Vastuvõtt Tapa Gümnaasiumisse

 
GÜMNAASIUMIASTMESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED
 
Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus. Kõigil on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks. 
 
Gümnaasiumi vastuvõtmisel hinnatakse isiku teadmisi ja oskusi koolis kehtestatud tingimustel:
 1. viiest ainevaldkonnast koosneva komplekstesti sooritamine;
 2. põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne peab olema vähemalt 4,0;
 3. 9. klassi lõputunnistusel ei tohi olla rohkem kui neli hinnet "3";
 4. põhikooli lõpueksamite keskmine hinne peab olema vähemalt 4,0 (akadeemilisele suunale);
 5. pingerea aluseks on 15 palline süsteem (lõputunnistuse keskmine hinne - 5 palli, 9. klassi kolme eksami keskmine hinne - 5 palli, komplekstesti arv kuni 5 palli).
Rakendussuunaga klassi moodustamisel võetakse õpilasi vastu ka tingimustel:
 1. madalama keskmise hindega kui 4,0; 
 2. 9. klassi eksamite keskmine hinne on vähemalt 3,5.
 
Isiku Tapa Gümnaasiumi gümnaasiumiastmeõpilaste nimekirja arvamise ja klassi määramise otsuse teeb kooli direktor tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 27-st. 
 
KOOLIKS ETTEVALMISTUSRÜHMA TÖÖKORRALDUS
 
Kooli tulevad lapsed on oma arengus väga erineval tasemel. Igaühes neist peegelduvad just tema kasvutingimused, sest seitsme aastaga on laps käinud läbi pika elutee. Nende mõtlemist ja tegevust on erineval määral juhendatud ja suunatud.
 
Taas alustavad sügisel koolis tööd 6-aastaste ettevalmistusrühmad. Ettevalmistusrühmade ülesandeks on toetada ja täiendada kodust kasvatust, arendada ning kujundada teadmisi, oskusi, vilumusi ning käitumisnorme, mis oleksid eduka edasijõudmise ja toimetuleku eelduseks koolis.
 
Avalduse koolieelikute rühma vastuvõtuks täidab lapsevanem koolis oktoobrikuu jooksul. Töö toimub vahemikus 30.oktoobrist – mai teise nädalani.
 
Koolieelikute ettevalmistusrühmad on mõeldud nendele lastele, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Rühmadesse võetakse ka 7-aastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud.
 
Ettevalmistusrühmade tegevus toimub ühel päeval nädalas, kolm 30-minutilist tundi.
 
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:
 • keel ja kõne;
 • matemaatika;
 • kirjutamine;
 • loovtegevused.
 
Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse mahu ning õppekava eesmärgid määrab õpetaja, arvestades rühma koosseisu ning arenguvajadusi.
 
Meie koolis on kasutusel õpinguraamatud, kuhu kantakse õpilase hinded ja hinnangud kogu algklassides õppimise aja jooksul, s.o. 1.-4. klassini.