Õppejuhi kokkuvõte eriolukorra kolmandast koolinädalast

30. 03 – 03. 04. 2020

Selle nädala kokkuvõtte teen klassijuhatajate ja aineõpetajate tagasisideküsitluse vastuste põhjal, tuues välja nende mõtteid ja tundeid, mis on seotud eriolukorraga ja distantsõppega. Paljudel juhtudel on klassijuhatajad oma vastustesse põiminud ka lastevasemate ja õpilaste tagsisidet, seega on selle nädala kokkuvõte tinglikult koond kõikide osapoolte arvamustest.

Kolmandal eriolukorranädalal uurisime üldist meelolu ja olukorraga toimetulekut. Lisaks kaardistasime õpilased, kes ei täida koolikohustust ja määrasime täiendavalt abiõpetajaid neile, kelle puhul see oli vajalik. Vajadusel pakume täiendavat tuge koduse õppetöö osas just neile I – II kooliastme õpilastele, kelle vanemad töökohustuste või muu põhjuse tõttu  ei saa päevasel ajal oma lapse õppimistel silma peal hoida. Kindlasti andke klassijuhatajale oma abivajadusest teada. Abiõpetajatena on ulatanud oma abikäe lisaks kooli oma töötajatele ka lasteaedade õpetajad. Koolikohustuse mittetäitjatega tegelevad lisaks kooli tugisüsteemidele ka valla spetsialistid.

Kui palusin õpetajatel välja tuua hetkeolukorda kirjeldavad märksõnad, siis väga toredal kombel oli loetelu mõnusalt kirju ja ikka positiivse poole peale kaldu. Alustades positiivsemast toodi märksõnadena välja näiteks eluks vajalike tarkuste õppimine, hakkamasaamine, huvitav, arendav, õppimine, väljakutseid pakkuv, ka nii on võimalik õpetada ja õppida, muutused, vastutus, huvitav ja enda jaoks väljakutseid esitav, õpetamine, eriline, lootustandev, muutused, põnev, töörütm, harjutused iseseisvaks eluks, väljakutse, omapärane, iseseisvumine, uudsus. Kuid toodi välja ka eriolukorra keerulisemat poolt väljendavad märksõnad: distants, ärevus, ülipikk tööpäev, väsimus, masendav, keeruline, teadmatus, äng, eriolukord. Neid märksõnu lugedes saab kindlasti nii mõnigi õpilane ja ka lapsevanem noogutada ja öelda, et tunneb täpselt sama. Siinkohal on jälle sobiv endale meelde tuletada, et me ei ole keegi siin maailmas ja selles olukorras üksi. Abistavaid ja toetavaid materjale leiab SA Innove ja ka Rajaleidja keskuste veebipostitustest, vajadusel on kooli tugimeeskond valmis nõuga aitama. Anna abivajajast märku klassijuhatajale!

Tõeliselt heameel on tõdeda, et meie õpilased on väga tublid ja kohusetundlikud. Enamus neist osaleb väga entusiastlikult igapäevases õppetöös, s.t täidab ülesandeid järjepidevalt, esitab koduseid töid, osaleb videotundides ja täidab teisi õpetajate antud väljakutseid. Ikka on olukordi, kus mõnel harval juhul jääb tööülesanne erinevatel põhjustel täitmata, kuid sel juhul on võimalik ju õpetajale sellest teada anda ja sõlmida individuaalseid kokkuleppeid. „T" – tegemata märksõna Stuudiumis annab märku just sellisest tööst, mis oleks vaja esitada või mille osas õpetaja ootab õpilase panust, kuid õpilane ei ole võib-olla tööülesannet märganud. Pane tähele ja tee ära! Kui mingil põhjusel ei saa tähtajaks teha, anna õpetajale teada!

