Projektides osalemine

 

6.c klass käis 3. veebruaril 2021 KIK projektiga „Tulevik algab minust ja täna" Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses õppekäigul. Õppekäigu teemaks oli „Lahemaa loodus ja inimene". 

Õppeprogrammi käigus tutvustati vanimat rahvusparki Lahemaad. Vaadati Lahemaad tutvustavat filmi ja ekspositsiooni Lahemaa loodus- ja kultuuriväärtuste kohta ning lahendati põnevaid ülesandeid. 

 

 

2.a klass käisid 3. veebruaril 2021 KIK projektiga „Tulevik algab minust ja täna" RMK Aegviidu Külastuskeskuses õppekäigul. Õppekäigu teemaks oli „Hundiretk". 

Seiklesime muinasjutulisel loodusrajal Aegviidus. Hommikune kargus pakkus looduskunsti silmale ja tore looduskooli õpetaja jagas hulgaliselt tarkust meie rahvusloomast hundist. Oli vapustavalt tore päev! 

 

2.B ja 2.C klass käisid 19. jaanuaril 2021 KIK projektiga „Tulevik algab minust ja täna" RMK Aegviidu Külastuskeskuses õppekäigul. Õppekäigu teemaks oli „Hundiretk". 

Lapsed õppisid tundma metsloomade käitumist läbi rollimängude, jäljendatavaks loomaks oli Eesti suurim metsas elav koerlane  – hunt. Lapsed otsisid loomade-lindude tegevusjälgi ja püüdsid jäljekaartide abil ära arvata nende omaniku, tutvusid nende elupaikade ja elukommetega ning leidsid seoseid hundiga. 

 

1.A klass käis 13. jaanuaril 2021 KIK projektiga „Tulevik algab minust ja täna" RMK Oandu Külastuskeskuses õppekäigul. Õppekäigu teemaks oli „Kes meil metsas elavad". 

Õpiti tundma meie metsaloomade ja -lindude elukeskkonda. Saadi teada, millist elupaika mingi metsaelanik vajab ja mis teda ohustada võib. Toimus metsaretk, kus otsiti metsaelanike tegevuse jälgi ja uuriti, mida nad sel aastaajal söövad ning teevad. 

1.B klass trotsis tuisust ilma ja käis 12. jaanuaril 2021 KIK projektiga „Tulevik algab minust ja täna" RMK Oandu Külastuskeskuses õppekäigul. Õppekäigu teemaks oli „Kes meil metsas elavad". 

Meie õppekäik koosnes põhiliselt loodusretkest metsa, kus lapsed said uurida erinevaid loomade jälgi, kohtuda hundiga ja tutvuda ka meie esivanemate hundi küttimise tavadega. Saime teada, et loomad ei jäta endast metsa maha mitte ainult jäljerida, vaid nende kohalolekust annavad märku ka näiteks sügamis- ja märgistuspuud, lume alt lahti kraabitud sammal ja pohlavarred, maha rebitud puukoor, auklikud puutüved, näritud käbid ja veel palju muud - oska vaid silmad lahti ringi käia ja märgata. 

Oma loodusretke lõpetasime hubases metsaonnis, kus saime lõket teha, juttu puhuda ja mõnusasti vorsti küpsetades jalgu puhata. Aitäh RMK Oandu Külastuskeskuse loodusgiididele Ivikale ja Tiinale väga toreda metsaretke eest!

 

9. klassid on käinud sügise jooksul KIK-i õppekäigul "Mets kui apteek". Omandati uusi teadmisi ning nauditi looduses liikumist. 
 
 
 

5.b klass osales 1.oktoobril õppekäigul "Veetarga retk puhta vee tekkekohas". Õppekäigu viis läbi "Puhata vee teemapark", mis on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastused küsimustele: kuidas tekkib puhas põhjavesi - joogivesi! Kuidas sõltub sinu elu puhtast veest? Millest sõltib vee kvaliteet? Õpilased said osa loodusõpperetkest. 

29. septembril käisid 5.klassid õppimas ellujäämise algtõdesid 2019/20 õppeaasta KIK-i projekti "TG nutikad loodusekaitsjad" raames. Õppekäigu "Kodukoha lähiümbruse looduskeskkond" eesmärgiks oli suurendada õpilaste teadlikkust inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja loodusressurside säästlikust kasutamisest, looduses käitumises. Saime teada kuidas teha onni, puhastada joogiks vett, teha tuld, aidata hätta jäänud kaaslast. Tuju oli vihmale vaatamata hea. Aitäh Luureretked OÜ tegijatele Merilile ja Margusele toreda päeva eest!

