ÕPPEAASTA KIRJELDUS

Õppeaasta üldeesmärgid 2016/2017 õppeaastaks on:
1. Oma töös lähtume põhimõttest, et iga õppija on väärtus.
2. TG väärtuspõhise õppe rakendamine õppe- ja kasvatustöös (väärikus, avatus, lennukus, koostöö).
3. Täna loome homset – kaasaegne mõtteviis igasse tundi.
4. Õpilaste suurem kaasamine õppetegevuse arendamisse.
5. Õpilaste ja lapsevanemate aktiivsem osalemine kooli õppeprotsessis ja arendustegevuses.
 
Õppetööd läbivaks teemaks on 2016/2017 õppeaastal KOOSTÖÖ.
 
Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga, lõpuklassidel 37 nädalat 185 õppepäevaga. Riigipühaga seotud õppetööst vaba päev õppeperioodi sees on 24. veebruar, 14. aprill  ja 1. mai.
 
Põhikooli hindamisperioodid
Põhikoolis on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.
 
I trimester 01. september 2016 – 30. november 2016
II trimester 01. detsember 2016 – 28. veebruar 2017
III trimester 01. märts 2017 – 06. juuni 2017, v.a 9. klassid.
 
Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 1.juuniks 2017.a.
Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.
 
Erandina ei toimu trimestrite põhist hindamist 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning arvutiõpetuses. 9.a klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning 9.b klassi arvutiõpetuse  paaristunnid toimuvad I poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja 20. jaanuariks. 9.a klassi arvutiõpetuse ja 9. b klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse paaristunnid toimuvad II poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.
 
Gümnaasiumi õppeaasta kursuste ajakava 
Õppeaine ühe kursuse kestvus on 35 õppetundi.   
 
Kursuste hinded pannakse välja:
5 kursust õppeaastas: 21.oktoober, 16.detsember, 17.veebruar, 13.aprill, 1.juuni
4 kursust õppeaastas:  4. november, 20. jaanuar, 31.märts, 1. juuni. 
3 kursust õppeaastas:  2. detsember, 3. märts, 1. juuni.
2 kursust õppeaastas:  20. jaanuar, 1. juuni.
1 kursus õppeaastas:  1. juuni.
 
Kui kursus kestab vaid ühe poolaasta, siis pannakse hinded välja vastavalt I poolaasta kursusel 20. jaanuariks, II poolaasta kursusel 2. juuniks.
 
Gümnaasiumi lõpuklasside koondhinded pannakse välja eksamiainetes enne eksami toimumist, teistes ainetes hiljemalt 1. juuniks 2017.a.
 
Õppetöö vaheajad 2015/2016 õppeaastal
sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.
 
Lõpuaktused
1.-8. klass ja gümnaasiumi kaks esimest astet 06. juuni
Põhikooli lõpuaktus 20. juuni kell 16.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 21. juunil kell 16.00