Projektides osalemine

 

"Sinu ja minu kultuur läbi kunsti"

Tapa Gümnaasium sai rahastuse projektile „Sinu ja minu kultuur läbi kunsti".
Projektis toimetavad koos kokku 24 õpilast Tapa Gümnaasiumist, Tapa Vene Põhikoolist ja Lehtse Koolist. Eesmärgiks on luua tingimused kultuuridevaheliseks dialoogiks läbi kunstiliste tegevuste. Projekti noortekohtumine toimub 18.-22. veebruaril 2018, kus noored tegutsevad erinevates rühmatöödes. Rühmatööde käigus tutvutakse erinevate kultuuridega ja saadakse rohkem teadmisi osalejate kultuurilisest taustast ning kõike see toimub läbi kunstiliste tegevuste; külastatkse Tallinnas KUMU – tutvutakse kunstimuuseumiga ja osaletakse töötoas. Projekti käigus omandavad noored lisaks kultuurilistele ja kunstilistele teadmistele ka koostöö ning –organiseerimisoskusi.

 
2017/18. õppeaastaks rahastas Keskkonninvesteeringute Keskus Tapa Gümnaasiumi projekti „Väärikalt looduses". 
 
Projekti eesmärk on toetada ja suunata õpilasi lugu pidama loodusest enda ümber, omandama teadmisi looduskaitse teemadel, mõistma inimese ja looduse seotust. Projekti käigus saab iga klass osaleda ühel õppekäigul, mis on seotud vastava klassi ainekavaga. Samuti on projekt seotud kooli ühe põhiväärtusega – VÄÄRIKUS; õppekäikudel omandatu abil õpivad osalejad looduses väärikalt käituma ja suhtuma austusega end ümbritsevasse keskkonda. 
 
Projekt lõpeb kevadel looduskaitsenädalaga, mille raames koristatakse kodulinna, õpilased jagavad omavahel õppekäikudel omandatud teadmisi ja oskusi ning plaanis on viia tunde läbi ka valla lasteaedades.

enlightened enlightened enlightened

 

2017/2018 õppeaastal on meil töös SA Innove toetatud projekt „Avatud ja lennukas koostöös jõuame väärikuseni" summas 4500€. Nagu projekti pealkirjastki näha, on projekti tegevused seotud Tapa Gümnaasiumi põhiväärtustega (VÄÄRIKUS, AVATUS, LENNUKUS, KOOSTÖÖ).

Projekt on suunatud kooli töötajatele ja lastevanematele. Projekti eesmärgiks on tugevdada omavahelist koostööd asutuse sees ja kogukonnas, õppides looma õpikogukondi võimalike kitsaskohtade lahendamiseks, olles avatud innovaatilistele ja lennukatele ideedele ning rakendades kaasava hariduse põhimõtteid. Projekti raames toimub koolitusi, õppekäike, infotunde ja luuakse paar õpikogukonda.

enlightened enlightened enlightened

 

Projekt „Esivanemate kultuuripärand"
 
Haridus- ja Teadusministeerium on andnud rahastuse haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe projektile. Selle õppeaasta teemaks on „Esivanemate kultuuripärand".
 
Projekti raames teevad koostööd Tapa Gümnaasiumi ja Kunda Ühisgümnaasiumi erineva emakeelega noored. Tegevusi koordineerib Tapa Gümnaasiumi õpetaja Eve Allsoo. Projekti tegevused toimuvad juba oktoobris ja need on seotud eesti ja teiste erinevate rahvaste kultuuripärandite tutvustamisega, samas on projekt seotud erinevate õppeainetega: kunst, käsitöö, tööõpetus, ajalugu, kirjandus; eri keelt kõnelevad noored õpivad tundma erinevate rahvaste kultuuripärandit, õpivad tegema koostööd erinevates töötubades ja tegevustes, mille läbi toimub ka eesti keele õpe. Projekt on muuhulgas seotud Eesti Vabariik 100 tähistamisega. 
 

enlightened enlightened enlightened

 

Projekt „NEET – Networking Entrepreneurship Education Teachers"
ehk „Ettevõtlusõppe õpetajate võrgustiku loomine"

 
Tapa Gümnaasium osales Nordplus Juniori programmist rahastatavas projektis „NEET – Networking Entrepreneurship Education Teachers" ehk „Ettevõtlusõppe õpetajate võrgustiku loomine".
 
Projekt toob kokku Rootsi ja Eesti majandusõppe õpetajad, keskendudes õpilasfirmade juhendamise temaatikale. Projekti käigus tutvuvad kahe Stockholmi kooli (Bromma Gymnasium ja Rudbeck Sollentuna Gymnasium) ja viie Lääne-Virumaa gümnaasiumi (Rakvere Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Kadrina Keskkool, Tapa Gümnaasium, Kunda Gümnaasium) majandus- ja ettevõtlusõpetajad üksteise tööga õpilasfirmade juhendamisel. Õppereisid Stockholmi ja Lääne-Virumaale viiakse läbi 2016/2017 õppeaasta jooksul.
 
Projekt kestab 2016. aasta augustist kuni 2017. aasta augustini ning Nordplus Junior programm toetab mobiilsusprojekti 8220 euroga.