseerimine. 

 

Reede, 11.09

* valmis loovtööde esitamine juhendajale

 

Neljapäev, 17.09

* G-3 retsensioonid edastatakse õpilasele, tema juhendajale läbi e-päeviku keskkonna, nägijaks lisatakse ka koordinaator. 

 

18.09 - 28.09 

*Komisjon tutvub loov-ja uurimistöödega. Kaitsmis - esitlemiskomisjon(id) koostatakse juhendajatest.

 

01.10

*kaitsmine/esitlemine toimub septembri neljandal nädalal.

 

Reede, 18.09

Põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajad esitavad  loovtööde teemad (igaüks 3-4 teemat) ja/või valdkonnad, mida nad on valmis juhendama. Lähtuvalt TG arengukavast peavad vähemalt 50% teemadest olema seotud Tapa Gümnaasiumi, valla ja linnaga, samuti on võimalus lõimuda olümpiaadide/ainevõistluste uurimistöödega.

 

Esmaspäev, 21.09

G-2 klassi õpilased esitavad oma uurimistöö teema, valdkonna, eesmärgi, probleemi, uurimisküsimuse(d) ja vajadusel hüpoteesid koordinaatorile e-päeviku keskkonna kaudu. 

Oktoober

Neljapäev, 01.10

Klassijuhatajad saavad koordinaatorilt loovtööde teemade ja juhendajate nimekirja (õpilasel on õigus valida ka oma teema kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga).

 

Esmaspäev, 05.10

Uurimistööde teemade, valdkondade, juhendajate ja juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

 

Reede, 16.10

Klassijuhatajad edastavad koordinaatorile õpilaste loovtöö teema ja juhendaja valiku koos allkirjastatud juhendaja nõusolekulehega.

 

Neljapäev, 22.10

Loovtööde teemade, juhendajate ja juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

Jaanuar 

Reede, 15.01

8. klasside õpilased esitavad oma loovtöö päeviku klassijuhatajale vahekokkuvõtteks. Klassijuhataja edastab probleemide korral info koordinaatorile. 

Veebruar

Esmaspäev, 08.02

Õpilased esitavad valmis loovtöö ja selle kirjaliku osa juhendajale parandus- ja täiendus ettepanekute tegemiseks wordi formaadis läbi e-päeviku keskkonna. 

Märts

Esmaspäev, 08.03

Õpilased esitavad juhendajatele korrektselt vormistatud VALMISloovtöö ning selle kirjaliku osa pdf-formaadis läbi e-päeviku keskkonna, lisades adressaadiks ka koordinaatori.

 

Märtsi kuu jooksul

Õpilasfirma jääkide müümine, erinevad turunduskanalid. Õpilasfirma aruande kirjutamine.

 

Esmaspäev, 15.03

Õpilased esitavad oma valmis uurimistööd elektrooniliselt läbi e-päeviku keskkonna retsensendile esimeseks retsenseerimiseks. Töödele esmase tagasiside andmiseks on aega 14 tööpäeva. 

 

Reede, 19.03

Loovtööde esitlused

 

Reede, 26.03

Õpilasfirma aruande elektroonilise versiooni esitamine õpetajale (juhendajale).

Aprill

Teisipäev, 06.04

-          Uurimistöö esialgse tagasiside esitamise tähtaeg õpilasele ja tema juhendajale läbi e-päeviku keskkonna. Paranduste ja ettepanekute sisseviimiseks on aega neli tööpäeva. 

-          Õpilased esitavad valmis õpilasfirma aruande wordi formaadis elektrooniliselt läbi e-päeviku keskkonna retsensendile esimeseks retsenseerimiseks. (tööde läbi vaatamiseks on aega 9 tööpäeva)

 

Teisipäev, 13.04

Õpilased esitavad oma valmis ja parandatud uurimis- või praktilise töö koordinaatorile. Selle, kas töö vastab nõuetele ja võib edastada retsensendile lõplikuks retsenseerimiseks, otsustab juhendaja allkirjastades töö digitaalselt.

 

Kolmapäev. 14.04

Koordinaator edastab uurimis- ja praktilised tööd retsensentidele lõplikuks retsenseerimiseks, milleks on aega 27 kalendripäeva. 

 

Esmaspäev, 19.04

Õpilasfirma aruande esialgse tagasiside esitamise tähtaeg õpilasele ja tema juhendajale läbi e-päeviku.

 

Teisipäev, 27.04

-          Õpilasfirmad esitavad oma valmis aruande elektrooniliselt pdf-formaadis läbi e-päeviku keskkonna retsensendile. Selle, kas aruanne vastab nõuetele, otsustab juhendaja allkirjastades töö digitaalselt. 

-          Koordinaator edastab õpilasfirmade aruanded retsensentidele lõplikuks retsenseerimiseks, milleks on aega 17 kalendripäeva. 

Mai

Teisipäev,

11.05

1. Uurimis- ja praktiliste tööde retsensioonide esitamise tähtaeg koordinaatorile. 

2. Uurimistööd ja retsensioonid esitatakse kaitsmiskomisjoni esimehele ja komisjonile tutvumiseks. 

 

11.-14. mai

Paberkandjal esitatud retsensioonide koopiad või elektrooniliselt esitatud retsensioonid edastab koordinaator klassijuhataja abiga õpilastele. 

 

Reede, 14. mai

-          Õpilasfirmade retsensensioonide esitamise tähtaeg koordinaatorile. 

-          Koordinaator edastab retsensioonid õpilastele ning nende juhendaja(te)le, samuti kaitsmiskomisjonile tutvumiseks.

 

24.-28.mai (üleminekueksamite- ja arvestuste nädalal)

 

Uurimistööde kaitsmised (kahel päeval ühes komisjonis). 

 

 

Juuni

Esmaspäev,

14.06

G-2 uurimistööde- ja praktiliste tööde järelkaitsmine

Loovtööde järelesitlused

 

 

8.klasside  ja gümnaasiumi üleminekueksamite ja arvestuste plaan arvestuste nädalaks

19. mai kell 10.00 G-1 üleminekuarvestus matemaatikast
24. mai kell 13.00 G-2 uurimistööde kaitsmine
25. mai kell 13.00 G-2 uurimistööde kaitsmine
26. mai kell kell 13.00 G-1 üleminekuarvestus inglise keelest (kirjalik ja suuline)
                   kell 13.00 G-2 üleminekueksam eesti keelest
27. mai kell 13.00 8. klassi üleminekuarvestus matemaatikast
28. mai kell 13.00 G-1 üleminekuarvestus inglise keelest (suuline).
 

Arvestuste nädalale järgneval nädalal läheb õppetöö edasi tavapärasel moel.