Uudised

« Tagasi

„Õppeainete lõimimine ja õppetöö jõukohastamine ainetundides“

Meie kooli eesmärk on luua õpilastele võimalused jõukohaseks õppeks, mis toetab nende toimetulekut igapäevaelus. Õpimotivatsiooni toetamiseks on oluline, et koolis õpitavad teadmised on aineteüleselt seotud ja õpilased õppeprotsessi arendamisse kaasatud, mis annab neile võimaluse seostada koolis õpitud teadmisi igapäevaeluga. Projekt „Õppeainete lõimimine ja õppetöö jõukohastamine ainetundides" toetab õppeprotsesside arendamist ja õpilaste suuremat kaasatust.

Projektiga soovime saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad kaasa koolis aineteülese lõimingute ja õpilastele jõukohase õppe praktiseerimisele igapäevases õppeprotsessis. Projekti tegevused toimuvad käesoleval õppeaastal oktoobrist juunini.

Projekti raames on planeeritud erinevaid tegevusi. Enne õpirändeid toimuvad õpetajatele praktilised õpipäevad ainetevahelise lõimingu ja jõukohase õppe läbiviimise teemadel.

Esimeses õpirändes saavad õpetajad osaleda koolitusel, kus saadakse uusi teadmisi erinevatest õpetamisstrateegiatest, õpilaste kaasamisest ja jõukohase õppe  läbiviimisest. Seejärel jagatakse uusi teadmisi koolis kolleegidele ning valmistatakse ette tunde, kus omandatud teadmisi rakendatakse.

Õpilased osalevad enne õpirändeid ettevalmistatud tundides ja ajurünnakus, kus arutletakse õppimiskogemuste üle. Õpirändes osalevad õpilased partnerkoolide tundides ja töörühmades, kus tehakse ettepanekuid planeeritavasse lõimingunädalasse.

Samal ajal toimuvad õpetajate õpiränded, kus ollakse töövarjuks välisriigi kolleegidele ja kogutakse kogemust aineteülese lõimingu ja jõukohase õppe läbiviimise kohta. Saadud kogemusi jagatakse jällegi oma koolis ja lõpuks viiakse läbi lõimingunädal kõikidele kooliastmetele.

Projekti tulemusena on toodud kooli uusi teadmisi ja mõtteid, kuidas aineteülest lõimingut õppeprotsessis kasutada ja ellu viia, samas arvestades iga õppija võimeid ja eripärasid. Oluline on ka see, et kooli õpiprotsessi arendusse on kaasatud oma mõtetega õpilased ning projekt on õpetanud noortele analüüsioskust, väljendama oma mõtteid, arutlema ja tegema koostööd.

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur 81 950 euroga.