TÖÖPAKKUMINE

Tapa Gümnaasium pakub tööd (töökuulutus avaneb vajutades ametikohale): 

Loodusainete õpetajale

Klassiõpetajale 

Matemaatika õpetajale

 

 

 

 
1
 

Hei, kas sa kooli tahad tulla? Klikka siin!

 

 

« Tagasi

Tapa Gümnaasiumi eriolukorra koolikorralduse meelespea

Valitsuskabineti otsusest lähtuvalt seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgesid kõik Eesti haridusasutused uksed 16. märtsist ning läksid üle distantsõppele. Kõik muudatused eriolukorra tingimuste kohta on leitavad www.kriis.ee  ja haridusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et . Kool lähtub õppe korraldusel Vabaariigi Valitsuse korraldustest ja etteantud seadustest.

Suhtlus õpilaste/pere ja kooli vahel.

Peamine infovahetuskeskkond õpilase ja õpetaja vahel on Stuudium, õpetajatel on jätkuvalt kohustus jälgida ka üks kord tööpäeva jooksul töömeili. Kõikide õpetajate meiliaadressid on üleval kooli kodulehel. Samuti on kooli kodulehel üleval info koolikorralduse muudatuste kohta.

Õppetöö.

Õpilase jaoks on distantsõppes osalemine kohustuslik ja samasugune kooliskohustuse täimine nagu tavaolukorras koolis tundides osalemine. Õpilastel ei ole kohustust õppida tunniplaani järgi, v.a juhul kui on nt Zoom-i tund või planeeritud kontrolltöö. See annab võimaluse planeerida oma õppepäeva. Õpetajad on tunniplaani järgse ainetunni ajal elektrooniliselt õpilastele kättesaadavad. Kehtivad ka individuaalsed vastastikused kokkulepped.

Õpetajad kannavad tunniplaanijärgselt Stuudiumi päevikusse tunnikirjelduse ja tehtavad ülesanded koduste ülesannete alla. Õpiülesanded, mis on vaja ära teha peavad olema koduste ülesannete all, kuid viited nt ülesannete tegemiseks erinevates keskkondades, lisaselgitused või täiendavad kommentaarid võivad olla ka tunnikirjeldustes või Teras.

·       Järgmise päeva tunniülesanded pannakse üles hiljemalt tunnile eelneval päeval, et õpilane saaks oma järgmist õppepäeva varakult planeerida. Veel parem on anda ette nädala ülesanded.

·       Õppeülesannetes arvestada õpilaste reaalsete võimetega iseseisvalt tööd teha ja kogu päeva võimaliku õppemahuga, s.h tööülesanded ei tohiks ületada ainetunni mahtu. Ülesanded ei pea olema ise e-ülesanded, võivad olla ka nt õpik lk.., tv lk ... ül nr... Samuti on soositud pigem loovülesanded ja erinevate ainete lõimingud. Tööjuhised palume täpsemalt ja etapiviisi lahti kirjutada. Oluline on arvestada õpilaste individuaalsete võimetega. 

·       Uue osa õpetamine on aineõpetaja töö. Iga õpetaja viib läbi vähemalt ühe vidosillaga tunni iga ~3 tunni kohta. Tund ei pea olema kogu klassiga, võib olla ka väiksema rühmaga. 

·       Klassijuhatajad teevad klassiga kontakttunni vähemalt üks kord nädalas. 

·       Kõikidest kontakttundidest või ajalise piiranguga tundidest peab õpilast teavitama vähemalt üks päev ette, et õpilane/pere saaks tagada tunniks õigel ajal valmisoleku. Kui õpilane ei saa osaleda antud tunnis, siis palume sellest õpetajale ette teada anda ja õpetaja pakub vajadusel alternatiivlahenduse.

·       Õpetajad võivad õpilastega kokkuleppel kiire tagasiside andmiseks ja suhtlemiseks kasutada ka nt sotsiaalmeedia vms kontosid, kuid sellegi poolest peavad olema ülesanded Stuudiumis koduste ülesannete all kirjas. 

·       Kodustele ülesannetel ja nõutud töödele on õpetaja kohustatud andma tagasiside ülesannete õigete vastuste näol, et õpilane saaks tehtud tööd ise kontrollida, või individuaalselt hinde/hinnangu näol. Tööülesannete täitmise jälgimisel palume olla paindlikud. Õpilase kohustus on töö õigel ajal esitada. Kui hinnang antakse õpilase tööle individuaalselt, peab märge selle kohta kajastuma ka Stuudiumi päevikus.