Õppekäik ,,Avastusretk putukametsa''


11.septembril toimus KIK-i toetusel Aegviidus õppekäik ,, Avastusretk putukametsa''. Saime teada, kuidas putukad omavahel suhtlevad ja miks on putukad vajalikud. Tegevused toimusid loodusmajas ja õpperajal. Õppekäik oli õpetlik ja silmaringi avardav. Kokkuvõtted õppekäigust tegime koolis rühmatöödena. 

Veetarga retk puhta vee tekkekohas

5.b klass osales 15. septembril õppekäigul "Veetarga retk puhta vee tekkekohas". 

Õppekäigu viis läbi "Puhta vee teemapark", mis on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastused küsimustele: Kuidas tekkib puhas põhjavesi - joogivesi? Kuidas sõltub elu puhtast veest Millest sõltub vee kvaliteet? Õpilased said osa loodusõpperetkest.

Tulevik algab minust ja täna

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt on 2020/21. õppeaastaks rahastatud keskkonnahariduslik projekt summas 3920,88€. Projekti teemaks on sedapuhku „Tulevik algab minust ja täna". Projekti õppekäigud on seotud õppekavas õpituga, mis tähendab, et lisaks tunnis õpitule on õpilastel võimalik näha ja kogeda ise, milline roll on inimese tegevusel loodusele ja mida iga inimene, alustades iseendast, saab teha looduse kaitsmiseks. Õppekäigu järgselt jagame läbi pildi õppekäikudel õpitut Tapa Gümnaasiumi Facebooki lehel.  

Tapa Gümnaasiumi NUTIkad loodusekaitsjad


2019/20. õppeaastaks rahastas Keskkonninvesteeringute 

Keskus Tapa Gümnaasiumi projekti „Tapa Gümnaasiumi NUTIkad loodusekaitsjad" summas 4062,92€.

Projekti eesmärk on lisaks tunnis õpitule võimaldada õpilastele 

näha ja kogeda ise, milline roll on inimese tegevusel loodusele 

ja mida inimene saab teha looduse kaitsmiseks. Õppekäigu järel toimuvad igal klassil rühmatööd, mille käigus tuleb NUTI- või IKT-vahendeid kasutades, luua väljund õppeprogrammis kuuldust-nähtust ning lisada omalt poolt mõtteid, kuidas saaks looduskeskkonda selles osas kaitsta. Väljundid pannakse üles kooli Facebooki lehel ja kooli infotelekates. 

Loodus inspireerib

2018/19. õppeaastaks rahastas Keskkonninvesteeringute Keskus Tapa Gümnaasiumi projekti „Loodus inspireerib" summas 5882,04€.

Projekti eesmärk on lisaks tunnis õpitule võimaldada õpilastele näha ja kogeda ise, milline roll on inimese tegevusel loodusele ja mida inimene saab teha looduse kaitsmiseks. Lisaks õpivad lapsed-noored nägema loodust, kui inspiratsiooniallikat, kuna igal klassil tuleb peale programmi läbimist luu väljund programmis nähtu ja kuuldu kohta, püüdes seda samas siduda 2018/19 õppeaasta teemaga, milleks on TG 100 (Tapa Gümnaasium saab 2019. aasta märtsis 100 aastaseks). Loodud väljundeid esitletakse jooksvalt Tapa Gümnaasiumi Facebooki lehel.

„Õppiv õpetaja õpetab!“

 

Tapa Gümnaasium sai SA Innove taotlusvooru  „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" raames rahastuse summas 5112,99€ projektile „Õppiv õpetaja õpetab!".

Projekt loob uut mõtteviisi ja praktikaid koolielus. Loov ja kaasaegseid õpikäsitusi tundev õpetaja, kes ise on huvitatud õppimisest ja arenemisest, on koostöös õpilasega tema parim innustaja ja mentor. Selline õpetaja oskab arvestada õpilaste individuaalset ja sotsiaalset arengut ning peab õpetamisel oluliseks mitte ainult oma aine õpetamist, vaid õpioskuste, loovuse, iseseisva mõtlemise ja ettevõtlikkuse arendamist õpilases. Projekti raames saavad õpetajad koolitust ja praktilisi õppepäevi, projekti tegevused kestavad 21.08-28.12.2018.

"Sinu ja minu kultuur läbi kunsti"

Tapa Gümnaasium sai rahastuse projektile „Sinu ja minu kultuur läbi kunsti".
Projektis toimetavad koos kokku 24 õpilast Tapa Gümnaasiumist, Tapa Vene Põhikoolist ja Lehtse Koolist. Eesmärgiks on luua tingimused kultuuridevaheliseks dialoogiks läbi kunstiliste tegevuste. Projekti noortekohtumine toimub 18.-22. veebruaril 2018, kus noored tegutsevad erinevates rühmatöödes. Rühmatööde käigus tutvutakse erinevate kultuuridega ja saadakse rohkem teadmisi osalejate kultuurilisest taustast ning kõike see toimub läbi kunstiliste tegevuste; külastatkse Tallinnas KUMU – tutvutakse kunstimuuseumiga ja osaletakse töötoas. Projekti käigus omandavad noored lisaks kultuurilistele ja kunstilistele teadmistele ka koostöö ning –organiseerimisoskusi.

