Õppenõukogu

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.

 

Õppenõukogu esimees on direktor, aseesimees õppejuht või direktori poolt määratud isik.

Korralised õppenõukogud 2020/21 õa:


Aeg

Õppenõukogu tegevus

ÕN juhataja

Kaasatud/seotud

 isik(-ud)

20. oktoober

1) õppenõukogu sekretäri valimine 2020/21 õppeaastaks
2) õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
3) kooli kodukorra läbiarutamine, muudatuste kohta arvamuse avaldamine

4) õpilaste turvalisusega seotud probleemide läbiarutamine
5) iseõppija märkamine ja tunnustamine 2020/21 õa

Elmu Koppelmann 

Kõik õpetajad

6. jaanuar

1) uus eelarveaasta 2021. Kooli üldtööplaani tegevuskava ülevaatamine ja korrigeerimine

2) kooli raamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine 

3) õppetoolide I poolaasta koondid 

4) õpilastele võimaldatud  tugimeetmete rakendamine ja tulemused I poolaasta

5) Info

Elmu Koppelmann

Kõik õpetajad/ ettekanded: Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

Sotsiaalpedagoog

Logopeed

Psühholoog

Raamatukogu juhataja

Personalijuht

10. juuni

1) Õppeaasta õppeperioodi lõpetamine.

2) Üleminekuklasside õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.

3) Täiendavale õppetööle jätmine (+täiendava õppetöö ajakava).

4) Otsustatakse 1.-3. kooliastme õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

17. juuni

1) Otsustatakse põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine.

2) Otsustatakse õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

3) Otsustatakse gümnaasiumi lõpetamine ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.

4) Otsustatakse õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga.

5) Arutatakse läbi ja avaldatakse arvamust 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö põhieesmärkide kohta

6) Õpetajate tunnustamine

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

30. august

1) Otsustatakse täiendaval õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

2) 2020/2021 õppeaasta  õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.

3) Lõppeva õppeaasta tegevusnäitajate koondi esitamine õppenõukogule (koondi ja ettepanekud esitavad kõik koordinaatorid, huvijuht, infojuht, majandusalajuhataja, õppejuht ja tugisüsteemide esindaja) .

4) 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Personalijuht

Infojuht

Õppetoolide koordinaatorid

Tugisüsteemid

Klassijuhatajad

/Aineõpetajad

hoolekogu esindaja, ÕE esindaja

 

Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks. Koosolekut juhatab õppenõukogu esimees või aseesimees.