ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.

 

Õppenõukogu esimees on direktor, aseesimees õppejuht või direktori poolt määratud isik.

 

Korralised õppenõukogud:

Aeg

Õppenõukogu tegevus

ÕN juhataja

Kaasatud/seotud

 isik(-ud)

20.oktoober

 

Õppenõukogu sekretäri valimine,

õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks.

Võimalusel elektrooniline

Elmu Koppelmann või Aile Kippar

Kõik õpetajad, hoolekogu ja ÕE esindaja

 

 05. jaanuar

 

Kooli raamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine.

Õpilastele võimaldatud  tugimeetmete rakendamine ja tulemused I pa;

uus eelarveaasta 2018;

I pa koondid.

 

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

Sotsiaalpedagoog

Logopeed

Psühholoog

Raamatukogu juhataja

Personalijuht

11.juuni

Õppeaasta õppeperioodi lõpetamine.

Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.

Täiendavale õppetööle jätmine (+täiendava õppetöö ajakava).

Otsustatakse 1.-3. kooliastme õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

 

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

 

18.juuni

 

Otsustatakse Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine.

Otsustatakse õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

Otsustatakse gümnaasiumi lõpetamine ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.

Otsustatakse õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga.

Arutatakse läbi ja avaldatakse arvamust 2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö põhieesmärkide kohta.

Õpetajate tunnustamine.

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

 

30.august

 

Otsustatakse täiendaval õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.

2017/2018 õppeaasta  õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine.

Lõppeva õppeaasta tegevusnäitajate koondi esitamine õppenõukogule (koondi ja ettepanekud esitavad kõik koordinaatorid, huvijuht, infojuht, majandusalajuhataja, õppejuht ja tugisüsteemide esindaja) .

2018/2019 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

Elmu Koppelmann

Õppejuht

Personalijuht

Infojuht

Õppetoolide koordinaatorid

Tugisüsteemid

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

 

 

Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks. Koosolekut juhatab õppenõukogu esimees või aseesimees.