„Väärikalt looduses"

 

2017/18. õppeaastaks rahastas Keskkonninvesteeringute Keskus Tapa Gümnaasiumi projekti „Väärikalt looduses". 

Projekti eesmärk on toetada ja suunata õpilasi lugu pidama loodusest enda ümber, omandama teadmisi looduskaitse teemadel, mõistma inimese ja looduse seotust. Projekti käigus saab iga klass osaleda ühel õppekäigul, mis on seotud vastava klassi ainekavaga. Samuti on projekt seotud kooli ühe põhiväärtusega – VÄÄRIKUS; õppekäikudel omandatu abil õpivad osalejad looduses väärikalt käituma ja suhtuma austusega end ümbritsevasse keskkonda. 
 
Projekt lõpeb kevadel looduskaitsenädalaga, mille raames koristatakse kodulinna, õpilased jagavad omavahel õppekäikudel omandatud teadmisi ja oskusi ning plaanis on viia tunde läbi ka valla lasteaedades.

enlightened enlightened enlightened

„Avatud ja lennukas koostöös jõuame väärikuseni"

2017/2018 õppeaastal on meil töös SA Innove toetatud projekt „Avatud ja lennukas koostöös jõuame väärikuseni" summas 4500€. Nagu projekti pealkirjastki näha, on projekti tegevused seotud Tapa Gümnaasiumi põhiväärtustega (VÄÄRIKUS, AVATUS, LENNUKUS, KOOSTÖÖ).

Projekt on suunatud kooli töötajatele ja lastevanematele. Projekti eesmärgiks on tugevdada omavahelist koostööd asutuse sees ja kogukonnas, õppides looma õpikogukondi võimalike kitsaskohtade lahendamiseks, olles avatud innovaatilistele ja lennukatele ideedele ning rakendades kaasava hariduse põhimõtteid. Projekti raames toimub koolitusi, õppekäike, infotunde ja luuakse paar õpikogukonda.

enlightened enlightened enlightened

 

Projekt „Esivanemate kultuuripärand"

 
Haridus- ja Teadusministeerium on andnud rahastuse haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe projektile. Selle õppeaasta teemaks on „Esivanemate kultuuripärand".
 
Projekti raames teevad koostööd Tapa Gümnaasiumi ja Kunda Ühisgümnaasiumi erineva emakeelega noored. Tegevusi koordineerib Tapa Gümnaasiumi õpetaja Eve Allsoo. Projekti tegevused toimuvad juba oktoobris ja need on seotud eesti ja teiste erinevate rahvaste kultuuripärandite tutvustamisega, samas on projekt seotud erinevate õppeainetega: kunst, käsitöö, tööõpetus, ajalugu, kirjandus; eri keelt kõnelevad noored õpivad tundma erinevate rahvaste kultuuripärandit, õpivad tegema koostööd erinevates töötubades ja tegevustes, mille läbi toimub ka eesti keele õpe. Projekt on muuhulgas seotud Eesti Vabariik 100 tähistamisega. 
 

enlightened enlightened enlightened

 

Projekt „NEET – Networking Entrepreneurship Education Teachers"
ehk „Ettevõtlusõppe õpetajate võrgustiku loomine"

 
Tapa Gümnaasium osales Nordplus Juniori programmist rahastatavas projektis „NEET – Networking Entrepreneurship Education Teachers" ehk „Ettevõtlusõppe õpetajate võrgustiku loomine".
 
Projekt toob kokku Rootsi ja Eesti majandusõppe õpetajad, keskendudes õpilasfirmade juhendamise temaatikale. Projekti käigus tutvuvad kahe Stockholmi kooli (Bromma Gymnasium ja Rudbeck Sollentuna Gymnasium) ja viie Lääne-Virumaa gümnaasiumi (Rakvere Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Kadrina Keskkool, Tapa Gümnaasium, Kunda Gümnaasium) majandus- ja ettevõtlusõpetajad üksteise tööga õpilasfirmade juhendamisel. Õppereisid Stockholmi ja Lääne-Virumaale viiakse läbi 2016/2017 õppeaasta jooksul.
 
Projekt kestab 2016. aasta augustist kuni 2017. aasta augustini ning Nordplus Junior programm toetab mobiilsusprojekti 8220 euroga.