Õppenõukogu

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.

 

Õppenõukogu esimees on direktor, aseesimees õppejuht või direktori poolt määratud isik.

 

Korralised õppenõukogud:

 

Aeg

Õppenõukogu tegevus

ÕN juhataja

Kaasatud/seotud

 isik(-ud)

14. november

 

1) õpilaste turvalisusega seotud probleemide läbiarutamine. Esile kerkinud küsimuste lahendamine; 

2) gümnaasiumi tingimustega üle viidud õpilaste õpitulemuste analüüs, meetmete rakendamine; 

3) kooli õppekava üldosa täiendamise läbiarutamine ja arvamuse andmine;

4) TG sisehindamisprotsessi läbiarutamine.

Info

Elmu Koppelmann 

Kõik õpetajad, hoolekogu esindaja, ÕE esindaja

 

3. jaanuar

 

1) uus eelarveaasta 2020. Kooli üldtööplaani tegevuskava ülevaatamine ja korrigeerimine

2) Kooli raamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine 

3) õppetoolide I poolaasta koondid 

4) Õpilastele võimaldatud  tugimeetmete rakendamine ja tulemused, I poolaasta

 

Info

Elmu Koppelmann

Kõik õpetajad/ ettekanded: Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

Sotsiaalpedagoog

Logopeed

Psühholoog

Raamatukogu juhataja

Personalijuht

8. juuni

1) Õppeaasta õppeperioodi lõpetamine.

2) Üleminekuklasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.

3) Täiendavale õppetööle jätmine (+täiendava õppetöö ajakava).

4) Otsustatakse 1.-3. kooliastme õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

 

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

 

18. juuni

 

1) Otsustatakse põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine.

2) Otsustatakse õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

3) Otsustatakse gümnaasiumi lõpetamine ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.

4) Otsustatakse õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga.

5) Arutatakse läbi ja avaldatakse arvamust 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö põhieesmärkide kohta

6) Õpetajate tunnustamine

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

 

30. august

 

1) Otsustatakse täiendaval õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

2) 2019/2020 õppeaasta  õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

3) Lõppeva õppeaasta tegevusnäitajate koondi esitamine õppenõukogule (koondi ja ettepanekud esitavad kõik koordinaatorid, huvijuht, infojuht, majandusalajuhataja, õppejuht ja tugisüsteemide esindaja) .

4) 2019/2012 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Personalijuht

Infojuht

Õppetoolide koordinaatorid

Tugisüsteemid

Klassijuhatajad

/Aineõpetajad

hoolekogu esindaja, ÕE esindaja

 

 

 

Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks. Koosolekut juhatab õppenõukogu esimees või aseesimees.