Tasemetööd, eksamid ja arvestused 2021/2022 õa

 

 

Riigieksamite vormid ja ajad

 

aeg

õppeaine

25. aprill 2022

eesti keel (kirjalik)

27. aprill 2022

eesti keel teise keelena (kirjalik)

28. – 29. aprill, 2. mai 2022

eesti keel teise keelena (suuline)

3. mai 2022

inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

4.-6. mai, 9. mai 2022

inglise keel võõrkeelena (suuline)

20. mai 2022

matemaatika (kirjalik)

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

aeg

õppeaine

30. mai 2022

eesti keel (kirjalik)

31. mai 2022

eesti keel teise keelena (kirjalik)

31. mai-2. juuni 2022

eesti keel teise keelena (suuline)

6. juuni 2022

matemaatika (kirjalik)

14. juuni 2022

vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonna-õpetuses või inglise,  saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)

14.-16. juuni

Valikeksam inglise, saksa või vene keeles (suuline)

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööd

 

aeg

õppeaine

16. september 2021

matemaatika (kirjalik)

28.-29. september 2021

eesti keel (kirjalik)

6.-7. oktoober 2021

loodusõpetus (kirjalik)

7. klassi tasemetööd

 

aeg

Õppeaine

14.-17. september 2021

matemaatika (kirjalik)

30. sept – 1. okt 2021

eesti keel (kirjalik)

4.-5. oktoober 2021

loodusõpetus (kirjalik)

8. okt, 11. okt 2021

inglise ja saksa  keel (kirjalik)

8. okt, 11.-13. okt 2021

Inglise ja saksa keel (suuline)

Uurimis- ja loovtööde koostamise ning esitamise ajakava 2021/22 õa.

 

Kuu: 

Kuupäev: 

Tegevus:

I poolaasta

eptember

Reede, 17.09 

Põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajadesitavad loovtööde teemad (igaüks 3-4 teemat) ja/või valdkonnad, mida nad on valmis juhendama. Lähtuvalt TG arengukavast peavad vähemalt 50% teemadest olema seotud Tapa 

Gümnaasiumi, valla ja linnaga, samuti on võimalus lõimidaolümpiaadid/ainevõistluseduurimistöödega.

 

Esmaspäev, 20.09 

G-2 klassi õpilased esitavad oma uurimistöö teema, valdkonna, eesmärgi, probleemi, uurimisküsimuse(d) ja vajadusel hüpoteesid koordinaatorile e-päeviku keskkonna kaudu.

 

Neljapäev, 30.09 

Klassijuhatajad saavad koordinaatorilt loovtööde teemade ja juhendajate nimekirja (õpilasel on õigus valida ka oma teema kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga).

Oktoober

Esmaspäev, 04.10 

Uurimistööde teemade, valdkondade, juhendajate ja juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

 

Reede, 15.10 

Klassijuhatajad edastavad koordinaatorile õpilaste loovtöö teema ja juhendaja valiku koos allkirjastatud juhendaja nõusoleku lehega.

 

Neljapäev, 21.10 

Loovtööde teemade, juhendajate ja 

juhendatavate nimekiri esitatakse direktorile kinnitamiseks.

 

II poolaasta

Jaanuar 

Reede, 14.01 

8. klasside õpilased esitavad oma loovtöö päeviku klassijuhatajale vahekokkuvõtteks. Klassijuhataja edastab probleemide korral info koordinaatorile.

Veebruar 

Esmaspäev, 07.02 

Õpilased esitavad valmis loovtöö ja selle kirjaliku osa juhendajale parandus- ja täiendus ettepanekute tegemiseks wordi formaadis läbi e-päeviku keskkonna.

Märts 

Esmaspäev, 07.03 

Õpilased esitavad juhendajatele korrektselt vormistatud VALMIS loovtöö ning selle kirjaliku osa pdf-formaadis läbi e-päeviku keskkonna, lisades adressaadiks ka 

koordinaatori.

 

Märtsikuu jooksul 

Õpilasfirma jääkide müümine, erinevad turunduskanalid. Õpilasfirma aruande kirjutamine.

 

Esmaspäev, 14.03 

Õpilased esitavad oma valmis uurimistööd elektrooniliselt läbi e-päeviku keskkonna retsensendile esimeseks retsenseerimiseks. Töödele esmase tagasiside andmiseks on aega 14 tööpäeva.

 

Reede, 18.03 

Loovtööde esitlused

 

Reede, 25.03 

Õpilasfirma aruande elektroonilise versiooni esitamine õpetajale (juhendajale).

Aprill 

Teisipäev, 04.04 

1. Uurimistöö esialgse tagasiside 

esitamise tähtaeg õpilasele ja tema 

juhendajale läbi e-päeviku keskkonna. Paranduste ja ettepanekute 

sisseviimiseks on aega neli tööpäeva. 

2. Õpilased esitavad valmis õpilasfirmaaruande wordi formaadis

elektrooniliselt läbi e-päeviku

keskkonna retsensendile esimeseks

retsenseerimiseks. (tööde läbi

vaatamiseks on aega 9 tööpäeva)

 

Esmaspäev, 11.04 

Õpilased esitavad oma valmis ja parandatud uurimis- või praktilise töö koordinaatorile. Selle, kas töö vastab nõuetele ja võib edastada retsensendile lõplikuks retsenseerimiseks, otsustab juhendaja allkirjastades töö digitaalselt.

 

Kolmapäev. 13.04 

Koordinaator edastab uurimis- ja praktilised tööd retsensentidele lõplikuks 

retsenseerimiseks, milleks on aega 27 kalendripäeva.

 

Esmaspäev, 18.04 

Õpilasfirma aruande esialgse tagasiside esitamise tähtaeg õpilasele ja tema juhendajale läbi e-päeviku.

 

Reede, 22.04 

1. Õpilasfirmad esitavad oma valmisaruande elektrooniliselt pdf-formaadisläbi e-päeviku keskkonna koordinaatorile. Selle, kas aruanne vastab nõuetele, otsustab juhendaja allkirjastades töö digitaalselt.

2. Koordinaator edastab õpilasfirmadearuanded retsensentidele lõplikuks

retsenseerimiseks, milleks on aega 17kalendripäeva.

Mai

Teisipäev, 10.05

1. Uurimis- ja praktiliste tööde ning ÕF aruannete retsensioonide esitamise tähtaeg koordinaatorile. 

2. Uurimistööd ja ÕF aruanded ning retsensioonid esitatakse kaitsmiskomisjoni esimehele ja komisjonile tutvumiseks.

 

10.-13. mai 

Paberkandjal esitatud retsensioonide koopiad või elektrooniliselt esitatud retsensioonid edastab koordinaator klassijuhataja abiga õpilastele.

 

23.-27.mai

(üleminekueksami-te ja arvestuste 

nädalal)

Uurimistööde kaitsmised (kolmel päeval ühes komisjonis).

Juuni

Reede, 17. juuni

G-2 uurimistööde- ja praktiliste tööde järelkaitsmine 

Loovtööde järelesitlused

Koostas: Maarja Suvorov. 24.08.2021

Kooskõlastatud õppejuhiga: 25. 08.2021