Tagasisidest selgus, et eriti suurt heameelt tuntakse videosillaga tundidest, mis on järjest enam populaarsust kogumas nii õpilaste kui õpetajate seas. Ka õpetajatel ja kooli juhtkonnal on juba heaks tavaks saanud iganädalased koosolekud ja arutelud virtuaalkeskkondades, ikka nii et oleks pilt ja oleks ka häält. Me kõik oleme teatud suhtlemisvaeguses ja see on antud olukorras normaalne. Õnneks pakub tehnikaajastu selleks ka vahendeid ja võimalusi.

Kõige rohkem tuntaksegi puudust otsekontaktist ja seda ni õpilaste kui õpetajate tagasisidest lähtuvalt. Õpilaste puhul toodi välja, et õppimine klassis koos õpetaja vahetu juhendamisega on parem, kui kodune iseseisev või videosillaga õppimine. Kuid lisaks sellele on oluline ja väga suure kaaluga ka sõpradega suhtlemise vajadus. 

Murekohtadena on õpetajad välja toonud ka uue osa selgitamise ja tagasisidestamise. Selle probleemiga tegeletakse pidevalt, otsitakse uusi ja paremaid lahendusi, kohandatakse tingimusi jne. Kui uue osa edasi võtmise puhul on lahenduseks enamasti see, et suurem tähelepanu on pööratud pigem kordamisele, siis tagasisidestamine on kahepoolselt keeruline. Ühelt poolt eeldab see õigeaegselt ja tingimustele vastava töö esitamist õpilase poolt, teisalt on teatud tööde ja õppeainete puhul individuaalne vastamine väga aeganõudev. Positiivne on siin, et kõik saavad individuaalse tagasiside, mis klassis võib jääda mõnikord pealiskaudseks. 

Toon siinkohal lõpetuseks välja õpetajate poolt esitatud suurimad eriolukorra plussid: 

·      õpilased on palju iseseisvamad: õpivad ma aega planeerima, vastutama ja vajadusel abi küsima;

·      lapsed ja vanemad suhtlevad omavahel rohkem;

·      on paranenud kodu ja kooli koostöö, suheldakse omavahel palju rohkem ja õpitakse teineteist paremini tundma;

·      õpetajad tegelevad õpetamisega, mitte käitumisprobleemide lahendamisega;

·      hiigelsuure (Tiigri)hüppe digioskuste osas on teinud nii õpilased kui ka õpetajad.

 

Mida vähem reaalseid kontakte, seda kiiremini see olukord lõpeb. Lihtne ja selge.

Aitame kaasa eriolukorra lõpetamisele, püsime kodus! 

 

Head tervist ja kannatlikkust!

 

Aile Kippar

TG õppejuht

Õppejuhi kokkuvõte eriolukorra teisest koolinädalast

23.03 – 27.03.2020

Kui esimene koolinädal distantsõppel oli pisut ärev ja uue elukorraldusega harjumise aeg nii peredele, lastele kui ka õpetajatele, siis teine nädal näitas, et on toimumas teatud rahunemine ja  olukorraga kohanemine, kui nii võib öelda. Tekkinud on arusaam kuidas distantsõpe käib. Siinkohal esitatud nädala kokkuvõte on koond klassijuhatajate, lastevanemate ja õpilaste tagasisidest.

Kõige esimese asjana on mul rõõm tunnustada kõiki tublisid õpilasi ja lapsevanemad, kes on võimalusi arvestades väga hästi kohanenud uue olukorraga ja edukalt hakkama saanud igasuguste ootamatustega, mis nende kahe nädala jooksul on ette tulnud. Valdav enamus õpilastest osalevad koolitöös ja see on igati tunnustust väärt, aplaus teile! Ikka kehtib reegel, kes oli õppimises tubli ja kohusetundlik kooli ajal, on seda ka eriolukorras, lisaks toredad üllatajad. Kuigi nii mõnigi õpilane ja ka lapsevanem ei võta distantsõpet, kui koolikohustust ja eirab nii õpiülesandeid kui ka õpetajapoolset kontakti, on rõõm seda suurem toredate kontaktide ja tehtud tööde juures.