·       Hindamisel kasutame nii mitteeristavat (A ja MA) kui ka numbrilist hindamist. Kui on tähtajaline töö, aga õpilane ei esita, siis võib sisse kanda Stuudiumisse "T" –tegemata või meeldetuletuse „!". Kui töö esitatakse, siis saab selle maha võtta ja nt A või siis vastava hinde/hinnangu sisse kanda. Iga õpetaja teavitab Stuudiumi kaudu õpilasi hindamise kriteeriumitest antud aines.

·       Tööde esitamise aeg on soovituslikult pigem pikema vahemikuga. Nt kontrolltöö sooritamiseks on soorituse keskkond avatud paar tundi (mitte 45 minuti jooksul tuleb sisse logida ja sooritada ja esitada, muidu läheb keskkond kinni). Hindeliste või kohustuslike tööde puhul tuleb lisada töö andmisel juurde ka hinde kriteeriumid - missugune töö on vastav nt A ja missuguse puhul on tulemus MA (ka juhul kui töö on esitatud ei pruugi sisu ju olla asjakohane).

 

Õpi-, tehniline ja muu abi.

Tehnoabi. Kooli poolt oleme abivajajatele välja laenutanud nutivahendeid, et koolitöö ei jääks tehniliste võimaluste puudumise taha. Kui selles osas on veel murekohti, siis palume ühendust võtta klassijuhatajaga.

Õpiabi. Kui õpilane ei saa ülesandest aru, siis pöördub ta täiendavate selgituste saamiseks läbi Stuudiumi aineõpetaja poole. Koos leitakse lahendused. 

Õpilasele, kellel on vaja õppimisel pidevalt tuge, on kool võimaldanud abiõpetaja. Abivajajad selgitatakse välja koostöös lapsevanemate, aineõpetajate ja klassijuhatajatega. Vajadusest anda märku klassijuhatajale.

·       Abiõpetajana saab kool kaasata lisaks oma tugipersonalile ka lasteaiaõpetajad. Põhimõttel: kui on laps,

o   kellel on keeruline ilma toeta ülesannetest aru saada või

o   kes vajavad lihtsalt kuulajat nt lugemise harjutamisel või

o   kes vajavad igapäevast kontakti ja innustust, et säiliks koolirütm - keegi võtab ühendust ja koos räägitakse läbi ülesanded.

Toiduabi.

·       Toiduabi osutatakse Tapa valla lastele vajaduspõhiselt. Eelnevalt hinnatakse pere majanduslikku olukorda. Kõikidest abivajajatest palume teatada valla lastekaitsetöötajale Monika Martinile (monika.martin@tapa.ee).

 

Hingeabi. Murede korral aitavad:

·       TG sotsiaalpedagoog Siiri Klasberg (siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee)

·       TG psühholoog Helgi Hilborn (helgi.hilborn@tapagymnaasium.ee)

·       https://peaasi.ee/

 

Turvalisus.

·       Lastel enamasti koroonaviiruse sümptomid ei avaldu, kuid nad võivad olla viirusekandjad. Ära luba lapse ja riskigrupis inimse kokkupuudet, et vältida viimase haigestumist. Igasugused avalikus ruumis kogunemised ei ole lubatud, k.a kooli juures korvpalli mängimine.

·       Kool hoiab regulaarset, vajaduspõhise sagedusega kontakti kõigi õpilaste ja nende vanematega (last kasvatava isikuga). Kui vanematega/õpilasega pole võimalik ühendust saada ja õpilase varasemat toimetulekut puudutava teabe põhjal on alust arvata, et lapse heaolu võib olla ohustatud, edastatakse vastav info viivitamatult õpilase elukohajärgsele omavalitsusele või lasteabitelefonile 116 111 (www.lasteabi.ee ).

·       https://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/

 

Info liikumine.

·       Esimene kontakt kooli ja kodu vahel on klassijuhataja. 

·       Lastevanemate küsimused koolielu ja õppetöö korralduse kohta peavad tulema kooli üldmeilile kool@tapagymnaasium.ee, sealt antakse ametlik vastus või edastatakse küsimus vajaliku inimeseni. Kui juhuslikult pöördutakse õpetaja poole, siis õpetaja suunab lapsevanema kirjutama kooli üldmeilile ametliku vastuse saamiseks.

 

Mõistvat ja üksteist toetavat suhtumist meile kõigile. Mida vähem reaalseid kontakte, seda kiiremini see olukord lõpeb. Lihtne ja selge. 

Aitame kaasa eriolukorra lõpetamisele, püsime kodus!