2019/2020. õppeaasta lõpetamine Tapa Gümnaasiumis

Õpikute tagastamine

Õpikute tagastamine ja vahetamine toimub 2020 kevad-sügisesel perioodil. G-3 ja 9. klasside õpilased tagastavad õpikud ja ilukirjanduse teosed kevadel 2020. Ülejäänud üleminekuklassid vahetavad õpikud üldjuhul augustis 2020 vastavalt etteantud graafikule (täiendav info edastatakse Stuudiumi ja kooli kodulehe kaudu).

 • G-3 õpilased saavad õpikuid hakata ära tooma alates 15. maist 2020. a. Otsekontaktide vältimiseks panna tagastatavate õpikute ja ilukirjanduse virnad III korruse aknalaudadele õpilaste kaupa (ringkäiguleht peale). Riigieksamiainete õpikud tagastada hiljemalt viimasel kevadisele eksamile järgneval tööpäeval.
 • 9. klasside õpilased toovad õpikud ära alates 29.maist kuni 5. juunini.
 • Üleminekuklasside õpilased võivad õpikuid vajadusel ära tuua ka kevadel, hiljemalt 9. juuniks, jättes õpikud kooli fuajees selleks ettenähtud kasti.
 • Uued õpikud saavad õpilased kätte uue õppeaasta alguses.

 

Garderoobist saab oma õppevahendid, riided ja vahetusjalatsid kätte tööpäeviti alates 18. maist kuni 9.juunini.

 

Üleminekuklasside (1.-8. klassid, G-1, G-2) lõpetamine:

 • 25. mai kell 13.00 - 8. klasside loov- ja praktiliste tööde kaitsmine (virtuaalkeskkonnas).
 • 1.-8. klasside III trimestri ja aasta kokkuvõtvad hinded ning gümnaasiumi G-1 ja G-2 klasside 2019/2020 õppeaasta kursusehinded pannakse välja hiljemalt 4. juuni kella 8.00-ks.
 • 8. juunil toimub õppenõukogu, kus otsustatakse
  • üleminekuklasside õpilaste järgmisesse klassi üle viimine;
  • täiendavale õppetööle jätmine;
  • õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
 • Viimane koolipäev on 9. juunil 2020. a. Ülekoolilist aktust ei toimu, kuid klassijuhatajatel on lubatud läbi viia pidulik lõpetamine vastavalt kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

 

Põhikooli lõpetamine (9.klassid):

 • Põhikooli lõpuklassi kolmanda trimestri hinded  välja panna hiljemalt 29. mail, õppeaasta kokkuvõtvad hinded hiljemalt 4. juuniks 2020.a.
 • 2. juunil sooritavad põhikooli lõpetajad 2019/2020 õppeaastal eriolukorra tõttu ära jäänud kohustuslike lõpueksamite asemel kooli poolt koostatud õppeaastat kokkuvõtva viie ainevaldkonna testi.
  • Test koosneb viiest ainevaldkonnast: eesti keel ja kirjandus, matemaatika, loodusained, inglise keel ja ühiskonnaõpetus.
  • Testi hinnatakse mitteeristavalt A/MA (arvestatud/ mittearvestatud). Tulemust hinnatakse iga valdkonna puhul eraldi ja esiatakse läbi sooritusprotsendi.
  • Testi tulemust võib aineõpetaja arvestada 2019/2020. õppeaastal koondhinde panemisel.
  • Test on kohustuslik kõikidele 9.klassi õpilastele, kuid ei ole põhikooli lõpetamise tingimuseks.
 • 15. juunil (kuupäev võib muutuda eriolukorrast tingituna) toimub õppenõukogu, kus otsustatakse:
  • Otsustatakse põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandm
  • Otsustatakse õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
  • Otsustatakse gümnaasiumi lõpetamine ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine;
  • Otsustatakse õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 • Põhikooli pidulik lõpetamine toimub 19. juunil kell 16.00, vastavalt koolis vastuvõetud reeglistikule ja arvestades kehtivaid tervisekaitsenõudeid. Kui on vajadus teha muudatusi kuupäevas või kellaajas, teavitatakse sellest esimesel võimalusel.

 

Gümnaasiumi lõpetamine (G-3):

 • 15. mail pannakse välja gümnaasiumi lõpetajate kursusehinded ja kooliastmehinded, v.a 2019/2020 õppeaasta kevadel riigieksameid sooritavatel õpilastel riigieksamiained.
 • Riigieksamiainete kursuse- ja kooliastmehinded panna välja 2020 kevadel riigieksamite sooritajatel hiljemalt 25. maiks s.o kolm tööpäeva enne esimest riigieksamit.
 • Eksamite ajad:
  • 26. mai            kell 13.00        G-2 ja G-3 (2 õpilast) UT kaitsmine
  • 29. mai            kell 10.00        G-3 eesti keele riigieksam (kirjalik)
  • 1. juuni            kell 10.00        G-3 eesti keel teise keelena (kirjalik+suuline) RE
  • 5. juuni            kell 10.00        G-3 matemaatika riigieksam (kirjalik)
  • 12.-22.juuni    G-3 rahvusvaheline inglisekeele eksam eelregistreerunutele
  • Juuli-august    G-3 rahvusvaheline vene keele eksam eelregistreerunutele

Riigieksamite sooritamine on õpilastele vabatahtlik. Õpilased esitavad oma eksamist loobumise taotluse SA Innovele hiljemalt 11. maiks.

 

 • 15. juunil (kuupäev võib muutuda eriolukorrast tingituna) toimub õppenõukogu, kus otsustatakse:
  • Otsustatakse põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
  • Otsustatakse õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
  • Otsustatakse gümnaasiumi lõpetamine ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine;
  • Otsustatakse õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 • Gümnaasiumi pidulik lõpetamine toimub vastavalt koolis vastuvõetud reeglistikule ja arvestades kehtivaid tervisekaitsenõudeid. Kuupäev ja kellaaeg selguvad lähemal ajalja sellest teavitatakse esimesel võimalusel.

 

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi vastavalt kehtivale olukorrale. Kõikidest muudatustest teavitatakse kooli kodulehe ja/või Stuudiumi kaudu esimesel võimalusel.