Tapa Gümnaasiumis jätkab  2019/2020. õppeaastal tööd Andeka Lapse Õppetool, et anda  kõrge  õpimotivatsiooniga õpilastele soodsamad võimalused enda  arendamiseks õpetaja juhendamisel just nendes õppeainetes, milles nad on tugevad ning millega nad tõenäoliselt ka edaspidi tegelevad.

Andeka lapse õppetool annab õpilasele võimaluse

•       silmaringi laiendamiseks koos teiste  õpihimuliste noortega ning lisab valikuvõimalusi tulevikus;

•       põhjalikumaks ettevalmistuseks väga heade tulemuste saamiseks lõpu- ja riigieksamitel;

•       paremate tulemuste, ka tipptulemuste saavutamiseks erinevatel ainevõistlustel, konkurssidel ja  olümpiaadidel.

 

Käesoleval õppeaastal toimub Tapa Gümnaasiumis andekate ja motiveeritud õpilaste arendamine mitmel viisil: 

  1. VÄIKERÜHMAD

•        Gümnaasiumiastmes:

Ø  Inglise keel (CAE eksami ettevalmistus) (Külvi Kivisild)

Ø  Eesti keel (+ silmaringi avardamine – Tarkade klubi) (Katri Lehtsalu)

•       III kooliastmes

Ø  Matemaatika (Eevi Koppelmann)

Ø  Eesti keel ja kirjandus (etlus) (Sirje Sell)

Ø  Eesti keel ja kirjandus  (Heidi Luik)

•       II kooliastmes

Ø  Matemaatika (Eevi Koppelmann) 

Ø  Eesti keel ja kirjandus (etlus) (Sirje Sell)

Ø  Eesti keel ja kirjandus (Heidi Luik)

 

 

Väikerühmatund

Ø  hõlmab kuni 10 nutikat ja motiveeritud õpilast ühest kooliastmest;

Ø  toimub väikerühmade tunniplaani alusel;

Ø  toimuvad ka teiste ainetundide ajal, et õpilased ei oleks intensiivses tunnis liiga väsinud;

Ø  Puudutud ainetunni materjal omandatakse kokkuleppel aineõpetajaga;

Ø  võib toimuda üle nädala erineval ajal, et vältida ühest tunnist pidevat puudumist (Puudumise põhjendab klassijuhataja.);

Ø  võimaldab õppida teemasid, mida ainetunnis õppida ei jõua;

Ø  toimib õpilase ja õpetaja vaheliste kokkulepete alusel.

 

Õpilasele koostatakse IÕK (individuaalne õppekava) süvendatult õpitavas aines. IÕK võimaldab iseseisval õppijal õppeainet autonoomselt omandada õpetaja juhendamisel ning kokkulepitud mahus. IÕK  koostamiseks on alaealise õpilase puhul vajalik lapsevanema taotlus (klassijuhataja käest küsi blanketti) Õpilase IÕK-d saab lapsevanem näha Stuudiumis. Klassijuhataja arutab õpilasega koos läbi tema koormuse ning aitab leida parimad lahendused. Kui IÕK või väikerühm õpilasele mingil põhjusel ei sobi, saab lapsevanem taotleda IÕK lõpetamist.

 

Väga oluline on kokkulepetest kinnipidamine ja õpilase oma panus. Oleme tänulikud kõigile toetavatele lapsevanematele.

 

Väikerühmatunnid toimuvad 1. oktoobrist 2019 kuni 30 aprillini 2020. Maikuu jääb tasemetöödeks, arvestusteks ja eksamiteks.

Lisaks Õppeaastapõhistele väikerühmadele võib paindliku väikerühma moodustada ka lühemaks perioodiks – näiteks 1-3 kuuks enne ainevõistlust, mis võimaldab väikseme koormuse ning sobib õpilastele, kellele pikem ainetunnist puudumine põhjustab probleeme.

 

 

  1. LISAÜLESANDED AINETUNNIS

•       Kokkuleppel õpetajaga võib tunnis õppida rohkem, panustades ka iseseisva tööga.

 

  1. ISESEISEV TÖÖ ÕPETAJA JUHENDAMISEL

•       Autonoomse õppijana võid IÕK alusel omandada materjali iseseisvalt õpetaja juhendamisel.

•       On võimalik läbida kursusi kiirendatud tempos.

•       Inglise, saksa ja vene keeles on võimalik sooritada rahvusvaheline tasuline tasemeeksam, mis asendab riigieksamit, kuid mille tulemused sõltuvalt eksamist kehtivad 2 aastast kuni elu lõpuni (CAE – inglise keeles)

 

  1. KOOLIVÄLISED VÕIMALUSED:

TU teaduskool (on juba alustanud, kuid mitmetele kursustele saab veel registreerida)

https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused

Tallinna Tehnikaülikooli Mektory kursused 

 https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia 

https://www.tlu.ee/akadeemia

Erinevad projektid, õpikojad, õppereisid jms. (küsi infot aineõpetajatelt)

Koostöö JA Eestiga ettevõtlusõppe alal.

http://www.ja.ee/