Õpilastele, kellel on raskusi iseseisva õppimisega ja kelle hariduslik erivajadus nõuab pidevat selgitamist, õpetajapoolset juhendamist ning kelle vanemad vajavad selles osas tuge, oleme võimaldanud igapäevase kontakti abiõpetajaga. Samuti toetab vald toiduabiga peresid, kelle majanduslik olukord seoses eriolukorraga on muutunud keerulisemaks. 

Positiivsena saab välja tuua, et enam-vähem on paika loksunud õpperütm ja ka õpikoormused. Kodudes on saavutatud päevarütm, mis on sobiv nii koolilapsele kui vajadusel ka kodus töötavatele vanematele. Enamasti püütakse kooliasjad korda saada päeva esimesel poolel, kui peaksid olema ka tavaolukorras ainetunnid. Esimese kooliasteme (1.-3.kl) õpilaste puhul võib mõnel juhul lükkuda õppimine küll ka õhtusele ajale, kui vanemad töölt tulevad, kuid õpetajad on püüdnud sellega arvestada ja täiendavaks juhendamiseks erinevaid lahendusi leida. 

Oleme omavahel koolis kokku leppinud, et õpilase ja ka vanema jaoks peab olema kogu õppeinfo üleval Stuudiumi keskkonnas. Õpiülesanded, mis on vaja ära teha peavad olema koduste ülesannete all, kuid viited nt ülesannete tegemiseks erinevates keskkondades, lisaselgitused või täiendavad kommentaarid võivad olla ka tunnikirjeldustes või Teras. Lisamärkusena võib öelda, et õpetajad võivad õpilastega kokkuleppel kiire tagasiside andmiseks ja suhtlemiseks kasutada ka nt sotsiaalmeedia vms kontosid, kuid sellegi poolest peavad olema ülesanded Stuudiumis kirjas. Arutlusel on võimalus luua Stuudiumi konto juba alates 1. klassist (hetkel kohustus 3.klassist alates), et laps saaks ise oma õppetöö eest vastutada ja iseseisvalt õppida.

Hea tagasisidena võib välja tuua, et esimese nädala esimestel päevadel antud õpikoormust on õpetajad üsna palju optimeeinud. Esimese nädala esimeste ülesannete tagasisidest selgus tõsiasi, et õpilaste igapäevast iseseisva õppimise võimet arvestades ei saa anda õppida samas mahus, mis tavalistel koolipäevadel oli koormuseks tunni sisu ja koduste õppimistega. Eks siin on olukord aineti ja õpetajati erinev, kuid me kõik õpime ja areneme kogemuse najal, ka õpetajad. Õpetajate jaoks on ka uuel nädalal väljakutseks leida selline kesktee, kus õpilastel oleks piisav koormus nii neile, kes on aines nutikamad kui ka neile, kes vajavad toetamist. Õpetajad on siin ühe toreda lahendusena sageli lisanud õpiülesannete juurde ka täiendavalt õppetööd või antud teemat toetavaid videoklippe, mängulisi ülesandeid jt materjale. Ikka selleks, et anda õpilasele tuge lisaks õpikutekstidele. Õpiülesanded on täpsemalt ja selgemalt lahti kirjutatud. Siin teen üleskutse:igasuguste murede korral ootavad õpetajad otsest tagasisidet antud ülesannete koormuse ja raskusastme kohta. See aitab ka õpetajatel oma tööd reguleerida.

Selle nädala lõppedes hakkas tekkima ka rutiin ja teatud õpimotivatsiooni langus, mis peegeldub eriti õppeainetes, kus on jäetud õppimine vaid õpik-töövihik tasandile. Mida aeg edasi, seda loovamaks püüavad õpetajad minna, et säiliks huvi õppimise vastu ja õpilastel oleks kodus tegevust olukorras, kus kodus püsimine on meie kõigi tervise huvides. Hea õpilane, kasuta ära kõik õpetajate saadetud kehalise kasvatuse, tantsu, mängu jm rutiini murdvad ülesanded, et vaim püsiks värske ja keha terve!

