ÕPPEAASTA KIRJELDUS

Õppetööd läbivaks teemaks on 2019/2020 õppeaastal AVATUD LENNUKATELE IDEEDELE.

  1. Kaasava hariduse põhimõtetest ja õpilaste individuaalsusest lähtuva õppekorralduse ja õpikeskkonna arendamine. Süvaõppe tegevuste arendamine, s.h võimaluste kohane tasemerühmade loomine alates III kooliastmest.
  2. Õpitulemuste parendamine läbi ainealase metoodilise tegevuse arendamise ja koolikohustuse mittetäitmise vähendamise. Õpetamise tõhustamine läbi õpetajakoolituste ja kooli õppekava arendustegevuste. Tähelepanu jätkuvalt matemaatika ja eesti keele, kui alusainete õpetusel.
  3. Digiõppe võimaluste ja IKT kirjaoskuse arendamine.
  4. Keskkonna- ja terviseteadlikkuse tõstmine.
  5. Koostöö tõhustamine lastevanemate, valla haridusasutuste, koostööpartnerite ja kohalike ettevõtetega. Vanematekogu loomine (vajaduspõhisus, uuring).

ÕPPEAASTA 2019/2020 HINDAMISPERIOODID 

 

Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga, lõpuklassidel 37 nädalat 185 õppepäevaga. Riigipühaga seotud õppetööst vaba päev õppeperioodi sees on 10. aprill ja 1. mai.

 

Põhikooli hindamisperioodid

 

Põhikoolis on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

 

I trimester                   2. september 2019 – 22. november 2019

II trimester                  25. november 2019 –6. märts 2020

III trimester                 9. märts 2020 – 09. juuni 2020, v.a  lõpuklassid.

 

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 4.juuniks 2020.a.

Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.

 

Erandina ei toimu trimestrite põhist hindamist 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses. 9.a klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning 9.b klassi kunstiõpetuse  paaristunnid toimuvad I poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja 17. jaanuariks. 2020.a  9.a klassi kunstiõpetuse ja 9. b klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse paaristunnid toimuvad II poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.

 

Gümnaasiumi õppeaasta kursuste ajakava

 

Õppeaine ühe kursuse kestvus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

 

Kursuste hinded gümnaasiumiastme üleminekuklassides pannakse välja, kui kursused jooksevad läbi õppeaasta:

5 tundi nädalas:                       18.oktoober, 13.detsember, 14.veebruar, 9.aprill, 4.juuni.

4 tundi nädalas:                       6. november, 17. jaanuar, 25.märts, 4. juuni. 

3 tundi nädalas:                       29. november, 11. märts, 4. juuni.

2 tundi nädalas:                       17. jaanuar, 4. juuni.

1 tundi nädalas:                       4. juuni.

 

Kui kursus kestab vaid ühe poolaasta, siis pannakse hinded välja vastavalt I poolaasta kursusel 17. jaanuariks, II poolaasta kursusel 4.juuniks.

 

Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja eksamiperioodi alguseks, s.o hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest riigieksamit.

 

Koolivaheajad 2019/2020 õppeaastal:

 

I vaheaeg         21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;

II vaheaeg       23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;

III vaheaeg      24. veebruar 2020. a kuni 1. märts 2020. a;

IV vaheaeg      20. aprill  2020. a kuni 26.aprill 2020. a;

 

suvevaheaeg    10. juuni 2020. a (v.a lõpuklassid)  kuni 31. august 2020. a.