Vastuvõtt Tapa Gümnaasiumisse

 

GÜMNAASIUMIASTMESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED

Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise eelduseks on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus. Kõigil on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks. 

Gümnaasiumisse vastuvõtmisel hinnatakse isiku teadmisi ja oskusi koolis kehtestatud tingimustel:

1.   Tuleb sooritada viiest ainevaldkonnast koosnev komplekstest;

2.   põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne peab olema vähemalt 4,0;

3.   9. klassi lõputunnistusel ei tohi olla enam kui neljas aines hindeks "3";

4.   põhikooli lõpueksamite keskmine hinne peab olema vähemalt 4,0 (akadeemilisele suunale);

5.   pingerea aluseks on 15 palline süsteem (lõputunnistuse keskmine hinne - 5 palli, 9. klassi kolme eksami keskmine hinne - 5 palli, komplekstesti arv kuni 5 palli).

Rakendussuunaga klassi moodustamisel võetakse õpilasi vastu ka järgmistel tingimustel:

1.   Madalama keskmise hindega kui 4,0; 

2.   9. klassi eksamite keskmine hinne vähemalt 3,5.

 

Isiku Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmeõpilaste nimekirja arvamise ja klassi määramise otsuse teeb kooli direktor tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 27-st. 

* Kinnitatud 23. september 2010 Käskkirjaga nr 57 põ

 

KOOLIKS ETTEVALMISTUSRÜHMA TÖÖKORRALDUS

Kooli tulevad lapsed on oma arengus väga erineval tasemel. Igaühes neist peegelduvad just tema kasvutingimused, sest seitsme aastaga on laps käinud läbi pika elutee. Nende mõtlemist ja tegevust on erineval määral juhendatud ja suunatud.

Taas alustavad sügisel koolis tööd 6-aastaste ettevalmistusrühmad. Ettevalmistusrühmade ülesandeks on toetada ja täiendada kodust kasvatust ning arendada ja kujundada teadmisi, oskusi, vilumusi ja käitumisnorme, mis oleksid koolis eduka edasijõudmise ja toimetuleku eelduseks.

Koolieelikute ettevalmistusrühmad on mõeldud nendele lastele, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Rühmadesse võetakse ka 7-aastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud.

Avaldus koolieelikute rühma vastuvõtuks tuleb lapsevanemal täita koolis oktoobrikuu jooksul. Töö toimub 30.oktoobrist mai teise nädalani.

Ettevalmistusrühmade tegevus toimub ühel päeval nädalas ning koosneb kolmes 30-minutilisest tunnist.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

·       keel ja kõne

·       matemaatika

·       kirjutamine

·       loovtegevused

Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse mahu ning õppekava eesmärgid määrab õpetaja, arvestades rühma koosseisu ning arenguvajadusi.

Meie koolis on kasutusel õpinguraamatud, kuhu kantakse õpilase hinded ja hinnangud kogu algklassides õppimise aja jooksul, s.o. 1.-4. klassini.