Teisel nädalal koolitasid õpetajad end videosilla loomise keskkondadega ja sellest lähtuvalt alustasid paljud õpetajad ka selgitavate videotundidega, kus õpilased saavad küsimusi esitada ja ise õppetöös klassikalise tunni võtmes kaasa rääkida. Siiani on olnud nendele tundidele väga hea tagasiside. Loomulikult on siin ka erinevusi vastavalt õpetaja õpetamisstiilile ja ka õpilaste võimekusele. Oleme õpetajatega kokku leppinud, et aeg-ajalt püüavad nad tunni läbi viia videosilla kaudu, et säiliks kontakt õpilastega ja saaks vajadusel anda kohest tagasisidet.

Kallid lapsevanemad, ka õpetajad on inimesed, nii kummaline kui see ka pole. Õpetajate jaoks on olnud esimesed nädalad, lisaks õpetamisele, ka sama suure õppimiskoormusega, kui õpilastel. Üleminek e-õppele nõuab uute keskkondadega kohanemist ja nendega tutvumist enne õpilaste ette minekut olukorras, kus iga päev tuleb välja uusi arendusi ja õpikeskkondi. Peab olema loov ja julgema katsetada variante mis toimivad distantsõppel ja mis mitte. Lisaks on enamus õpetajaid ka pereinimesed, kes samuti peavad ühildama oma „kodukontoris" tehtavad tunnid isikliku eluga nagu iga teinegi kodanik. Õpetajatel on samuti lapsed, kellele nad on lapsevanemad samal ajal, kui peavad kodust läbi viima tunde ja andma tagasisidet õpilaste töödele või klassijuhatajana „taga ajama" õppetööst puudujaid.

Mõistvat koostoimimist ja ikka jätkuvat õpihimu kõikidele!

 

Aile Kippar

TG õppejuht

Õppejuhi kokkuvõte eriolukorra esimesest nädalast

16.-23. märts 2020

Esimene koolinädal eriolukorras on selja taha jäetud ja uued väljakutsed ees ootamas. Kuidas meil siis läinud on ajal, kui koolikohustust täidetakse kodus? Ilmselgelt oli esimene nädal distantsõppel väljakutseks nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. Esmaspäeval, 23. märtsil vaatasime õpetajatega tagasi möödunud nädala tegemistele ja tegime väikese kokkuvõtte õpilaste, lastevanemate ja õpetajate tagasiside põhjal.

Üldine seis. Õpe toimub distantsõppe põhimõttel, kus kooli ja kodu õppetööalase suhtlemise ametlikuks elektrooniliseks kanaliks on Stuudium. Stuudiumi kontod on avatud õpilastele alates 3. klassist ja kõikidele Stuudiumiga liitunud lapsevanematele. Suurim segadus valitses esimesel kahel päeval, nädala lõpuks muutus seis rahulikumaks. Rõõmuga võib tõdeda, et viimase nädala Stuudiumi kasutusaktiivsus on pea 100%, mis tähendab, et info kodu ja kooli vahel liigub. Aitäh Teile armsad õpilased ja vanemad! 

Stuudiumi keskkond võimaldab ka tehtud või tegemata tööde osas ise enda asjadel järge hoida. Kui ülesanne on tehtud, paned linnukese vastava ülesande juures lahtrisse kirja ja nii on selge ülevaade olemas.

Kooli poolt oleme abivajajatele välja laenutanud nutivahendeid, et koolitöö ei jääks tehniliste võimaluste puudumise taha. Kui selles osas on veel murekohti, siis palume ühendust võtta klassijuhatajaga.

