ÕPPEAASTA 2017/2018 TEGEVUSKAVA

Projektid, millega TG on läbivalt seotud 2017/2018 õppeaastal:

1) Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab projekti "Väärikalt looduses", mille raames saab iga klass osaleda õppekäigul, mis vastab nende loodusinete ainekavale. Projekti lõpul jagatakse teadmisi õpilaste vahel ja lasteaedades, koristatakse kodulinna.

2) Haridus- ja Teadusministeerium toetab projekti "Esivanemate kultuuripärand", mille raames läbi koostöiste tegevuste tutvutakse eesti ja teiste rahvaste kultuurpärandi ja traditsioonidega. Projekti partneriks on Kunda Ühisgümnaasium.

3) EV 100 raames toimunud projektikonkursi "Igal lapsel oma pill" abil sai TG soetada elektroonilise klaveri, trummikomplekti, basskitarri ja bassivõimendi.

4) Meie kooli gümnaasiumiastme majandusõppe õpilased on kaasatud projekti NPJR-2017/10381 - Enterprising youth in Sweden and Estonia .

Lisaks on meie kooli 6. B klassi õpilased seotud lõiminguprojektiga Tapa VPK juures ja eelmisel õppeaastal toimunud Euroopa nädala korraldamise tulemusna külastavad meie kooli 20 gümnasisti EUROSCOLA konkursi projekti raames Strasbourgi.

Õppeaasta tegevuskavas tuuakse välja õpilasi puudutavad traditsioonilised üritused ja tegevused kuude lõikes. Täpsustatud ja täiendatud tegevuskavaga saab õppeaasta jooksul tutvuda kooli kodulehe uudistes ja sündmuste kalendris ning õppetöö infostendil. 

Jätkub laste- ja noortekultuuri aasta 2017

 

September

1. september – teadmistepäev, pidulik rongkäik läbi linna; esimese koolipäeva avaaktus õues, 1. klasside  ja abiturientide pidulik aktus ja õppeaasta avapidu koolimaja siseõues.

Vanavanematepäeva tähistamine klassides.

19.-21. september – klasside pildistamine.

22. september - rebaste ristimine (gümnaasiumi 1. aasta õpilaste vastu võtmine gümnasistideks).

25.-29. september - liikumisnädal, matka- ja spordipäevad. 

29. september – kell 10.55 algklasside MIHKLILAAT. 

 

Oktoober

Tööd alustavad huviringid.

6. oktoober - Õpetajate päeva tähistamine.

9.-11.oktoober – Kino maale!  - animatsioonide töötoad TG-s. Täpsem info ja registreerumine:  http://www.ppaff.eu/tootoad

11. oktoober – Kell 18.00 LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK kooli aulas.

Hõimupäeva tähistamine klassides.

Liiklusloeng 9. klassidele.

12.-14. oktoober – Euroscola 2017,  gümnaasiumi ca 20 õpilast Strasbourgis.

16.-20. oktoober – kunsti lõimiinguprojekt TG-s.

18. oktoober – ÕE üritus: stiilipäev MASKID.

18. oktoober – kell 18.00 eelkooli lastevanemate koosolek kooli aulas.

19. oktoober –kell 10.45 koolikontsert: Maailma erinevate rahvaste muusika. Sigrit Kuulmann (viiul), Ralf Taal (klaver)

20.oktoober - teaduskonverents gümnaasiumiastmele.

20. oktoober – ÕE üritus: Playbox ja disko.

Mälumäng „Tark mees taskus" 4.-6. kl.

Gümnaasiumiastme G-2 majandusõppe õpilased projekti raames Stockholmis.

 

November

PÖFF – gümnaasiumiastme osalus.

Kodanikupäeva tähistamine klassides.

15.  november – ÕE üritus: stiilipäev MÜTSID.

Meestepäev.

21.  november - ÕE üritus: müsteerium TG-s.

Karjäärinõustamised.

Algavad aineolümpiaadide koolivoorud.

Koolimaja jõuluehtesse, jõulukompositsioonide valmistamine (ÕE).

30.  november - I trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis.

 

Detsember

1. advent, algavad linnaraamatukogu jõulutunnid. 

1. detsember – ÕE üritus: filmiõhtu.

Algavad aineolümpiaadide maakondlikud voorud.

7.- 8. detsember - Teeviit 2017.

Piirkondlikud õpilasfirmade laadad.

