ANDEKA LAPSE ÕPPETOOL

 

Andeka Lapse Õppetool Tapa Gümnaasiumis on ellu kutusutud eeskätt eesmärgiga anda kõrge õpimotivatsiooniga õpilastele soodsamad võimalused enese arendamiseks õpetaja juhendamisel.
 

MIKS LIITUDA ANDEKA LAPSE ÕPPETOOLIGA:
• Võimalus silmaringi laiendamiseks nutikas seltskonnas ning rohkem valikuvõimalusi tulevikus!
• Parim võimalik ettevalmistus väga heade tulemuste saamiseks lõpu- ja riigieksamitel!
• Suurem võimalus heade tulemuste, ka tipptulemuste saavutamiseks erinevatel 
ainevõistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel.

VÕIMALUSED
Et õpilased on erinevad ning õppeainetes erinev metoodika, siis pakume mitmeid võimalusi:
1. VÄIKERÜHMAD
• Gümnaasiumiastmes:
 Eesti keel ja kirjandus (Katri Lehtsalu)
 Matemaatika (Anneli Morgenson)
 Inglise keel (Sigurd Fohs)
 Ajalugu ja ühiskonnaõpetus (Mikk Maasikrand)
• III kooliastmes
 Matemaatika (Eevi Koppelmann)
 Inglise keel (Külvi Kivisild)
 Ajalugu ja ühiskonnaõpetus (Lea Koitjärv)
(1-2 tundi nädalas kokkuleppel väikerühma õpetajaga - IÕK)
• II kooliastmes
 Matemaatika (Eevi Koppelmann)
 Inglise keel 6.kl. saab liituda III kooliastme väikerühmaga

Väikerühmatund
 toimub väikerühmade tunniplaani alusel;
 ei toimu reeglina pärast tunde;
 hõlmab vähem kui 10 nutikat ja tarka õpilast ühest kooliastmest;
 võib toimuda üle nädala erineval ajal, et vältida ühest tunnist pidevat puudumist (Puudumise põhjendab klassijuhataja.);
 võimaldab sul õppida teemasid, mida ainetunnis õppida ei jõua;
 toimib õpilase ja õpetajavaheliste kokkulepete alusel.

Õpilasele koostatakse IÕK (individuaalne õppekava) süvendatult õpitavas aines. IÕK võimaldab iseseisval õppijal õppeainet autonoomselt omandada õpetaja juhendamisel ning vastatalt kokkulepitud mahus. IÕK koostamiseks on alaealise õpilase puhul vajalik lapsevanema avaldus (klassijuhataja käest küsi blanketti) Õpilase IÕK-d saab lapsevanem näha Stuudiumis.

2. LISAÜLESANDED AINETUNNIS
• Kokkuleppel õpetajaga võib tunnis õppida rohkem, panustades ka iseseisva tööga.
• Lisatöö nt. 2-3 kuud enne ainevõistlust nii ainetunnis kui tunniväliselt kokkuleppel aineõpetajaga. Lisatöö võib näiteks 1-3 kuu jooksul toimuda ka väikerühma põhimõttel.
3. ISESEISEV TÖÖ ÕPETAJA JUHENDAMISEL
• Autonoomse õppijana võid IÕK alusel omandada materjali iseseisvalt õpetaja juhendamisel.
• On võimalik läbida kursusi kiirendatud tempos.
• Inglise, saksa ja vene keeles on võimalik sooritada rahvusvaheline tasuline tasemeeksam, mis asendab riigieksamit, kuid mille tulemused sõltuvalt eksamist kehtivad 2 aastast kuni elu lõpuni (CAE – inglise keeles)

MÕNED KOOLIVÄLISED VÕIMALUSED:
TU teaduskool
https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused 
Mektory kursused 
https://ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursus…
Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia 
https://www.tlu.ee/et/koolitus/akadeemia 
Erinevad projektid, õpikojad jms. (küsi infot aineõpetajatelt)
Lisaks saab teavet aineõpetajatelt mitmete õpikodade (TG-s toimub keemia õpikoda), koolituste ja kursuste, samuti ainevõistluste kohta.

 

KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK 2017/2018 ÕPPEAASTA II POOLAASTAL

 

Rühm

Õpetaja

Tunni  toimumise aeg

Ruum

Rühmas osaleva õpilase klass

Millise ainetunni arvelt

Märkused

IV kooliaste

Eesti keel 

Katri Lehtsalu

   

 

 

 

IV kooliaste

Matemaatika

Anneli Morgenson

         

IV kooliaste

Inglise keel 

Sigurd Fohs

         

IV kooliaste

Ajalugu/Ühis-konnaõpetus 

Mikk Maasikrand

         

III kooliaste

Matemaatika

Eevi Koppelmann

         

III kooliaste

Inglise keel

Külvi Kivisild

         

III kooliaste

Ajalugu ja ühiskond

Lea Koitjärv

         

II kooliaste

Matemaatika

Eevi Koppelmann