ÕPPEAASTA KIRJELDUS

Õppetööd läbivaks teemaks on 2020/2021 õppeaastal VÄÄRTUSTADES ÕPPIJAT.

1. Keskenduda aineteüleselt motiveeritud iseseisva õppija kujundamisele läbi õpioskuste ja –meetodite õpetamise. Õpitulemuste parendamine läbi ainealase metoodilise tegevuse arendamise ja koolikohustuse mittetäitmise vähendamise. Õpetamise tõhustamine läbi õpetajakoolituste ja kooli õppekava arendustegevuste. 

2. Õpilaste toetamine iseseisvas õppetöös akadeemiliste teadmiste ja sotsiaalsete oskuste omandamisel, järgides jõukohasuse printsiipi.  Kaasava hariduse põhimõtetest ja õpilaste individuaalsusest lähtuva õppekorralduse ja õpikeskkonna jätkuv arendamine.

3.Digivaldkonna arendamine: digipädevuse tõstmine; digiturvalisuse, andmekaitse ja digitaalse kirjaoskuse igapäevaellu rakendamine.

4. Säästva arengu-, keskkonnateadlikkuse ja tervislike eluviiside rakendamine igapäevaelu osana.

5. Lapsevanema kaasamine meeskonnaliikmena koolielu arendamisse.

6. Valmisolek ja kohene reageerimine eriolukorras.

 

ÕPPEAASTA 2020/2021 HINDAMISPERIOODID

Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga, lõpuklassidel 37 nädalat 185 õppepäevaga. Riigipühaga seotud õppetööst vaba päev õppeperioodi sees on 2. aprill.

 

Põhikooli hindamisperioodid

 

Põhikoolis on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

I trimester                   1. september 2020 – 27. november 2020

II trimester                  30. november 2020 – 12. märts 2021

III trimester                 15. märts 2021 – 11. juuni 2021, v.a  lõpuklassid.

 

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 7.juuniks 2021.a.

Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.

Erandina ei toimu trimestrite põhist hindamist 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses. 9.b klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning 9.a ja 9.c  klassi kunstiõpetuse  paaristunnid toimuvad I poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja 22. jaanuariks. 2021.a  9.a ja 9.c klassi kunstiõpetuse ja 9. b klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse paaristunnid toimuvad II poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.

Gümnaasiumi õppeaasta kursuste ajakava

 

Õppeaine ühe kursuse kestvus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

Kursuste hinded gümnaasiumiastme üleminekuklassides pannakse välja, kui kursused jooksevad läbi õppeaasta:

5 tundi nädalas:           16.oktoober, 11.detsember, 20.veebruar, 16.aprill, 7.juuni.

4 tundi nädalas:           6. november, 22. jaanuar, 1.aprill, 7. juuni.

3 tundi nädalas:           29. november, 11. märts, 7. juuni.

2 tundi nädalas:           17. jaanuar, 7. juuni.

1 tundi nädalas:           7. juuni.

 

Kui kursus kestab vaid ühe poolaasta, siis pannakse hinded välja vastavalt I poolaasta kursusel 22. jaanuariks, II poolaasta kursusel 7.juuniks.

Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja eksamiperioodi alguseks, s.o hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest riigieksamit. 

 

Koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal:

 

I vaheaeg               19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;

II vaheaeg              23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;

III vaheaeg             22. veebruar 2021. a kuni 28. veebruar 2021. a;

IV vaheaeg            19. aprill  2021. a kuni 25.aprill 2021. a;

suvevaheaeg          12. juuni 2021. a (v.a lõpuklassid)  kuni 31. august 2021. a.