Mittestatsionaarne osakond

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanutele suunatud õpe, kus võrreldes statsionaarse õppega on suurem osakaal iseseisval õppimisel.

Kursuste jaotus

Õppevormid

 • Põhiainete õppepäevad on teisipäev ja neljapäev
 • Iseseisev juhendatud õppimine toimub aineõpetajatelt saadud kava järgi
 • Õpetajate konsultatsioonitunnid kokkuleppel aineõpetajaga
 • Õppetöö toimub üldjuhul 70-minutiliste paaristundidena
 • Vähemalt 2/3 aineõpetusest toimub kontakttundidena, kuni 1/3 juhendatud iseseisva tööna.

Kursuste süsteem

 • Lõputunnistusel peab olema vähemalt 72 kursust.
 • Valikkursusi on võimalik arvestada ka VÕTAga – kas eelmises koolis õpitud kursused meie kooli üle kanda või tööalastel täiendkoolitustel ja huvihariduses õpitu kohta koolile tunnistust/tõendit esitades. Kaitseväes omandatut saab arvestada riigikaitse valikkursusena.

Kooli lõpetamine

  Riigieksamid:

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada eesti keele, kitsa või laia matemaatika ja võõrkeele eksam.
 • Registreerimine riigieksamitele Innove.ee lehe kaudu 1.–20. jaanuarini, igale eksamile eraldi.
 • Eesti keele, matemaatika ja inglise keele eksamid toimuvad Tapa gümnaasiumis.
 • Riigieksam loetakse sooritatuks, kui saavutatud on vähemalt üks punkt sajast.
 • Riigieksamite tulemused ei kajastu gümnaasiumi lõputunnistusel, need on õpilasele nähtavad digitaalselt. Soovi korral saab riigieksami tunnistuse endale sealt ka välja printida.

Koolieksam

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada üks koolieksam. 
 • Eksamit hinnatakse ja hinne kantakse lõputunnistusele.

Uurimis- või praktiline töö

 • Gümnaasiumiastme jooksul peab iga õpilane sooritama uurimis- või praktilise töö, mille teema ja hinne kantakse lõputunnistusele.
 • Uurimis- või praktilist tööd kaitstakse eksamikomisjoni ees. Selleks on võimalus 11. klassi kevadel 12. klassi talvel ja 12. klassi kevadel.
 • Praktiline töö võib lähtuda inimese huvialast. Selleks võib olla mõne ürituse organiseerimine ja sellest kirjelduse koostamine, kuid ka mõni käsitööese koos töö käigu jäädvustuse, kommentaaridega jms.
 • Töötav õpilane võib taotleda VÕTAga oma töökogemuse arvestamist praktilise tööna – selleks on vaja tööandjalt kirjalikku allkirjastatud kinnitust töötamise kohta ja oma töö kirjeldust.
 • Kutseharidusest tulnud saavad taotleda VÕTAga erialapraktika arvestamist praktilise tööna.

Kaitseväe läbinud saavad taotleda VÕTAga kaitseväes omandatu arvestamist praktilise tööna.

Kursuste jaotus Tapa Gümnaasiumi mittestatsionaarses osakonnas

 

Õppeaine

10. kl

11. kl

12. kl

Lisa

Kokku

RÕK

Eesti keel

3

2

3

eksamikursus

8

6

Kirjandus

2

2

1

 

5

5

Matemaatika

4

4

4

eksamikursus

12

8/14

Võõrkeel

inglise keel

3

2

3

eksamikursus

8

5

Võõrkeel

vene, saksa keel

2

2

1

 

5

5

Geograafia

2

1

 

 

3

3

Bioloogia

 

2

2

 

4

4

Keemia

2

1

 

 

3

3

Füüsika

2

2

1

 

5

5

Ajalugu

2

2

2

 

6

6

Ühiskonnaõpetus

 

1

1

 

2

2

Inimeseõpetus

1

 

 

 

1

1

Uurimistöö alused

1

 

 

 

1

1

Arvutiõpetus (uurimistöö koostamine)

 

1

 

 

1

 

Kunst

 

2

 

 

2

2

Muusika

1

1

1

 

3

3

Uurimis- või praktiline töö

 

 

1

 

1

1

Kokku

25

25

20

 

70

 

Valikkursused

 

 

 

 

 

 

Riigikaitse

 

2

 

 

2

 

Majandusõpetus

 

 

 

 

 

 

Karjääriõpetus

 

 

1

 

1

 

Kultuurilugu

 

 

1

 

1

 

Kokku

 

 

 

 

74