ÕPPEAASTA KIRJELDUS

Õppetööd läbivaks teemaks on 2017/2018 õppeaastal VÄÄRIKUS.
 
1. Iga õpilane ja kooli töötaja peab lugu iseendast, vastutades oma tegude ja sõnade eest. Me teame miks me siin oleme, järgime koolis kehtestatud reegleid ning pakume loovaid ja innovaatilisi lahendusi koolielu parendamiseks.
 
2. Me märkame ja väärtustame üksteist. 
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine nii abi vajavate õpilaste kui ka andekate õpilaste puhul. Õpiprotsessi panustavad ning seeläbi õpivad ja arenevad kõik osapooled - nii õpilane kui ka õpetaja.
 
3. Me austame oma kooli. Igaüks annab panuse ja vastutab ühiste eesmärkide saavutamise ja koostoimimist toetava keskkonna loomise eest. Õpitulemuste parendamine läbi ainealase metoodilise tegevuse arendamise ja  koolikohustuse mittetäitmise vähendamise. Õpilaste ja töötajate motivatsioonipaketi arendamine. TG100 ürituste ettevalmistamine.
 
4. Me hindame oma kogukonda. Koostöö tõhustamine lastevanemate, valla haridusasutuste, koostööpartnerite ja kohalike ettevõtetega.
 
5. Me armastame oma Eestimaad. EV 100 ürituste ettevalmistamine ja korraldamine.
 
ÕPPEAASTA 2017/2018 HINDAMISPERIOODID 
 
Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga, lõpuklassidel 37 nädalat 185 õppepäevaga. Riigipühaga seotud õppetööst vaba päev õppeperioodi sees on 30. märts ja 1. mai.
 
Põhikooli hindamisperioodid
Põhikoolis on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.
 
I trimester 1.september 2017 – 30. november 2017
II trimester 1.detsember 2017 – 9. märts 2018
III trimester 12. märts 2018 – 12.juuni 2018, v.a  9. klassid.
 
Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 5.juuniks 2018.a.
 
Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit, 28. maiks.
 
Erandina ei toimu trimestrite põhist hindamist 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses. 9.a ja c  klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning 9.b klassi kunstiõpetuse  paaristunnid toimuvad I poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja 20. jaanuariks. 9.a ja c klassi kunstiõpetuse ja 9. b klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse paaristunnid toimuvad II poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.
 
Gümnaasiumi õppeaasta kursuste ajakava 
Õppeaine ühe kursuse kestvus on 35 õppetundi.   
 
Kursuste hinded pannakse välja:
5 kursust õppeaastas: 20.oktoober, 15.detsember, 16.veebruar, 13.aprill, 5.juuni
4 kursust õppeaastas: 4. november, 19. jaanuar, 29.märts, 5. juuni.
3 kursust õppeaastas: 1. detsember, 9. märts, 5. juuni.
2 kursust õppeaastas: 19. jaanuar, 5. juuni.
1 kursus õppeaastas:   5. juuni.
 
Kui kursus kestab vaid ühe poolaasta, siis pannakse hinded välja vastavalt I poolaasta kursusel 19. jaanuariks, II poolaasta kursusel 5.juuniks.
 
Gümnaasiumi lõpuklasside koondhinded pannakse välja eksamiainetes enne eksami toimumist, teistes ainetes hiljemalt 5. juuniks 2018.a.
 
Õppetöö vaheajad 2017/2018 õppeaastal
sügisvaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
talvevaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
kevadvaheaeg I 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
kevadvaheaeg II 21. aprill  2018. a kuni 1.mai 2018. a;
suvevaheaeg 13. juuni 2018. a (v.a lõpuklassid)  kuni 31. august 2018. a. 
 
Lõpuaktused
  • 1.-8. klass ja gümnaasiumi kaks esimest astet 12. juuni
  • Põhikooli lõpuaktus 20. juuni kell 16.00
  • Gümnaasiumi lõpuaktus 21. juuni 16.00