ÕPPEAASTA KIRJELDUS

 

Õppetööd läbivaks teemaks on 2018/2019. õppeaastal TG 100

1.     Me väärtustame oma kooli. Kooli väärtuste jätkusuutlik rakendamine kõikides koolielu valdkondades. Kõik meie tegemised on sel õppeaastal seotud kooli juubeli väärika tähistamisega.

2.     Õpitulemuste parendamine läbi ainealase metoodilise tegevuse arendamise ja koolikohustuse mittetäitmise vähendamise. Eesti keele ja matemaatika, kui alusainete õpetamise tõhustamine läbi õpetajakoolituste ja kooli õppekava arendustegevuste.

3.     Õpilaste ja töötajate motivatsioonipaketi kinnitamine ja rakendamine.

4.     Koostöö tõhustamine lastevanemate, valla haridusasutuste, koostööpartnerite ja kohalike ettevõtetega. Vanematekogu loomine (vajaduspõhisus, uuring).

 

ÕPPEAASTA 2018/2019 HINDAMISPERIOODID

Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga, lõpuklassidel 37 nädalat 185 õppepäevaga. Riigipühaga seotud õppetööst vaba päev õppeperioodi sees on 19. aprill ja 1. mai.

 

Põhikooli hindamisperioodid

Põhikoolis on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

I trimester  

1. september 2018 – 23. november 2018

II trimester 

26. november 2018 – 22. veebruar 2019

III trimester 

4. märts 2019 – 11. juuni 2019, v.a  lõpuklassid.

 

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 4.juuniks 2019.a.

Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit, 28. maiks 2019. a.

Erandina ei toimu trimestrite põhist hindamist 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses. 9.a klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning 9.b klassi kunstiõpetuse  paaristunnid toimuvad I poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja 18. jaanuariks. 2019.a  9.a klassi kunstiõpetuse ja 9. b klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse paaristunnid toimuvad II poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.

 

Gümnaasiumi õppeaasta kursuste ajakava

Õppeaine ühe kursuse kestvus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

Kursuste hinded gümnaasiumiastme üleminekuklassides pannakse välja, kui kursused jooksevad läbi õppeaasta:

5 tundi nädalas: 

19.oktoober, 14.detsember, 15.veebruar, 12.aprill, 4.juuni

4 tundi nädalas: 

2. november, 18. jaanuar, 29.märts, 4. juuni

3 tundi nädalas: 

28. november, 8. märts, 4. juuni

2 tundi nädalas: 

18. jaanuar, 4. juuni

1 tundi nädalas: 

4. juuni

 

Kui kursus kestab vaid ühe poolaasta, siis pannakse hinded välja vastavalt I poolaasta kursusel 18. jaanuariks, II poolaasta kursusel 4.juuniks.

Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja eksamiperioodi alguseks, s.o hiljemalt 18. aprilliks.

 

Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal:

  1. vaheaeg            22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
  2. vaheaeg            24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
  3. vaheaeg            25. veebruar 2019. a kuni 3. märts 2019. a; 
  4. vaheaeg            19. aprill  2019. a kuni 28.aprill 2019. a;
    suvevaheaeg    12. juuni 2019. a (v.a lõpuklassid)  kuni 31. august 2019. a.