Õpilased on olnud tublid ja väga hakkajad. Ikka on nii, et kes oli tubli ja usin koolis käies, on seda ka distantsõppel olles. Kui nädala alguses oli veel suuri probleeme ülesannete leidmisega ja täitmisega, siis nädala lõpu poole tundus kõik juba sujuvat. Õpilased ongi ühe miinusena välja toonud selle, et paljudel õpetajatel on erinevad elektroonilised keskkonnad, kuhu nad töid üles panevad ja õpilaste jaoks teeb see elu keeruliseks. Loodetavasti loksuvad asjad selles osas uue nädalaga paika. 

Paljude õpilaste jaoks on distantsõppe suurimaks plussiks, et nad saavad üldjuhul ise oma päeva planeerida ja ise otsustada millal nad ülesandeid teevad. Samas on see ka paljude jaoks miinuseks ja suureks väljakutseks – kuidas oma aega planeerida ja sooritada tööd õigeaegselt. Oleme siinkohal juhtkonna poolt soovitanud jätkata tavalise tunnirütmiga ning võimaluse korral vältida lühikese ajapiiranguga töid. Kodus õppimine nõuab väga head enesedistsipliini, ajaplaneerimise ja iseseisvalt töötamise oskust, oskust ja julgust vajadusel õpetaja või kaaslastega suhelda ning küsimusi küsida. Õpetajad on ainetunni ajal elektrooniliselt kõikidele õpilastele kättesaadavad – ole vaid julge ja küsi abi.

Õpetajatele on toonud eriolukord samuti palju väljakutseid. Kuidas õpetada ainet nii, et sa õpilast ei näe ja temaga silmast-silma kontaktis pole? Kuidas luua ülesanded nii, et õpilane saaks neid iseseisvalt lahendada ja samas ka õpiks midagi uut? Õpetajad on energiliselt ja loovalt otsinud parimaid lahendusi õppetöö sujuvamaks korraldamiseks. Kasutatakse uusi platvorme ja keskkondi, püütakse olla õpilastega otsekontaktis läbi sotsiaalvõrgustiku ja videosilla kaudu, üritatakse leida parimat teed tagasiside andmiseks. Eks see kõik võib muuta tõepoolest olukorra õpilase jaoks kirjuks. Siinkohal ootame õpilaste otsest tagasisidet oma aineõpetajale. Kui sulle õpilasena keskkond ei sobi või jäävad ülesanded arusaamatuks, siis anna aineõpetajale või klassijuhatajale sellest teada. Koos leiame parimad lahendused.

Kõige keerulisem on see kindlasti algklasside õpilastega, kes vajavad koos tegemist ja täiendavat juhendamist pidevalt. Siinkohal täname kõiki vanemaid, kellel on olnud võimalus sel keerulisel ajal olla toeks oma lapsele ja tema õpetajale. 

Väga suur roll selle distantsõppe võimalikult valutult läbi viimisel ongi lapsevanemal. Tänu sulle, armas lapsevanem, saame me seda tööd teha just nii nagu ta meil välja tuleb. Me oleme selles erilises olukorras kõik koos ja ühiste jõupingutustega saame sellega ka hakkama. Pea püsti ja edasi! Kui kodus on mingigi mure õppimise või õppetöö korraldusega, siis esimene hea sõber on lapsevanemale lapse klassijuhataja. Kuid ka tugisüsteemid s.h psühholoog ja sotsiaalpedagoog jt on endiselt olemas. Anna oma muredest teada ja me püüame koos leida parima võimaliku lahenduse.

Mõistvat ja üksteist toetavat suhtumist meile kõigile. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on kõik täiesti uues situatsioonis ning selle olukorraga toimetulek sõltub meie omavahelisest suhtlemisest ning üksteise toetamisest. Jõudu ja edu meile, püsige terved!

 

Aile Kippar

TG õppejuht