13.detsember - ÕE üritus: stiilipäev SUVI.

Jõuluaskeldused: koostöötoad lastevanematele (jõulumeenete valmistamine, vestlusringid), päkapikupäev, jõulukontserdid, jõululaat, algklasside jõulutrall, 5.-8. kl jõulupidu, 9. kl ja gümnaasiumiastme jõulupidu, jõulunäidend, jõulujumalateenistus kooliperele Tapa Jakobi kirikus.

 

Aasta 2018 teemaks on Eesti Vabariik 100.

 

Jaanuar

17. jaanuar - ÕE üritus: stiilipäev TUDUPÄEV

19. jaanuar - ÕE üritus: muusikavideod ja disko.

22. jaanuar - hakkab kehtima II pa tunniplaan.

TG gümnaasiumiastme tutvustamine põhikoolides.

Gümnaasiumi riigieksamitele registreerimine.

Põhikooli lõpueksamite valikute registreerimine ja kinnitamine.

 

Veebruar

Mälumäng „Tark mees Taskus" 4.-6.klassidele.

12. – 16. veebruar – sõbranädal. Erinevad vastlapäeva ja sõbrapäeva tähistamise üritused. 

14. veebruar – ÕE üritus: sõbrapäeva teemaline stiilipäev.

16.veebruar – ÕE üritus: disko.

Õpilasfirmade laat.

„Tagasi kooli" projekti fookusnädal TG-s.

23.veebruar - Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus.

Direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele.

 

Märts

TG 99. aastapäeva tähistamine klassides.

8. märts – naistepäev.

9.märts - II trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis. 

14. märts - emakeelepäeva tähistamine. ÕE üritus: stiilipäev SINI-MUST-VALGE

Olümpiaadide vahetunnustamised.

28. märts - ÕE üritus: kirbukas.

 

Aprill

2.-6. aprill - TG lahtiste uste päevad: avatud tunnid, vastuvõtutestid gümnaasiumisse soovijatele.

3. klasside õpioskuste maakondlik voor TG-s.

4. aprill - ÕE üritus:  stiilipäev DRESSID

6. aprill - ÕE üritus:  õppeaasta viimane disko

11.aprill - tutipidu, viimase koolikella aktus abiturientidele .

12.aprill – maakondlik vene keele päev TG-s, 8.-9. klassidele.

16.aprill – gümnaasiumi riigieksam eesti keelest.

17.aprill - gümnaasiumi riigieksam eesti keelest teise keelena (suuline 17.-19.04) .

Olümpiaadide vahetunnustamised.

Ideede laat Rakveres.

 

Mai

„Teeme ära!" koristustalgud TG-s.

Algklasside spordiööd.

Algklasside taimelaat.

4. mai - gümnaasiumi riigieksam inglise keelest (suuline 07.-11.05).

9. mai - Euroopa päeva tähistamine. 

11. mai - emadepäeva kontsert.

Riiklikud tasemetööd: 3. klassidele (24. ja 29.mai), 6. klassidele (16.  ja 22. mai).

21. – 25. mai - üleminekuarvestuste ja -eksamite nädal.

25. mai - gümnaasiumi riigieksam matemaatikast.

Aktiivsete õpilaste preemiaekskursioon.

 

Juuni

1. juuni - Tapa valla koolide ühisüritused 6.- 8. klassidele. Lastekaitsepäeva tähistamine.

1. juuni - põhikooli lõpueksam eesti keelest ja põhikooli lõpueksam eesti keelest teise keelena (suuline 1., 4.-5.06).

KEAT laager 6. klasside õpilastele, riigikaitselaager gümnasistidele.

Parimate õpilaste tunnustamine.

5. juuni – III trimestri ja õppeaasta kokkuvõttev hindamine.

Õpikute tagastamine ja vahetamine.

Klasside ekskursioonid ja matkad.

8. juuni - põhikooli lõpueksam matemaatikast.

12. juuni - kooliaasta lõpuaktused üleminekuklassidele.

13. juuni - põhikooli lõpueksam valikainest (võõrkeele suuline 13.-14.06).

Põhikooli lõpuaktus.

Gümnaasiumi lõpuaktus.

 

Üritusi ilmestavad eelneval õppeaastal tehtud fotod. Rohkem pilte saate näha ning toimunuga tutvuda järgnevatel interneti aadressidel:

http://tapagymnaasium.kovtp.ee/

https://www.facebook.com/tapagymnaasium